Základní informace

Charakteristika věznice

Charakteristika věznice

23.7.2014 12:34

Věznice Všehrdy se nachází v severozápadní části České republiky v Ústeckém kraji, asi 6 km od města Chomutova, ve směru na Prahu. Je profilována jako věznice pro mladistvé odsouzené muže, trest odnětí svobody zde vykonávají i dospělí odsouzení muži v typu věznice s dohledem a dozorem.
Kapacita věznice činí 589 míst při zachování zákonné normy 4m2 na osobu. Odsouzení jsou ubytovaní na ložnicích 8 ubytoven. Jedna ubytovna je vyhrazena pro mladistvé odsouzené muže. Ve věznici s dozorem je zřízeno specializované oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním psychotropních látek. Odsouzení jsou zde zařazeni na základě vlastního rozhodnutí a podání žádosti o zařazení , kterou posoudí odborná komise a schvaluje ředitel věznice. Kapacita specializovaného oddělení čítá 31 míst. Program zacházení je v tomto oddělení stejný jako pro ostatní odsouzené,  je více zaměřen na dlouhodobou individuální práci s odsouzenými, včetně zaměření na snížení četnosti projevů agrese. Volnočasové aktivity jsou více směrovány na sportovní vyžití. Obdobné specializované oddělení je zřízeno pro mladistvé odsouzené s poruchami duševními a s poruchami chování s individuálním zacházením, kapacita oddělení je vyčleněna na 10 míst.
V rámci programů zacházení, kde pracují odsouzení pod vedením odborných zaměstnanců, si připravují různá kulturní vystoupení v rámci věznice, ať již v období velikonočních nebo vánočních svátků, 2x ročně pořádají sportovní soutěž, tak zvanou Olympiádu. Součástí programů zacházení je samoobslužný program, kde si odsouzení osvojují znalosti vaření, praní a dalších návyků potřebných pro civilní život. Pro odsouzené, kteří nejsou pracovně zařazeni je každý týden odbornými zaměstnanci vypracován časový rozvrh aktivit v rozsahu 21 hodin týdně. Pro mladistvé odsouzené to je pracovní program TP 21 Junior.
Zaměstnanost odsouzených ve Věznici Všehrdy dosahuje dlouhodobě 70 %. Odsouzení jsou zaměstnáni v režii věznice nebo u soukromých subjektů. Přímo v areálu věznice má pronajaté pracovní prostory soukromý subjekt, který se zabývá balením drobného potravinářského, drogistického a průmyslového zboží. Na pracovištích mimo věznici se odsouzení podílejí na odchytu a zpracování drůbeže, na nakládce a vykládce zboží či při dřevařské výrobě. Vykonávají pomocné práce zednické, práce v lese, třídí odpad připravený k recyklaci. V období sezónních zemědělských prací vypomáhají při sběru jahod a malin nebo při ošetřování a sklizni v ovocných sadech.
Nedílnou součástí naplňování účelu výkonu trestu zejména u mladistvých odsouzených je vzdělávání, které věznice zajišťuje prostřednictvím Školského vzdělávacího střediska (dále ŠVS), které je jedním ze sedmi odloučených pracovišť Středního odborného učiliště Vězeňské služby. V průběhu let 1990-1997 byly postupně rozšířeny učební obory z jednoho na šest a po rekonstrukci bývalé výrobní haly Preciosy v roce 2005 bylo vzdělávání odsouzených navýšeno o sedmý učební obor. Ve věznici vznikl nový ucelený výukový komplex s kapacitou 150 žáků denního studia. V současné době zde studují odsouzení ve 2 dvouletých učebních oborech, Práce ve stravování a Dřevařská výroba. Souběžně s těmito učebními obory probíhají akreditované pětiměsíční kurzy, Elektrikář, Sadovník, Strojírenské práce – zámečník, Zedník a kurz Natěrač. Od 1. ledna roku 2009 je Střední odborné učiliště Vězeňské služby samostatnou organizační jednotkou a spolupráce mezi ŠVS a věznicí probíhá na základě uzavřené smlouvy. Vzájemné kompetence jsou stanoveny vnitřními předpisy Vězeňské služby České republiky.
Základní zdravotní péče je odsouzeným poskytována na zdravotním středisku věznice všeobecným lékařem, u mladistvých odsouzených pediatrem. Ošetření zubním lékařem je prováděno v zubní ordinaci mimo věznici. Na oddělení výkonu trestu mají odsouzení dále k dispozici vězeňskou kapli. Duchovní do věznice docházejí. Odsouzení si mohou nakoupit ve dvou vězeňských prodejnách , které jsou ve věznici zvlášť pro odsouzené umístěné v dohledu a pro odsouzené v typu věznice s dozorem. Nákupy se uskutečňují bezhotovostním platebním stykem.

Ve věznici jsou postupně , dle finančních prostředků, obnovovány některé bezpečnostní prvky, ať už se jedná o žiletkové oplocení, či umístění nového rentgenu na vstupu do věznice. Pozornost byla však zaměřena i na zlepšení estetizace věznice. V této souvislosti došlo k obnově dětského koutku na návštěvním sále,  soudní místnosti a kaple , ve které probíhají každý týden veřejná zasedání o podmíněném propuštění. Velkou měrou se na těchto akcích podílelo školské vzdělávací středisko, jehož žáci zhotovili i dřevěné hračky do dětského koutku.
Z péče o zaměstnance připomenu možnost závodního stravování, čerpání příspěvků z fondu kulturních a sociálních potřeb a různé sportovní akce. Zaměstnanci věznice se celkem úspěšně pravidelně zúčastňují sportovních akcí pořádaných Vězeňskou službou České republiky i akcí pořádaných mimovězeňskými organizacemi. Na základě uzavřené dohody věznice spolupracuje s Ústavem pro výkon trestu mladistvých v Sučanech u Martina. Pracovní návštěvy jsou zaměřeny na výměnu zkušeností v oblasti práce s odsouzenými při výkonu trestního opatření u mladistvých odsouzených a výkonu trestu odnětí svobody u dospělých odsouzených. 
brv

 

 Základní informace

ložnice výstupního oddělení mladistvých odsouzených
 
soudní místnost
 
dětský koutek
 
Slunečnice - pozemky u ubytovny odsouzených
 

 
sport -