Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

5.1.2010 19:21


Na základě zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím je Věznice Všehrdy povinna zveřejňovat informace.

Informací se pro účely zákona č. 106/1999 Sb. rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
 
Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona.
 
Informace, které se neposkytují:
 
  • požadovaná informace je v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., označena za utajovanou informaci
  • požadovaná informace je obchodním tajemstvím ve smyslu § 17 zákona č. 513/1991 Sb.
  • pokud by poskytnutím informace byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského
  • o probíhajícím trestním řízení
  • o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou pravomocných rozsudků
  • nformace, které podléhají povinnosti mlčenlivosti 

Informace lze požadovat písemně na adrese:
Věznice Všehrdy, Všehrdy 26, 430 01 Chomutov

Kontaktní osoba pro podání informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.:
Bc. Kateřina Čádová

e-mail: kcadova@vez.vse.justice.cz

Pro účely podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vězeňskou službou České republiky se využívá formulář uvedený v rubrice Formuláře.

 Výroční zprávu za rok 2010 - informace dle zákona 106/1999 Sb. naleznete zde.

Výroční zprávu za rok 2011 - informace dle zákona 106/1999 Sb. naleznete zde.
Výroční zprávu za rok 2012 - informace dle zákona 106/1999 Sb. naleznete zde.
Výroční zprávu za rok 2013 - informace dle zákona 106/1999 Sb. naleznete zde.
Výroční zpráva za rok 2014 - informace dle zákona 106/1999 Sb. naleznete zde.
Výroční zpráva za rok 2016 - informace dle zákona 106/1999 Sb. naleznetezde.


Opravné prostředky:
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (viz. § 16a zákona)
Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Odvolání (viz. § 16 zákona)
Odvolání lze podat proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Odvolání se podává u povinného subjektu, který napadené rozhodnutí o vydání žádosti vydal. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.