Věznice Vinařice se představuje

Veznice Vinařice

Veznice Vinařice

14.1.2016 10:38

Vězeňská služba ČR
Věznice Vinařice
Vinařice č.p. 245
273 07 VINAŘICE
Tel.: +420 312 291 511
Fax: +420 312 291 513
E mail: veznice.vinarice(zavinac)vez.vin.justice.cz

Uvedená kontaktní e-mailová adresa neslouží pro kvalifikovaná podání a pro zasílání korespondence vězněným osobám. Pro kvalifikovaná podání je určena pouze eletronická podatelna Vězeňské služby ČR.
(
e-podatelna(zavinac)grvs.justice.cz)

 

Charakteristika věznice:

Věznice Vinařice se nachází na katastrálním pozemku stejnojmenné obce v blízkosti města Kladna, ve směru na Slaný. V letech 1945 - 1947 zde byl vybudován tábor válečných zajatců a od roku 1949 až do roku 1955 sloužily tyto prostory jako tábor nucených prací. Samotná historie věznice se datuje od roku 1955, kdy bylo tajným rozkazem Ministerstva vnitra č.189/1955 rozhodnuto o zřízení věznice ve Vinařicích. Věznice byla určena pro odsouzené muže ve II.nápravně výchovné skupině.
V 70.letech prošla věznice rozsáhlou rekonstrukcí směřující k její modernizaci a zvýšení kapacity. Bylo zde umístěno až 2000 vězňů a převážná většina z nich pracovala v přilehlých dolech a těžkém průmyslu na Kladensku.
Od 90tých let prochází věznice dalšími architektonickými a profilačními změnami. V roce 1993 byla otevřena nová budova pro 400 odsouzených, která je nyní dominantou věznice. I nadále byla věznice určena pro odsouzené muže zařazené ve skupině s ostrahou. Po určité období při změnách profilace zde byli umisťováni i obvinění ve výkonu vazby a odsouzení zařazení ve skupině s dozorem.
V současnosti je věznice profilována pro odsouzené s ostrahou a s dozorem. Její normová ubytovací kapacita je určena na 900 odsouzených, kteří jsou umístěni celkem na 24 oddílech o 163 ložnicích. V průměru jsou ubytováni po šesti odsouzených na jedné ložnici.
Ve věznici nadále probíhají průběžné rekonstrukce, které jsou směřované hlavně k posílení vnější a vnitřní bezpečnosti věznice, její estetizaci a k úpravě podmínek výkonu trestu dle standardů Evropského vězeňství. 

Činnosti s odsouzenými:

Zaměstnávání odsouzených je jedním z hlavních cílů. Po útlumu těžby uhlí a těžkého průmyslu v regionu je věznice trvale nucena hledat nové možnosti pracovního uplatnění vězňů. V současnosti jich část pracuje na nestřežených pracovištích mimo věznici, např. na stavbách,  výrobních provozech továren a firem atd. Další část vězňů je zaměstnávána na vnitřních pracovištích věznice, ve starších výrobních halách a v provozech technické údržby věznice.
V rámci programů zacházení funguje ve věznici celá řada vzdělávacích, zájmových a sportovních aktivit pro odsouzené. S odsouzenými probíhají i speciálně výchovné aktivity, které zahrnují individuální a skupinové pedagogické a psychologické působení vedené specialisty z řad zaměstnanců oddělení výkonu trestu. Cílem všech těchto aktivit je aktivní a účelné strávení pobytu za mřížemi. Slouží k rozvoji manuálních a sociálních dovedností jedince, formování jeho postojů ke společnosti a tím možnému lepšímu uplatnění po výkonu trestu. K dispozici je rovněž vězeňská knihovna. Ve věznici je specializované oddělení pro mentálně retardované a dále i několik oddělení se speciálními způsoby zacházení s odsouzenými, jako je oddělení bezdrogové zóny, výstupní oddělení a krizové oddělení, kde probíhají speciálně výchovné činnosti ve zvýšené intenzitě.
Duchovní činnost ve věznice je zajišťována cestou vězeňského kaplana a dalších zástupců církví, které ve věznici působí. Věznice spolupracuje s i s dalšími neziskovými organizacemi, hlavně na poli působení na odsouzené tak, aby se snížily rizika recidivy. 

Zaměstnanci věznice:

 Ve věznici je celkem 365 pracovních míst, z toho je 223 určeno pro příslušníky Vězeňské služby včetně Justiční stráže u Okresního soudu Kladno. Ve věznici je dále zaměstnáno 142 občanských zaměstnanců na pozicích odborně výchovných pracovníků nebo profesí zajišťujících administrativní a logistickou činnost.
Věznice při svém působení spolupracuje s dalšími organizacemi, jako jsou školy, různá občanská sdružení atd.. Její zaměstnanci se podílejí na projektech primární a sekundární prevence kriminality, při přednáškách na školách, či v rámci exkurzí studentů ve věznici. Významná je spolupráce s veřejností a médii. Některé výrobky zhotovené v rámci zájmových aktivit s odsouzenými jsou využívány k různým charitativním účelům.Celkový pohled na věznici
 
Vstup do věznice
 
Vnitřní prostor vstupu do věznice
 
 Strážní věž
 
Pohled na ubytovnu K
 
Prostory pro vycházky odsouzených
 
Zimní a noční pohled na věznici
 
Ložnice odsouzených
 
Ranní odchod do zaměstnání
 
Jedno z pracovišť odsouzených
 
Příprava stravy pro vězně
 
Příprava na výdej stravy
 
Nástup odsouzených na stravu
 
 Učebna odsouzených
 
Vzdělávání odsouzených
 
Bohoslužba v nové kapli
 
 Zamřížovaný pohled
 
Když se nad věznici ženou mraky
 
Záblesk světla
 
Když věznice rozkvete
 
Vnější zajištění věznice