SOU Vinařice

SOU Vinařice

SOU Vinařice

3.2.2010 20:56

V září 2007 se ve Věznici Vinařice rozeběhl ojedinělý projekt spolupráce mezi soukromým středním odborným učilištěm a věznicí. Jedinečnost projektu je dána skutečností, že učiliště realizuje svojí výuku přímo v prostorách věznice, přitom není součástí vězeňské služby. SOU Vinařice poskytuje výuku a vše co je sní spojené, včetně finančního zajištění vyučování, věznice zaručuje bezpečnost všech zúčastněných, nabízí prostory pro výuku a dodává žáky z řad odsouzených.

Celý projekt je částečně spolufinacován učilištěm z fondů Evropské unie a je zaměřen hlavně na jedince sociálně vyloučené, kteří se dříve nikdy nevyučili a měli potíže ve vzdělávání. Primárním cílem je získat díky dokončení vzdělání lepší možnosti uplatnění na trhu práce po skončení výkonu trestu a tím i snížit rizika recidivy trestné činnosti.
Do prvního ročníku nastoupilo 102 žáků ve třech třídách. Pro výuku byl zvolen dvouletý učební obor - Provoz společného stravování (65-51-E/5001). Tento obor je určen i žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku, nebo devátý ročník neukončili úspěšně. Absolventi školy budou připraveni provádět činnosti na úseku přípravy pokrmů, nápojů, ale i zajišťovat obsluhu v ubytovacích zařízeních. Kromě práce v kuchyni se jedná také činnosti v hotelových prádelnách, při dopravě zavazadel, zajišťování taxi, hotelové recepce či vrátného. Jedná se o denní studium, v jeho obsahu jsou všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk a literatura, občanská nauka, matematika, tělesná výchova) a odborné předměty (technika provozu, odborný výcvik). Absolventi obdrží buď výuční list, nebo při dřívějším odchodu ze studia potvrzení o absolvování části výuky.
Zřizovatelem a ředitelem SOU Vinařice je ing. Karel Vodička. Projekt je postaven na integrovaném vzdělávacím programu a schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Za věznici u zrodu tohoto projektu stáli dnes již bývalý ředitel věznice plk. Mgr. Bohdan Vrba a jeho zástupce plk. Mgr. Luboš Beránek. Zahájení provozu a předávání prvních pololetních vysvědčení se zúčastnila i ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková.
S dvouapůletým odstupem lze provoz učiliště hodnotit jako úspěšný. Každý nový školní rok je zahajován s dalšími 102 žáky z řad odsouzených, v červnu 2009 proběhlo předávání prvních výučních listů 64 absolventům učiliště, z nichž 24 pokračuje v rozšiřujícím studiu ve třetím nástavbovém ročníku, které se nově rozeběhlo právě v loňském roce. Do budoucna se uvažuje o rozšíření nabídky o další obory a další formy vzdělávání odsouzených. Samozřejmě velké množství žáků přináší i různé provozní potíže a zvýšené nároky na bezpečnost. Výsledkem je smysluplný program trávení času odsouzených během výkonu trestu, který může napomoci jejich resocializaci a bezproblémovému uplatnění po propuštění z výkonu trestu.


Okamžiky z činnosti učiliště

ministrině pro lidská práva a národnostní menšiny spolu s ředitelem věznice před vchodem do učiliště.
 
ministrině Džamila Stehlíková předává žákům učiliště první vysvědčení.
 
ministrině při prohlídce kuchyně věznice
 
odborná přednáška na učilišti
 
předávání vysvědčení po ukončení prvního ročníku
 
slavnostní zakončení roku 2008
 
učitelský sbor a ředitel učiliště ing. Karel Vodička