Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Vzdělávání vězněných

Vzdělávání odsouzených žen je důležitou částí programů zacházení. Může se vhodně doplňovat se současným zařazením do zaměstnání. U odsouzených, které pracovat nemohou, nahrazuje pracovní činnost. Nezanedbatelná je i preventivní stránka vzdělávání.

Vzdělávání odsouzených žen je důležitou částí programů zacházení. Může se vhodně doplňovat se současným zařazením do zaměstnání. U odsouzených, které pracovat nemohou (např. ze zdravotních důvodů) nahrazuje pracovní činnost. Pro odsouzenou je tím stanovena konkrétní povinnost a je zde možnost zvýšení její kvalifikace. Nezanedbatelná je i preventivní stránka vzdělávání. Toto všechno má velký význam nejen během výkonu trestu, ale může to sehrát významnou roli i po propuštění při shánění případného pracovního uplatnění. Získání osvědčení nebo vysvědčení z kurzu dává odsouzeným ženám lepší možnosti při hledání vhodného zaměstnání po propuštění z výkonu trestu. Tím ŠVS významně přispívá k naplnění účelu výkonu trestu odnětí svobody a je pevnou součástí mnohých programů zacházení.

Novinky ze vzdělávání vězněných

Školské a vzdělávací středisko

Vzdělávací aktivity zajišťuje ve Věznici Světlá nad Sázavou školské a vzdělávací středisko (ŠVS), které vzniklo v roce 2001. Jako externí pracoviště je od roku 2008 součástí pražského SOU Na Veselí 51, jehož zřizovatelem je Vězeňská služba ČR. Podobná školská a vzdělávací střediska existují také ve Věznicích Pardubice, Plzeň, Valdice, Heřmanice, Všehrdy, a Rýnovice.

ŠVS ve Světlé nad Sázavou je vybaveno dostatečným počtem učeben, kabinetů učebních pomůcek i výpočetní technikou. Výuku zajišťuje pět stálých a čtyři externí učitelé a mistři odborné výchovy. Vzdělávací programy jsou rozděleny do několika stupňů. Nejvyšším je dvouletý OU. Dále je to kurz základní školy a kurz praktické rodinné školy. Právě tyto kurzy nahrazují vhodným způsobem zařazení do zaměstnání.

V současné době tvoří základ vzdělávání tyto vzdělávací aktivity:

  • UO výroba konfekce (dvouletý učební obor, 10 studentek v každém ročníku)
  • praktická rodinná škola (5 měsíců, 16 žákyň),
  • základní škola (10 měsíců, 16 žákyň),
  • základy výpočetní techniky (5 měsíců, 9 žákyň)
  • výuka češtiny pro cizince (10 měsíců, podle potřeby),
  • základy kuchyňských prací (5 měsíců, 16 žákyň),
  • základy gramotnosti (10 měsíců).

Další vzdělávací aktivity zajišťuje ŠVS s jinými školskými subjekty. Se střední školou SČMSD v Humpolci je to dálkové čtyřleté maturitní studium a s Masarykovou univerzitou v Brně kombinované tříleté bakalářské studium.

Denní forma výuky

Učební obor výroba konfekce je v každém ročníku otevřen pro 10 studentek. Vzdělávací program je koncipován jako dvouletý, s denní docházkou a umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, manuálních a intelektuálních dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání povolání šičky.
Cílem výuky je získávání základních vědomostí a přehled v odvětví strojů a zařízení, konstrukci střihů, oděvní technologie, oděvních materiálů. Ve vyučovacích předmětech český jazyk, matematika, občanská nauka, cizí jazyk, základech přírodních věd a výpočetní technice je cílem prohloubení vědomostí získaných v základní škole a rozšíření všeobecných znalostí. Cílem odborného výcviku je pak dosažení dovedností a návyků důležitých pro výkon jednoduchých činností v oblasti šití oděvů. V průběhu učebního oboru se prolínají teoretické znalosti s praktickými dovednostmi.

Kurz „Praktické rodinné školy“ je určen hlavně pro odsouzené mladistvé a mladé dospělé, pro které není v dané době možnost pracovního zařazení a přitom je nutné je zařadit do nějaké organizované činnosti. Důležité je to, že se zároveň jedná o formu časově ohraničeného (5 měsíců) systematického vzdělávání. Právě rodinná škola je vhodná pro ženy s kratšími tresty a se základním vzděláním, kde zařazení do zaměstnání vzhledem ke krátkému trestu většinou nepřichází v úvahu. Kromě teoretických předmětů jako jsou český jazyk, matematika, základy společenských věd a výchova k občanství zde probíhá i výuka základů vaření, práce s PC, ručních prací a hygieny a péče o tělo. V každém běhu kurz navštěvuje 16 studentek.

Základní škola je určena pro ženy s většími mezerami v základním vzdělání, případně prakticky bez vzdělání. U některých žen se jedná hlavně o zdokonalení ve čtení a psaní (správný pravopis) a dále i ostatních předmětech základní školy. V současnosti jsou to matematika, zeměpis, přírodopis, hudební výchova a ruční práce. Také v případě těchto žen musí fungovat patřičná motivace a mnoho záleží na jejich snaze a píli, která potom přímo souvisí s dosaženými výsledky i oceněním. Kurz navštěvuje celoročně 16 žákyň.

V systému zacházení s odsouzenými představuje vzdělávání ve školském a vzdělávacím středisku komplexní a systematický program. Jde o časově stálé, intenzivní a cílevědomé působení na odsouzené v rozsahu 21 hodin týdně po dobu deseti měsíců v roce.

Spolupráce s věznicí

Důležitá pro výuku je i spolupráce s jednotlivými odděleními věznice, hlavně pak zpětná vazba na oddělení výkonu trestu. Se speciálními pedagogy je konzultován výběr odsouzených do jednotlivých kurzů, protože právě oni mají největší přehled o nově příchozích odsouzených a jejich vzdělanostní úrovni.

Vychovatelé jednotlivých kolektivů jsou prostředníky mezi ŠVS a případnými zájemci o vzdělávání, zúčastňují se průběžného vyhodnocování studijních výsledků jednotlivých odsouzených žen a řeší společně s učiteli jejich problémy, které přímo i nepřímo souvisí s výukou. Vychovatelé zpětně informují jednotlivé vyučující o aktuálních problémech odsouzených a omlouvají případné absence ve výuce.

Vzájemná informovanost je důležitá i s oddělením vězeňské stráže a oddělením logistiky, protože i ta se podílejí na zajišťování hladké činnosti ŠVS.