Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon trestu odsouzených matek s dětmi

Specializované oddělení pro výkon trestu odnětí svobody matek nezletilých dětí (SpO) bylo otevřeno 1.10.2002 . Po rekonstrukci věznice je celková kapacita pro 15 odsouzených matek s celkovým počtem dětí 20. Jedná se o první a nejmodernější oddělení otevřené ve vězeňství ČR, ve kterém je matce umožněno pečovat při výkonu trestu o své nezletilé dítě.

Obsah a forma zacházení s odsouzenými matkami je v souladu se Zákonem č.169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody, s vyhláškou č. 345/1999 Sb. – řádem výkonu trestu odnětí svobody, vychází z potřeb dítěte a přihlíží k psychickým a fyziologickým zvláštnostem matek i dětí. Program výchovy a vzdělávání je zaměřen na všestranný rozvoj osobnosti dítěte a soustředí se na zachování citových vazeb mezi matkou a dítětem.

Cílem programu na SpO je pro každou matku zvládnutí péče o dítě a formování jeho osobnosti. Program na SpO připravují odborní zaměstnanci VS s ohledem na zajištění potřeb dětí. Oddělení je vybaveno rehabilitačními a didaktickými pomůckami a hračkami pro děti.
Denní režim na oddělení začíná v 7.00 hodin a probíhá dle časového rozvrhu dne. Ranní hygiena, příprava snídaně úklid, dopolední program, příprava stravy a společný oběd matek a dětí, spánek dětí, vycházky, odpolední program, pracovní povinnosti vyplývající z péče o dítě, večeře, večerní hygiena, noční klid.

Dětské výchovné aktivity probíhají na kulturní místnosti či vycházkovém dvoře. Práce s dětmi má charakter skupinový i individuální a je přizpůsoben věku dětí.

Zdravotní péče je zajištěna pediatrem, zdravotní stav dětí je pravidelně sledován dětskou sestrou.

Stravu pro děti připravují odsouzené matky podle jídelníčku vypracovaného dietní sestrou ve vězeňské kuchyni pod dohledem odborných zaměstnanců.

Pokud odsouzené matky dobře zvládají stanovený program zacházení týkající se celodenní péče o dítě, mají možnost navštěvovat zájmové či vzdělávací aktivity, (arteterapie, vyšívání, pletení, aranžování, výtvarná výchova, sportovní aktivity, zahradnický kroužek, keramický kroužek, angl.jazyk, německý jazyk, práce na PC), které probíhají rovněž pod odborným vedením zaměstnanců VS.

V souvislosti s péčí o děti a v zájmu jejich potřeb jsou organizovány akce mimo věznici, spojené s aktivním pohybem a hrou, rozvíjením vnímání a pozorování.

Činnost oddělení je vedle dosažení účelu výkonu trestu zaměřena ještě na další cíle

 • zabránění odloučení matky od dítěte umístěním v jiném zařízení
 • stimulování postojů a dovedností, jež pomohou odsouzeným matkám navrátit se do společnosti
 • vytváření pevného vztahu vedoucího k rodičovské odpovědnosti
 • posilování a rozvíjení kladné citové vazby mezi matkou a dítětem

Pro přijetí na SpO musí odsouzené matky splňovat daná kriteria

 • žena před výkonem trestu odnětí svobody nebyla omezena v rodičovské odpovědnosti
 • trest odsouzené matce skončí zpravidla do dovršení 3 let věku dítěte
 • délka trestu matky je delší než 6 měsíců
 • žena o dítě před výkonem trestu řádně pečovala a po propuštění z VT bude mít možnost se o dítě starat
 • zdravotní a psychický stav musí umožňovat ženě o dítě pečovat
 • kladné stanovisko dětského psychologa umístění dítěte na SpO
 • prokazatelné finanční zajištění nákladů, které vzniknou při uspokojování potřeb dítěte v případě přijetí na oddělení
 • kladné stanovisko Orgánu sociálně právní ochrany dětí

a další kritéria, která jsou zohledňována při výběru odsouzených matek.

V případě kladného výsledku vydává ředitelka věznice rozhodnutí na dobu určitou a zároveň vyrozumí o svém rozhodnutí příslušný orgán sociálně-právní ochrany dítěte, který provádí u matky ve VT pravidelné kontroly.

Stanovení věku 3 let dítěte je dáno rozvojem jeho osobnosti. Tříleté děti si neuvědomují prostředí, v němž se se svou matkou pohybují. Naopak matky jsou si dobře vědomy částečného omezení pohybu dětí, což jim není lhostejné, a proto se snaží každodenní činností jim tento handicap vynahradit. Možná je zavádějící srovnávat výchovu a osobnostní rozvoj dítěte odstrčeného do ústavu a dítěte u odsouzené matky ve vězení. Je však třeba brát v úvahu, že dítě z kojeneckého ústavu se zpravidla nedostává ihned do péče náhradní rodiny.

Koncepce specializovaného oddělení vychází ze zkušenosti z jiných zemí, avšak respektuje náš právní řád, systém sociálního zabezpečení, ekonomické možnosti a v neposlední řadě výsledky odborné diskuse, která uzákonění specializovaného oddělení pro výkon trestu odnětí svobody matek nezletilých dětí předcházela.