Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Spolupráce s nevládními organizacemi

Neziskové organizace, se kterými Věznice Světlá nad Sázavou dlouhodobě spolupracuje, nabízejí odsouzeným ženám pomoc se zajištěním sociálního zázemí, s udržováním kontaktů s rodinou, s utvářením představ o dalším životě po propuštění z výkonu trestu a s řešením závislostí na návykových látkách. Dlouhodobými partnery věznice, které nabízejí odsouzeným své služby, jsou především Český helsinský výbor, Mezinárodní vězeňské společenství, Semitam s.r.o., Sananim, Sanima, Armáda spásy, Podané ruce Brno a Dům na půl cesty z Havlíčkova Brodu.

Nabídka služeb pro odsouzené s drogou v anamnéze

SANANIM

Občanské sdružení SANANIM je největší nestátní organizací v České republice, poskytující služby v oblasti péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách. Základním cílem je poskytování profesionální pomoci osobám ohroženým drogovou závislostí. Projekty jsou zaměřeny na rozšíření služeb pro úspěšné zařazení klientů do „běžného života“ a pracovní a sociální poradenství. Aktuálně je v péči sdružení 39 odsouzených, za kterými dojíždějí čtyři pracovníci sdružení 2x do měsíce. Mezi vězněnými je dalších 28 zájemkyň o navázání nové spolupráce.

Webové stránky

LAXUS

Nezisková organizace LAXUS nabízí poradenské služby, individuální i skupinovou péči odsouzeným, které před nástupem do výkonu trestu užívaly drogy. Vězně navštěvují dva pracovníci jedenkrát za měsíc a v současné době pracují s 27 odsouzenými.
Podané ruce se zaměřují také na řešení problémů uživatelů drog. Aktuálně mají v péči 29 odsouzených, pro něž připravují informační besedy, individuální i skupinové poradenství a psychoterapie. Odsouzené připravují na výstup z vězení a zajišťují pro ně návaznou péči po výstupu z vězení (sociální pomoc a asistenci na úřadech, pomoc s řešením bydlení, testování na HIV a hepatitidy).

Webové stránky

Nabídka služeb zaměřených na úspěšné začlenění do společnosti po propuštění z výkonu trestu

AL PASO Vysočina

AL PASO Vysočina poskytuje pomoc a podporu prostřednictvím terénního sociálního programu lidem pravomocně odsouzeným a propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, popřípadě jejich blízkým z regionu Vysočina. Chce pomáhat při odstraňování bariér, které mohou bránit vracejícím se z výkonu trestu v sociálním začleňování, konkrétně podpůrnou asistenci při jednání na úřadech, individuální poradenství, nácvik sociálních dovedností, finanční poradenství (dluhy), pomoc s ubytováním. S Věznicí Světlá nad Sázavou spolupracuje od června 2012 formou besed ve věznici a navázání osobního kontaktu mezi odsouzenou a pracovníkem AL PASO Vysočina, korespondenční kontakt s odsouzenou. Zájem o spolupráci s programem projeví přibližně 10 odsouzených žen ročně.

Webové stránky

SEMITAM s.r.o.

SEMITAM s.r.o. je sociální firma, působící v Havlíčkově Brodě, která vytváří vhodná pracovní místa pro lidi sociálně a zdravotně znevýhodněné na trhu práce. Pro osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody hledá a vytváří pracovní místa odpovídající jejich možnostem a schopnostem, která však umožní rozvoj nových dovedností a získání využitelných zkušeností z pracovního procesu i dalšího společenského uplatnění. Spolupráci s Věznicí Světlá nad Sázavou navázala od počátku své vlastní existence, tedy od roku 2011. Vhodné adeptky z řad odsouzených doporučují odborní zaměstnanci věznice a ročně jsou přijaty 2-3 odsouzené. Zájem je však mnohem vyšší.

Webové stránky

Národní centrum pro rodinu

Projekt S_ANIMA je motivační kurz pro odsouzené ženy s následnou pomocí při hledání zaměstnání a ubytování po propuštění z výkonu trestu. Je zaměřen na rozvoj motivace odsouzených žen před propuštěním z VTOS, sociální inkluzi a návrat na trh práce na základě rovných příležitostí a sociálního začleňování.

Webové stránky

Český helsinský výbor

V rámci programu „Děti vězněných rodičů – posílení práv a postavení“ realizuje ve věznici asistované návštěvy odsouzených žen s jejich dětmi, které jsou převážně umístěny v ústavech kolektivní výchovy. Bez služby této organizace by se ve většině případů po dobu výkonu trestu přímý osobní kontakt odsouzených s dětmi zcela přerušil. ČHV navázal s věznicí kontakt v roce 2000. Od roku 2007 se začaly pravidelně realizovat asistované návštěvy. Odsouzené, která se zajímá o spolupráci s ČHV, sociální pracovnice předá adresu (Český helsinský výbor, paní Dana Vrabcová, sociální pracovnice projektu DVR, Štefánikova 216/21, 150 00 Praha 5 – Smíchov), kam si odsouzená napíše. Při nejbližší návštěvě by měl ČHV provést s odsouzenou pohovor na zmapování situace, případně si ji přidá do seznamu na spolupráci. Při ukončování návštěv jsou odsouzené informovány o dalším plánovaném termínu návštěvy, v plánovaném měsíci odsouzená nežádá jinou návštěvu, protože podle zákona má nárok pouze na návštěvu 1x 3 hodiny v měsíci.

Webové stránky

Mezinárodní vězeňské společenství

Do projektu „ Příprava žen na propuštění a provázení žen po propuštění z výkonu trestu „ je v současné době zařazeno 20 odsouzených. Cílem projektu je zařazení odsouzených žen po propuštění zpět do společnosti, snížení jejich rizik pro recidivu, pomoc pro udržení soudržnosti narušených rodinných vazeb, učení se schopnosti samostatného odpovědného jednání, minimalizace důsledků prizonizace, hledání zaměstnání, ubytování a další konkrétní pomoci v občanském životě propuštěných žen. Návštěvy odsouzených se realizují 1x měsíčně. Kromě realizace projektu členové MVS pravidelně působí na SpO pro matky s dětmi, realizují besedy pro drogově závislé, trvale pracovně nezařaditelné odsouzené a odsouzené vykonávající výkon trestu na zvýšené ostraze. Ze sponzorských darů a sbírek věřících poskytuje MVS nemajetným odsouzeným hygienu, potřeby pro program zacházení, knihy /bible /, oblečení na sportovní aktivity nebo na výstup. Po domluvě odvezou propuštěnou ženu od věznice do místa bydliště nebo na zajištěnou ubytovnu. Lze zajistit i doprovod dobrovolníka z nádraží k domluvené ubytovně. Pro propuštěné provozují v Praze poradnu a klub“ Dvě ryby“. Před vánoci spoluorganizují akci Andělský strom – dárky pro děti odsouzených rodičů.

Webové stránky

Polytechna

  • Projekt. „Sociální a pracovní reintegrace odsouzených před propuštěním z výkonu trestu“
  • Trvání projektu listopad 2014 – listopad 2015
  • Možnost vytvoření dotovaných pracovních míst u spolupracujících subjektů

Webové stránky

Novinky ze spolupráce s nevládními organizacemi