Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výstupní oddělení

Výstupní oddělení bylo ve věznici zřízeno v únoru 2005. V současné době má kapacitu 2 lůžka pro odsouzené v dozoru a 16 lůžek pro odsouzené v ostraze. Prostředí výstupního oddělení je přizpůsobeno obvyklému internátnímu ubytování, je zde k dispozici kulturní místnost, kuchyňka, prostor pro praní, žehlení, sušení osobního prádla, pro zájmovou činnost i prostor pro kouření. Odsouzení jsou ubytování po dvou až čtyřech v jedné ložnici, oddělení je vybaveno prostředky a přístroji pro úklid, přípravu stravy, praní a žehlení, je zajištěn denní tisk.

Do výstupního oddělení jsou umisťováni vytypovaní odsouzení, kteří mají za sebou delší výkon trestu, zpravidla šest měsíců před očekávaným ukončením výkonu trestu.

Účelem výstupního oddělení je pomáhat odsouzeným při vytváření příznivých podmínek pro samostatný způsob života po propuštění a minimalizovat možná rizika jejich selhání, pomáhat jim předvídat úskalí přechodu do občanského života a poskytovat možnost získání potřebných informací a praktických dovedností.

Tomuto zaměření odpovídá obsah programu zacházení. Na společných komunitních setkáních s příslušnými zaměstnanci jsou jednou týdně řešeny aktuální problémy odsouzených, projednány jejich připomínky.

Velký důraz je kladen na pracovní činnost, ať už se jedná o pracovní zařazení na střeženém pracovišti uvnitř věznice, či na nestřežených pracovištích mimo věznici. Odsouzení si sami uklízí ubytovací i společné prostory výstupního oddělení, podílí se např. i na malování a drobné údržbě. Velký důraz je kladen na získávání a upevňování pracovních návyků. Součástí programu jsou sebeobslužné činnosti. Jejich záměrem je v co největší míře narušit nárokový způsob života. Odsouzení si osvojují základní dovednosti v přípravě jednoduchých jídel a stolování, perou si, žehlí a starají se o oblečení. Aktivně se podílejí zejména na úklidu, přípravě stravy, praní a žehlení osobního prádla, na rozhodování o úpravě ložnic a společných prostor výstupního oddělení, včetně realizace této úpravy.

Důležitou součástí přípravy na propuštění z výkonu trestu je sociálně právní poradenství, jehož součástí je Výcvikový program pro nezaměstnané. Spočívá v metodické a odborné pomoci odsouzeným v řešení jejich sociálních problémů spojených s hledáním zaměstnání a ubytování po propuštění. Sociální pracovnice jim zprostředkovává kontakt s městskými či obecními úřady, úřady práce, azylovými domy, se zástupci státních i nestátních organizací zaměřených na problematiku života po propuštění z výkonu trestu. S odsouzenými např. pravidelně beseduje sociální kurátor.

K tomuto cíli výstupního oddělení jsou zaměřeny i tzv. extramurální aktivity . V rámci poradenské a vzdělávací činnosti jsou průběžně řešeny konkrétní problémové situace odsouzených, snahou zaměstnanců věznice je prohlubování jejich vztahu k rodině. Mimo jiné probíhá nácvik komunikačních dovedností, zaměřených na zvládání prvních okamžiků a dní po propuštění, jsou posilovány volní vlastnosti se zaměřením na nekriminální jednání.

V rámci vzdělávací aktivity Současné dění pravidelně dochází k seznamování odsouzených s aktuální politickou, hospodářskou a kulturní situací v České republice a s posledními společenskými změnami. Je zde probírána problematika samostatného způsobu života po propuštění z výkonu trestu.

Odsouzení se mohou věnovat také různorodým sportovním, vzdělávacím a zájmovým aktivitám, zúčastňovat se sportovních turnajů, vědomostních kvizů, apod.