Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Specializované oddělení

V lednu 2007 bylo ve Věznici ve Stráži pod Ralskem zřízeno Specializované oddělení pro odsouzené s mentální retardací (SpO). Činnost oddělení probíhá dle NGŘ VS ČR č. 42/2009, kterým se stanoví pravidla pro zřizování a činnost oddělení specializovaného pro výkon trestu odsouzených s poruchami duševními a poruchami chování ve vazebních věznicích a věznicích Vězeňské služby České republiky.

Kapacita oddělení je 38 odsouzených mužů, zařazených do věznice s dozorem. Mimo odsouzených, u nichž byla diagnostikována mentální retardace, zde jsou také odsouzení, kteří jsou různým způsobem sociálně handicapováni ( fyzicky, osobnostně ) a pro něž je standardní výkon trestu v podmínkách běžných oddílů velmi náročný, či dokonce ohrožující.
Pro práci specializovaného oddělení je určen tým zaměstnanců věznice – kromě vychovatelů, vychovatele-terapeuta, sociální pracovnice, speciálního pedagoga a psychologa patří do týmu také kaplan.

Cílem specializovaného oddělení je snižovat příznaky maladaptivního způsobu chování a jednání – tím přispívat ke snižování recidivy trestné činnosti po jejich návratu do občanského života. Záměrem oddělení je také minimalizovat možnosti zneužívání somaticky a mentálně slabších odsouzených odsouzenými, kteří vykazují násilnické tendence a umožnit handicapovaným odsouzeným výkon trestu odnětí svobody v prostředí, jež nebude nadále zhoršovat jejich psychický stav. Cíle a záměry, tedy připravit somaticky a mentálně slabší odsouzené na samostatný řádný život po ukončení výkonu trestu odnětí svobody, jsou naplňovány především již ověřenými terapeuticko-výchovnými metodami. Veškeré činnosti oddělení a zacházení s odsouzenými jsou od vzniku oddělení organizovány a uskutečňovány dle schváleného terapeutického programu.

Všem odsouzeným je poskytována individuální péče již při tvorbě programu zacházení ( PZ ), dále pak samozřejmě po celou dobu pobytu v oddělení. Uplatňována je reedukace, kompenzace, rehabilitace ve skupinovém i individuálním kontaktu. Vzhledem k tomu, že odsouzení nejsou pracovně zařazeni, kladen je velký důraz nejen na realizaci vzdělávacích, speciálně výchovných a zájmových aktivit, ale i na vytváření a upevňování pracovních návyků prováděním úklidových a brigádnických prací ve prospěch věznice a účastí na ekologických brigádách mimo věznici. Jedním z významných ukazatelů účinnosti terapeutického programu je poměr udělených kázeňských odměn vůči uloženým kázeňským trestům. Odsouzení v SpO mají v různé míře snížené ovládací schopnosti a snahou zaměstnanců věznice je naučit je ventilovat tenzi přiměřenými způsoby. Ke korekci chování a změně hodnot může navíc dojít jenom v mezích jejich konkrétního myšlení. Recidiva pak do značné míry souvisí se sociálním zázemím bývalého vězně, konkrétně se schopností sociálního okolí korigovat ho v jeho chování. Přes veškeré problémy lze konstatovat, že činnost Specializovaného oddělení pro odsouzené s mentální retardací je smysluplná a prospěšná.