Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Bezdrogová zóna

V souladu se zákonem č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody a vnitřním předpisem, který stanoví pravidla pro zřizování a činnost bezdrogových zón, je ve zdejší věznici od 1.8.2002 zřízena bezdrogová zóna. Cílem je zamezení kontaktu zde umístěných odsouzených s návykovými látkami a jejich uživateli. Její prostory jsou situovány odděleně od ostatních ubytovacích prostor a nadstandardní vybavení dovoluje aplikaci režimu bez drog a realizaci diferencovaného výkonu trestu.

V podmínkách zdejší věznice jsou do bezdrogové zóny zařazováni pouze ti odsouzení kteří drogy nikdy nebrali a nechtějí být vystaveni tlaku k jejich užívání.Dobrovolně se podrobují orientačním testům, zjišťujícím přítomnost návykových látek. V bezdrogové zóně věznice probíhá standardní způsob zacházení, bez terapeutického programu, má preventivní charakter. Cílem pobytu v bezdrogové zóně věznice je:

  • omezení kontaktu odsouzených s odsouzenými toxikomany, tedy i s návykovými látkami
  • získání dovedností, potřebných pro praktický život po propuštění z VTOS, včetně vytváření a upevnění pracovních návyků
  • nabídka společensky přijatelné alternativy trávení volného času a řešení problémů,
  • vedení k pozitivní změně či posunu hodnotové orientace a k nalézání smyslu života
  • vytváření takového prostředí a atmosféry, kde konzumace drog nebude tolerována ani odsouzenými ani personálem

Bezdrogová zóna má kapacitu 57 míst, tým pracovníků bezdrogové zóny tvoří dva vychovatelé, odsouzeným se věnují také odborní zaměstnanci oddělení výkonu trestu (speciální pedagožka, sociální pracovnice, psycholog, případně vychovatel-terapeut či kaplan).

Programy zacházení odsouzených, umístěných v bezdrogové zóně, jsou upraveny v souladu s úkoly a podmínkami bezdrogové zóny. K tomuto účelu je pravidelně zpracováván týdenní plán aktivit. Zvláštní důraz je kladen na pracovní zařazení, včetně sebeobslužných činností (příprava jednoduchých jídel, opravy oděvních součástek, praní, žehlení apod.).

Odsouzení navštěvují speciálně výchovné a vzdělávací aktivity, realizované přímo v prostorách bezdrogové zóny, ale i mimo ni. Pravidelně probíhá jedenkrát týdně sociálně právní poradenství zaměřené k propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, vychovatelé vedou zájmové aktivity Moto kroužek – veteráni, Videokroužek a Světová a domácí filmová tvorba., vzdělávací aktivity Prevencí návykových látek ke zdravému životnímu stylu a Počítačový kroužek, zajišťují akvaristický, botanický a rukodělný kroužek.

Odsouzení využívají sportovní místnost ke cvičení, ke hře stolního tenisu a stolního fotbalu, mimo zimní období hrají kopanou a nohejbal.

Po dobu provozu bezdrogové zóny nebylo při pravidelném monitoringu zjištěno zneužití návykových látek.