Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Přijetí balíčku

Odesílání balíčků odsouzeným upravuje Zákon č. 169/1999 Sb. §24 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ustanovení §32 a §29 Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody.

Balíčkem se rozumí zásilka s potravinami a věcmi osobní potřeby. Odsouzený má právo jedenkrát za šest měsíců přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Právo na přijetí balíčku vzniká dnem nástupu do výkonu trestu nebo dnem převedení z výkonu vazby.

Balíčky s potravinami a věcmi osobní potřeby jsou do věznice zasílány zpravidla poštou, ale lze je předat i při návštěvě, na základě vystaveného „Potvrzení o právu na přijetí balíčku“. K dodržení intervalu pro přijetí balíčku se vydá odsouzenému potvrzení o jeho právu na přijetí balíčku o rozsahu povolených věcí. Toto potvrzení odesílá odsouzený na vlastní náklady odesílateli balíčku a mělo by být součástí balíčku, který je odsouzenému posílán. O vydání potvrzení na přijetí balíčku se vede evidence. Platnost potvrzení končí přijetím balíčku nebo zásilky považované za balíček nebo vydáním nového potvrzení.

Balíčky obsahující prádlo a oděv nejsou omezeny lhůtami. Balíčky s věcmi k realizaci programu zacházení, pro vzdělávání nebo zájmovou činnost mohou být zaslány odsouzenému po předchozím schválení odpovědným pracovníkem věznice. Knihy, denní tisk, časopisy a věci potřebné k vedení běžné korespondence mohou odsouzenému zasílat jeho příbuzní nebo jiné osoby bez omezení. Pokud jsou k zásilce s knihami, denním tiskem, časopisy a věcmi potřebnými k vedení běžné korespondence přiloženy jiné věci, považuje se zásilka za balíček.

Balíček, na jehož přijetí nemá odsouzený právo nebo jehož přijetí odsouzený odmítl, odešle věznice na náklady odsouzeného odesílateli. Nemá-li odsouzený finanční prostředky na odeslání nepředaných věcí nebo balíčku odesílateli, odešlou se na náklady věznice a vynaložené náklady se předepíší odsouzenému k úhradě jako náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody.

Odsouzeným přemístěným na dobu přechodnou do jiné věznice, se balíček vydá zpravidla po jejich návratu.

Balíčky podléhají kontrole zaměstnanců Vězeňské služby. Balíček je kontrolován technickými prostředky a prostředky služební kynologie. Odsouzenému se nepředají věci, které odporují účelu výkonu trestu nebo které není dovoleno mít u sebe, zejména věci, kterými by mohl ohrozit život a zdraví vlastní nebo jiných osob. Věci, které nemohou být předány odsouzenému a se kterými není třeba naložit podle právních předpisů jiným způsobem, nebo v případě, že balíček přesahuje povolenou hmotnost 5 kg, tak se nepředaná část balíčku odešle na náklady odsouzeného zpět odesílateli, kromě potravin s krátkodobou trvanlivostí, prošlou lhůtou spotřeby, nebo věci zcela nepatrné hodnoty, které se zlikvidují. Jestliže se jedná o věci, které zničit nelze, jsou neprodleně odeslány zpět odesílateli. Nemá-li odsouzený dostatek finančních prostředků k úhradě nákladů na vrácení nepředaných věcí, bude vynaložená částka předepsána odsouzenému k úhradě jako náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody. Ve výjimečných případech a po schválení pověřeným zaměstnancem Vězeňské služby je možno tyto věci předat na návštěvě odesílateli balíčku, nebo uložit ve skladu, přičemž mu bude věc vydána při propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

V případě zaslání povoleného balíčku ze zahraničí, podléhá obsah balíčku celní kontrole.

O nepředání balíčku nebo jeho části se vyhotoví písemný záznam s uvedením důvodu nepředání, s obsahem záznamu se odsouzený proti podpisu seznámí.

V případě, že balíček obsahuje cennosti, peníze, zbraně a střelivo, mobilní telekomunikační techniku, telekomunikační a radiokomunikační techniku, záznamovou a výpočetní techniku a její součásti, návykové látky včetně rostlin nebo chemikálií k jejích přípravě, jedy, výbušně nebo pyrotechnické látky, výbušné předměty, nástražné výbušné systémy, léčiva, alkoholické nápoje (včetně piva, výrobky obsahující líh a jiné těkavé látky, výrobky ve skleněném obalu, potraviny podléhající rychlé zkáze, výrobky v tlakových nádobách (spreje), tiskoviny nebo materiály propagující národnostní, etnickou, rasovou, náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, fašismus a podobná hnutí, násilí a hrubost, jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby a použití návykových látek, jedů, výbušnin, zbraní a střeliva, nebo v případě, že odsouzený balíček odmítne převzít, vrátí se balíček nebo jeho nepředaná část odesílateli, nezakládá-li obsah balíčku nebo jeho nepředaná část důvodné podezření ze spáchání přestupku nebo jiného správního deliktu anebo trestního činu odesílatelem balíčku, jako nová zásilka na náklady odsouzeného, pokud k vrácení nedošlo již při návštěvě. Zakládá-li obsah balíčku nebo jeho nepředaná část důvodné podezření ze spáchání přestupku nebo jiného správního deliktu anebo trestného činu, odesílatelem balíčku, balíček nebo jeho nepředaná část se spolu s oznámením předá orgánu Policie nebo jinému příslušnému orgánu, a jde-li o podezření z trestného činu, příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.