Přijímací řízení

19.2.2016 9:44

 

 

Informace o podmínkách přijetí do služebního a pracovního poměru

 

 1. Služební poměr

 

Přijímací řízení se zahajuje na základě písemné žádosti občana za předpokladu, že je k dispozici volné služební místo. Nabídka volných služebních míst pro občany bude zveřejňována na této webové adrese nebo je možné použít stránek Ministerstva vnitra ČR, kde jsou rovněž zveřejňována volná služební místa v rámci Vězeňské služby ČR.

 

         Do služebního poměru může být přijat občan ČR, který

  •  je starší 18 let,
  •  je bezúhonný,
  • má nejméně střední vzdělání s maturitní zkouškou,
  • je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
  • je plně způsobilý k právním úkonům,
  • není členem politické strany nebo politického hnutí,
  • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.
Fyzická způsobilost

 

Každý uchazeč o přijetí do služebního poměru musí prokázat fyzickou způsobilost, která je prověřována formou testů kondiční zdatnosti. Uchazeč je hodnocen stupněm vyhověl, jestliže dosáhl v celkovém součtu minimálně 30 bodů, přičemž v každé disciplíně musí získat minimálně 5 bodů; uchazečka je hodnocena stupněm vyhověla, jestliže dosáhla v celkovém součtu minimálně 30 bodů, přičemž v každé disciplíně musí získat minimálně 5 bodů. V každé disciplíně lze získat maximálně 10 bodů. Uchazeči absolvují všechny stanovené testy v jednom dni. Pokud neabsolvují jednu nebo více disciplín je prověrka neplatná a opakuje se. Prověrky z kondiční přípravy se provádějí v odpovídajícím sportovním oblečení a obuvi.
 

Soubor testů kondiční zdatnosti pro uchazeče o přijetí do služebního poměru k Vězeňské službě ČR:
Test č. 1 - člunkový běh 4 x 10 metrů,
Test č. 2 - celomotorický test (opakovaně) – 2 minuty,
Test č. 3 - klik - vzpor ležmo (opakovaně)
Test č. 4 - leh - sed (opakovaně) - 2 minuty,
Test č. 5 - běh na 1000 metrů. 

 

Test č. 1: člunkový běh 4 x 10 metrů

Potřeby: stopky, pásmo, dvě mety (dopravní kužely) vysoké min. 50 cm, přesně vyměřený úsek v délce 10 m na dráze, hřišti, tělocvičně nebo v terénu.

Úkol: uběhnout vzdálenost 4 x 10 metrů popsaným způsobem v co nejkratším čase.

Popis: Přezkušovaná osoba stojí vedle mety č. 1, na povel nebo signál běží první úsek napříč k metě č. 2, kterou oběhne bez doteku, poté běží druhý úsek opět napříč k metě č. 1, kterou obíhá bez doteku (opisuje tvar číslice 8), třetí úsek běží přímo k metě č. 2, které se dotkne, aniž by ji obíhala a čtvrtý úsek běží opět k metě č. 1, které se dotkne, s dotykem ruky na metu č. 1 se zastavuje čas.

Měření výkonu: přesnost 0,1 s.

Ověřovaná schopnost: dynamická síla dolních končetin a akcelerace.

MUŽI

ZENY

body

výkon

body

výkon

1

16,0

1

17,0

2

15,5

2

16,5

3

15,0

3

16,0

4

14,5

4

15,5

5

14,0

5

15,0

6

13,4

6

14,4

7

12,8

7

13,8

8

12,2

8

13,2

9

11,5

9

12,5

10

10,7

10

11,7

 

 

 Test č. 2: celomotorický test - 2 minuty

Potřeby: stopky, středně měkký povrch (žíněnka, tatami, tartan, tráva). 

Úkol: maximální počet cviků popsaným způsobem v čase do 2 minut. 

Popis:  Přezkušovaná osoba stojí ve vzpřímeném stoji spatném, na povel nebo signál provede hluboký dřep a z dřepu leh na břiše a zvedne ruce ze země, pak položí ruce zpět na zem, z lehu na břiše přejde do hlubokého dřepu a z dřepu do stoje vzpřímeného spatného, dále provede hluboký dřep a z dřepu leh na záda, záda se musí dotýkat země celou plochou, ruce jsou podél těla, následuje přesun přes sed do hlubokého dřepu a do stoje vzpřímeného spatného. Za každý přechod do stoje vzpřímeného spatného se počítá jedno provedení cviku, tedy výše popsané provedené je za 2 body.

Měření výkonu: počet správně provedených cviků v časovém limitu. 

Ověřovaná schopnost: silově-obratnostní vytrvalost komplexu svalů celého těla. 

 

MUŽI

ŽENY

Body

Výkon

Body

Výkon

1

12

1

10

2

14

2

12

3

16

3

14

4

18

4

16

5

20

5

18

6

24

6

22

7

28

7

26

8

32

8

30

9

36

9

34

10

40

10

38

 

Test č. 3: klik - vzpor ležmo (opakovaně)

Potřeby: Podlaha, tělocvična, hřiště, jiný rovný podklad.

Úkol: maximální počet "kliků" bez přerušení, stanoveným způsobem a bez zapření nohou.

Popis: Přezkušovaná osoba leží na břiše, má skrčené paže a dotýká se dlaněmi o zem, špičky prstů jsou v úrovni ramen a směřují vpřed, hlava směřuje vpřed, nohy nejsou zapřeny o překážku, na povel nebo signál provede propnutí paží v loktech do vzporu ležmo, pokrčením paží minimálně do úhlu 90 stupňů se vrací do kliku, hlava, trup, pánev a nohy jsou v jedné rovině! U příslušnic je přípustná varianta s pokrčenýma nohama, jež se dotýkají podložky pouze koleny, nohy jsou překříženy přes kotníky, hlava, trup a pánev jsou v jedné rovině!

Měření: počet správně provedených cviků bez přerušení.

Ověřovaná schopnost: vytrvalostní síla svalstva hrudníku a ramen.

 

Test č. 4: leh – sed, 2 minuty

Potřeby: stopky, středně měkký povrch (tartan, tatami, tráva). 

Úkol: maximální počet leh - sedů v čase do 2 minut, lze i přerušovaně. 

Popis: Přezkušovaná osoba leží na zádech celou plochou zad, ruce jsou navzájem spojeny prsty za hlavou, nohy pokrčeny v kolenou do pravého úhlu, chodidla jsou celou plochou na zemi, je přípustné držení nohou v oblasti kotníků jiným cvičencem nebo fixace pod nejspodnější příčkou žebřin, na povel nebo signál provede přítah trupu k nohám, tak aby se lokty dotkly nohou v oblasti kolen, rotace trupu není nutná, poté se vrací zpět do lehu, tak aby se záda opět dotýkala povrchu celou plochou. 

Měření výkonu: počet správně provedených cviků v časovém limitu. 

Ověřovaná schopnost: Vytrvalostně silová schopnost břišního svalstva a svalů stehenních, bederních a kyčelních.
 

 

MUŽI

ŽENY

Body

Výkon

Body

Výkon

1

22

1

20

2

26

2

24

3

30

3

28

4

35

4

33

5

40

5

38

6

45

6

43

7

53

7

51

8

61

8

59

9

70

9

68

10

80

10

78

 

 

Test č. 5: běh na 1km   

Potřeby: stopky, pásmo, atletický ovál, tělocvična nebo jiný přehledný, přesně vyměřený úsek.

Úkol: uběhnout vzdálenost 1km v co nejkratším čase. 

Popis: Přezkušovaná osoba se postaví na vyznačenou startovní čáru a na povel nebo signál vyběhne na trať určeným směrem. 

Měření výkonu: přesnost 1 s. 

Ověřovaná schopnost: střednědobá vytrvalost.

 

MUŽI

ŽENY

Body

Výkon

Body

Výkon

1

6:30

1

6:45

2

6:00

2

6:15

3

5:45

3

6:00

4

5:30

4

5:45

5

5:15

5

5:30

6

5:00

6

5:15

7

4:40

7

4:55

8

4:20

8

4:35

9

4:00

9

4:15

10

3:40

10

3:55

 

 

2. Pracovní poměr   

 

Obecnými podmínkami pro přijetí do pracovního poměru jsou bezúhonnost a zdravotní způsobilost k výkonu uvažované funkce.    

Konkrétní podmínky (vzdělání apod.) lze uvést pouze individuálně s ohledem na ni.