Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Podávání žádostí podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

5.5.2014 14:12

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je Věznice Stráž pod Ralskem povinna zveřejňovat informace.

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona.

Informace, které se neposkytují :

 • požadovaná informace je v souladu s zák. č. 412/2005 Sb., označena za utajovanou informaci  
 • požadovaná informace je obchodním tajemstvím ve smyslu § 17 zák. č. 513/1991 Sb.  
  pokud by poskytnutím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského
 • o probíhajícím trestním řízení
 • o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou pravomocných rozsudků
 • informace, které podléhají povinnosti mlčenlivosti
Informace lze požadovat :

 • Písemně na adrese Věznice Stráž pod Ralskem č.p. 260, P.O.Box 10, 471 27 Stráž pod Ralskem
 • Telefonicky na tel. čísle : 487 878 207
 • Elektronickou podobou na adrese : 13podatelna(zavinac).vez.spr.justice.cz
 • Faxem na čísle : 487 878 228
 • Osobně ve Věznici Stráž pod Ralskem - kontaktní osoba : Bc. Nikola Bursová
 • Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde
Pracovní doba určená pro osobní kontakt se žadateli :
 • PO - PÁ od 6:30 hod. - 15:00 hod.
 • Informace jsou v resortu Ministerstva spravedlnosti poskytovány zdarma.
Opravné prostředky :

          Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti je žadatel oprávněn podat na ministerstvo spravedlnosti odvolání ve lhůtě 15 dní od oznámení rozhodnutí, a to prostřednictvím Věznice Stráž pod Ralskem. Věznice Stráž pod Ralskem je oprávněna odvolání v plném rozsahu vyhovět a požadovanou informaci žadateli poskytnout, jinak odvolání předloží ministerstvu. Odvolání lze podat pouze písemně na výše uvedenou adresu.

Znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.