Telefonování

23.5.2014 11:02

Telefonování odsouzených je upraveno Zákonem č. 169/1999Sb., §18 v platném znění a Vyhláškou MS č. 345/1999Sb. §25, kterou se vydává řád výkonu trestu, kde je zejména uvedeno:

 * Odsouzený má právo na použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou v době vymezené vnitřním řádem věznice; při tom může použít pouze telefon určený pro tento účel věznicí. Toto právo odsouzeného lze omezit pouze v odůvodněných případech, zejména je-li to nutné k ochraně bezpečnosti nebo práv jiných osob.

 * Odsouzený má právo na použití telefonu v době vymezené vnitřním řádem věznice ke kontaktu se svým obhájcem nebo advokátem, který odsouzeného zastupuje v jiné věci.

 * V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit použití telefonu ke kontaktu s jinou osobou, než osobou blízkou.

 * Náklady spojené s použitím telefonu hradí odsouzený.

 * Před povolením užívat telefon je zaměstnanec pověřený ředitelem věznice povinen zkontrolovat správnost údajů uvedených v žádosti odsouzeného.

 * O umožnění telefonického hovoru na povolené telefonní číslo odsouzený žádá vychovatele. Veškeré žádosti odsouzeného o umožnění telefonického hovoru se zakládají do jeho osobního spisu.

* V evidenční kartě užívání telefonu se evidují veškeré povolené telefonáty odsouzeného.

 * Nejde-li o telefonáty mezi odsouzeným a advokátem zmocněným odsouzeného zastupovat, mezi odsouzeným a státními orgány České republiky nebo diplomatickou misí anebo konzulárním úřadem cizího státu anebo mezi odsouzeným a mezinárodní organizací, která podle mezinárodní úmluvy, jíž je Česká republika vázána, je příslušná k projednávání podnětů týkajících se ochrany lidských práv nebo mezi odsouzeným a zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazenému do obecního úřadu pověřeného zajišťováním sociálně právní ochrany dětí při výkonu jeho oprávnění navštěvovat mladistvého a hovořit s ním bez přítomnosti třetí osoby, je Vězeňská služba oprávněna se s telefonáty seznamovat formou odposlechu a pořizovat jejich záznam.

 Oprávnění Vězeňské služby seznamovat se s obsahem telefonátů je realizováno zpravidla kontrolou záznamu telefonátů na záznamovém médiu, výjimečně přímým odposlechem ředitelem věznice pověřeným zaměstnancem Vězeňské služby. Pokud obsah telefonátu zakládá podezření, že je připravován nebo páchán trestný čin, Vězeňská služba předá záznam telefonátu orgánu činnému v trestním řízení, v případě přímého odposlechu hovor přeruší a událost oznámí. V případě přímého odposlechu je telefonát taktéž přerušen, pokud účastník telefonního rozhovoru porušuje při hovoru základy slušného chování, popřípadě někoho verbálně napadá.

 O povolení telefonního hovoru žádá písemně odsouzený svého vychovatele, přičemž musí uvést telefonní číslo, jméno volané osoby, vztah k ní a důvod telefonátu. V případě schváleného telefonátu, je tento realizován v nejbližším možném termínu. Každý realizovaný telefonát odsouzeného je evidován.