Přemísťování odsouzených

22.5.2014 14:08

Přemísťování odsouzených je upraveno Vyhláškou MS č. 345/1999 Sb. §9-11 kde je zejména uvedeno:

 * Odsouzený se přemístí na přechodnou dobu do jiné věznice:

: na dožádání policejního orgánu schválené ředitelem příslušného útvaru Policie nebo ředitelem Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky,

: na příkaz státního zástupce nebo předsedy senátu, který potřebuje odsouzeného vyslechnout,

: není-li možné ve věznici, kde odsouzený vykonává trest, zabezpečit uplatnění přiměřených omezení ve smyslu § 27 odst. 4 zákona ( vazební   důvody ),

: na návrh lékaře za účelem poskytnutí potřebné zdravotní péče,

: na návrh ředitele věznice z důvodů hodných zvláštního zřetele,

:  za účelem účasti na občanskoprávním řízení před soudem.

 * Odsouzený smí být přemístěn pouze do věznice, ve které je zřízeno oddělení stejného základního typu, v němž vykonává trest, nebo do věznice, ve které je zřízeno přijímací oddělení.

 * Odsouzený se přemístí do jiné věznice na dobu nikoliv přechodnou:

: rozhodnutím Generálního ředitelství Vězeňské služby z důvodů hodných zvláštního zřetele v zájmu zabezpečení plnění účelu výkonu trestu nebo zabezpečení plnění úkolů Vězeňské služby,

: po vzájemné dohodě ředitelů věznic stejného základního typu uplatňujících obdobné programy zacházení s odsouzenými za účelem prohloubení výchovného vlivu výkonu trestu nebo na základě kladného rozhodnutí o žádosti odsouzeného nebo jemu blízkých osob.

 * Je-li vedeno řízení o podmíněném propuštění nebo o přeřazení odsouzeného, je třeba dbát, aby odsouzený nebyl bez závažného důvodu přemísťován do věznice mimo obvod soudu, který takové řízení vede.

 * přemístění odsouzeného na dobu delší než sedm dní správa věznice bezodkladně informuje jemu blízké osoby, pokud tak nemůže učinit odsouzený, a v případě, že se proti odsouzenému vede jiné trestní řízení, i příslušný orgán činný v trestním řízení.

 V případě žádosti o přemístění do jiné věznice odsouzeným, je dodržován následující postup:

* Odsouzený podá žádost o přemístění do jiné věznice písemně prostřednictvím svého vychovatele

* Kmenová věznice vyplní potřebný doklad k přemístění a společně s žádostí odsouzeného toto postoupí řediteli věznice, do které odsouzený žádá o přemístění

* Ředitel se zdůvodněním svého stanoviska vrátí zpět žádost odsouzeného do kmenové věznice, která s výsledkem rozhodnutí odsouzeného prokazatelně seznámí a pokud bylo odsouzenému vyhověno v jeho žádosti, je následně v nejbližším možném období přemístěn.

 O žádosti k přemístění odsouzeného podanou osobou blízkou je rozhodováno pouze v případě, že se odsouzený k této žádosti připojí.