Návštěvy odsouzených

Realizace návštěv odsouzených je upravena Zákonem č. 169/1999 Sb., §19 v platném znění a §26-28 Vyhlášky MS č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu, kde je zejména uvedeno:

* Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob na dobu 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce.

 * Návštěvy probíhají zpravidla v místnostech k tomu určených. Návštěvy odsouzených umístěných v lůžkové části zdravotnického zařízení jsou možné jen tehdy, jestliže s tím ošetřující lékař s ohledem na zdravotní stav odsouzeného souhlasí. Je-li odsouzený umístěn u poskytovatele zdravotních služeb mimo objekty spravované Vězeňskou službou, projedná podmínky uskutečnění návštěvy Vězeňská služba s poskytovatelem zdravotních služeb.

 * Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

 * V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu jiných než blízkých osob. Ředitelé věznic mohou ve zvlášť odůvodněných případech povolit návštěvu mezi odsouzenými, kteří jsou blízkými osobami. Náklady předvedení hradí v takovém případě odsouzení rovným dílem, nedohodnou-li se jinak.

 * Ředitel věznice může povolit uskutečnění návštěvy odsouzeného bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců Vězeňské služby v prostorách k tomu určených.

 * V odůvodněných případech může ředitel věznice rozhodnout, že z bezpečnostních důvodů se návštěva uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od odsouzeného oddělen přepážkou.

 * Při návštěvách jsou odsouzení povinni chovat se slušně a ohleduplně k ostatním přítomným osobám. Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem Vězeňské služby.

 * Odsouzenému může ředitel věznice povolit v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, lze-li mít důvodně za to, že tím nebude ohrožen účel výkonu trestu.

 * Zaměstnanec Vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit bez náhrady, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice.

 *  Návštěvy odsouzených jsou organizovány v denní době zpravidla ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu.

 * Zaměstnanec Vězeňské služby před návštěvou poučí odsouzené a návštěvníky o stanovených pravidlech chování při návštěvě a oprávnění návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice.

 * Vstup do prostor věznice vyhrazených pro provádění návštěv odsouzených se návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platného občanského průkazu nebo pasu. Vstup na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu se neumožní, pokud není opatřeno fotografií.

 * Při návštěvách jsou odsouzení povinni chovat se slušně a ohleduplně k ostatním osobám přítomným při návštěvách. Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem Vězeňské služby.

 * Před započetím a po skončení návštěvy se u odsouzeného provede osobní prohlídka osobou stejného pohlaví.

 * Pro návštěvníky odsouzených je zřízena vhodně vybavená čekárna. V čekárně je k dispozici zákon, tato vyhláška, vnitřní řád a základní informace, zejména o finančních a materiálních náležitostech odsouzených a o zabezpečení zdravotní péče o ně.

 * Přijetí, jakož i odmítnutí návštěvy odsouzeným nebo osobou, které byla návštěva povolena, se eviduje.

 * Návštěvu z naléhavých rodinných nebo osobních důvodů může ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby povolit častěji i mimo původně určený čas. Pokud ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby odsouzenému povolí přijmout návštěvu jiné než blízké osoby, nezapočítává se tato návštěva mezi návštěvy blízkých osob.

 * Nevyčerpaná doba návštěv stanovená zákonem se nepřevádí do následujících kalendářních měsíců.

Odsouzeného ve Věznici Stráž pod Ralskem mohou navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Návštěvy bez zrakové a sluchové kontroly se zde nerealizují.

Návštěva je realizována pouze na základě žádosti odsouzeného. Odsouzený zažádá o povolení návštěvy, přičemž uvede osoby, které na návštěvu zve a po provedené kontrole a odsouhlasení je návštěvníkovi zaslána navštívenka s uvedením data a času návštěvy. V případě, že návštěvník navštívenku neobdržel, nebude návštěva provedena.

Vstup do prostor věznice vyhrazených pro provádění návštěv odsouzených se návštěvníku staršímu 15 let umožní pouze po předložení platného občanského průkazu, pasu nebo jiného průkazu totožnosti vydaného cizím státem, který ČR uznává. Vstup na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu se neumožní, pokud není opatřeno fotografií.

Při návštěvě mohou návštěvníci předat odsouzenému povolený balík. Povolené balíčky se odsouzeným předávají prostřednictvím určeného zaměstnance VS a to před započetím návštěvy. Po ukončení návštěvy je balíček předán odsouzenému. Při přebírání balíčku od návštěvníků je obsah balíčku podroben kontrole.Chování při návštěvách

Při příchodu do věznice jsou všichni účastníci návštěvy podrobeni prohlídce detektorem kovů a dále je provedena pomocí rentgenu prohlídka jejich osobních zavazadel a věcí. V případě nutnosti je návštěva povinna se podrobit osobní prohlídce. Osobní prohlídka je prováděna na určeném místě osobou stejného pohlaví. Pokud se návštěvník odmítne podrobit prohlídce, nebo není výsledek kontroly bez závad, nebude návštěvník do věznice vpuštěn a návštěva bude zrušena. Nepovolené věci si návštěva ukládá do určených schránek.

Návštěvníci i odsouzení jsou povinni při návštěvě dodržovat zásady slušného chování, zdržovat se ve vymezeném prostoru, vyvarovat se jakéhokoliv narušování průběhu návštěv, nepokřikovat apod. Každý odchod na toaletu jsou návštěvníci i odsouzení povinni hlásit pracovníkovi kontrolujícímu průběh návštěv.

Při návštěvě je do věznice zakázáno vnášení zbraní, mobilních telefonů, alkoholických nápojů, výrobků obsahující líh a omamných látek, léků a léčiv, sprejů, potravin a nápojů, publikace a fotografie propagující násilí, rasismus, pornografii, používání a výrobu omamných látek a alkoholu. V průběhu návštěv nesmí být odsouzenému předávány jakékoliv předměty, věci nebo finanční prostředky. Povolené balíčky návštěvníci předávají zaměstnanci věznice před započetím návštěvy. V návštěvní místnosti není povoleno kouření, konzumování donesených potravin a nápojů. Návštěvníci si mohou v určených prostorech zakoupit nápoje a potraviny z automatů. Pouze tyto pak mohou být v návštěvní místnosti konzumovány.

 V případě, že odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice, je zaměstnanec Vězeňské služby oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit a to bez náhrady.