Bezdrogová zóna

14.6.2016 19:08

V březnu 2006 byla v souladu se stanovenými úkoly GŘ VS ČR zřízena Bezdrogová zóna pro odsouzené v oddělení s ostrahou. V tomto oddíle jsou ubytováni odsouzení, kteří nebyli a nejsou uživateli drog, ale lze je považovat za jedince, kteří jsou vlivem drog nejvíce ohroženi, přednostně mladí ods. ve věku do 26-ti let.
Program zacházení dále zahrnuje následující oblasti :

Komunitní setkání odsouzených:

Probíhá zpravidla 1x týdně. Tato společná setkání odsouzených se zaměstnanci BZ mají za účel vyhodnocení předchozího období, řešení aktuálních problémů, projednání připomínek všech zúčastněných, seznámení s programem na stávající období, s cílem vést odsouzené k aktivnímu podílu na dění v BZ.

Samoobslužné dovednosti:

Odsouzení si upevňují návyky potřebné v každodenním životě. Osvojují si základní dovednosti v přípravě jednoduchých jídel a stolování. Perou si, žehlí a starají se o oblečení. Pod dohledem zaměstnanců BZ provádí i drobné údržbářské práce, včetně malování a výzdoby pokojů atd. Součástí je také vpravení odsouzených do základů etiky a společenského chování.

Sociálně právní poradenství:
Spočívá v odborné pomoci odsouzenému - naučit jej řešit jeho sociální problémy adekvátním způsobem. V rámci poradenství jsou organizovány besedy se zástupci státních i nestátních institucí, se zaměřením na problematiku života po propuštění z výkonu trestu bez užívání drogy.

Poradenská a výchovná činnost:
Je prováděna skupinovou i individuální formou se zaměřením na :
:- pomoc při řešení konkrétní situace a problému odsouzených,
:-prohloubení vztahu odsouzeného k rodině,
:-seznamování s aktuálními společenskými změnami,
:-seznamování se s právními předpisy potřebnými k vytváření a upevňování právního vědomí a respektování zákonů,
:-problematiku samostatného způsobu života po propuštění z VTOS, včetně praktického nácviku sociálních a komunikativních dovedností,
:-odsouzení jsou vedeni k angažovanosti, k získání reálného náhledu na život, k převzetí zodpovědnosti za sebe i za druhé, k postupnému získávání sebedůvěry, ke změně hodnotového žebříčku, k zvyšování tolerance organismu k psychické a fyzické zátěži.

Pracovní činnost:
Odsouzení jsou vedeni k rozvíjení a upevňování základních pracovních návyků, a to jednak formou pracovního zařazení ve věznici, nebo formou jiných prací prospěšných pro věznici.

Fyzicky zátěžový program:
Ke zlepšení fyzické kondice a k odbourání psychického napětí a agrese se využívá řízených aktivit zaměřených na sportovní činnost.

Zájmová činnost:
Odsouzení se mohou věnovat sportovní, výtvarné nebo pracovní činnosti, s využitím vybavení umístěného přímo v BZ nebo v ostatních prostorech ve věznici vyhrazených pro zájmovou čin