Ohlédnutí za rokem 2016

Ohlédnutí za rokem 2016

4.1.2017 9:50

RÝNOVICE 4. ledna (VS ČR) – Je začátek nového roku a je tedy příhodná chvíle pro trochu bilance. A jaký byl rok 2016 pro Věznici Rýnovice? Obdobně jako v roce 2015 zde došlo k celé řadě pozitivních změn v oblasti budování lepších podmínek pro zaměstnance i odsouzené, změn personálních, ale také změn v systému práce jednotlivých oddělení.

Nejvýznamnější akce z pohledu rozsahu a finančního objemu byly rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, topení a kanalizace na dvou ubytovnách odsouzených a výměna oken na ubytovně B. Dále byly opraveny střechy objektu Úpravna vody, Strážnice a ochozu na vstupním objektu. Ze zisku Pracoviště střediska hospodářské činnosti byla opravena celá střecha na výrobní hale číslo dvě. Došlo také k rekonstrukci psince, kde byla opravena elektroinstalace a střechy kotců. Díky přemístění centrální posilovny na ubytovny odsouzených vznikl prostor pro další možnost zaměstnávání vězňů. Oddíly odsouzených byly vybaveny hrazdami a žebřinami. Nové pracoviště vzniklo také v prostorách prádelny vnitřní režie, která byla přemístěna do nově vybudovaných prostor. Další významnou změnou pro chod věznice byla změna místa, kde probíhají návštěvy odsouzených. Nově se konají v prostorách vězeňské jídelny, kterou si odsouzení sami zvelebili a vyrobili mobilní dětský koutek pro nejmenší návštěvníky. Byla přestěhována vězeňská knihovna a tento prostor byl využit pro rozšíření kaple a vybudování kanceláře pro kaplanku věznice. Celkově bylo na opravy věznice a její údržbu vynaloženo 13 mil. Kč. V srpnu 2016 byl ve věznici zahájen projekt včelaření. Na louce ve střežené části věznice byly umístěny čtyři včelí úly se včelstvy, o které se, v rámci volnočasové aktivity, stará sedm vybraných odsouzených. Značná pozornost byla v roce 2016 věnována zvyšování zaměstnanosti odsouzených. Vznikla celá řada nových pracovišť jako např. Údržba zeleně, Šití, Čištění vozidel. Byla navázána spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy. Na základě této spolupráce proběhl 12. 4. 2016 Workshop k zaměstnávání odsouzených, kterého se zúčastnilo 22 firem. Hrubý hospodářský výsledek Pracoviště střediska hospodářské činnosti za rok 2016 byl 3 193 803,65 Kč. Pokročili jsme také na poli bezpečnosti práce. Podařilo se zlepšit bezpečnostní a pracovní podmínky pracujících vězňů v truhlářské dílně, kde byl vybudován sklad materiálu a nářadí. Pro zlepšení podmínek zaměstnanců byla zabudována klimatizace v prostorách jídelny, zakoupena čistička vzduchu na strážnici, zrekonstruovány sociální zařízení zaměstnanců, provedena výměna oken, topení a podlahových krytin v kancelářích. Z Fondu kulturních a sociálních potřeb byly poskytovány zápůjčky zaměstnancům na stavební úpravy a nákup bytového zařízení. Byla pořádána celá řada akcí jako např. Společný ples složek IZS, Dobývání ztraceného záchranáře, Dětský den, Mikulášská besídka, Den českého vězeňství apod. Ve velké míře byly využívány permanentky pro vstup do ZOO Liberec, věznice zajišťovala také vstupenky na fotbalová a hokejová utkání. Celoživotního vzdělávání formou kurzů, školení, specializačních výcviků a porad se v průběhu roku zúčastnilo celkem 245 zaměstnanců v rámci 190 pořádaných akcí. Mezi tyto vzdělávací akce patřily i odborné semináře a konference s mezinárodní účastí. V roce 2016 bylo odměněno celkem 120 příslušníků /303 odměn/ a 86 zaměstnanců /239 odměn/. Od počátku roku 2016 bylo kázeňsky řešeno 9 příslušníků. Čtyřem občanským zaměstnancům bylo písemně vytknuto porušení pracovních povinností. Generálnímu řediteli bylo ředitelem věznice navrženo na udělení plakety nebo medaile celkem 27 zaměstnancům věznice. Tato ocenění jim byla slavnostně předána u příležitosti oslav Dne českého vězeňství. V rámci budování pozitivního obrazu Věznice Rýnovice v roce 2016 pravidelně informovala na svých webových stránkách o všech konaných akcích. Aktivně jsme se podíleli na preventivně bezpečnostních akcích, které jsou organizovány jednotlivými složkami IZS. Pokračovala spolupráce se základními a středními školami libereckého kraje v oblasti prevence. V roce 2016 proběhlo 14 exkurzí do věznice, včetně přednášek odborných zaměstnanců. Věznice převzala patronát nad Památníkem obětem druhé světové války v Rýnovicích, kde provádí pravidelnou údržbu. Dále provádí úklid dalších míst města Jablonec nad Nisou. V roce 2016 se jednalo o 9 akcí. Během třech aktivit se naši odsouzení zapojili do renovace nových prostor oblastního spolku ČČK v Jablonci nad Nisou. Naše práce byla dne 1. listopadu 2016 oceněna, kdy ředitel Věznice Rýnovice plk. Mgr. Vlastimil Kříž, z rukou primátora města Jablonec nad Nisou Ing. Petra Beitla, převzal medaili Gratias Tibi Ago – Vzdávám Ti dík. Tato medaile byla vyražena k 150. výročí města Jablonec nad Nisou a je slavnostně předávána osobnostem, jako poděkování za práci pro město.

Nebyl to lehký rok, jednalo se o náročné období plné nesnadných úkolů, lze je však vyhodnotit jako velmi dobře zvládnuté.

mon
Den českého vězeňství.JPG 

Den integrovaného záchranného systému.JPG 

Dobývání ztraceného záchranáře.JPG 

Exkurze žáků ze ZŠ.JPG 

Mikulášská besídka.JPG 

Místo pro návštěvy.JPG 

Workshop k zaměstnávání.JPG 

Rekonstrukce nových prostor ČČK.JPG 

Zahájení projektu chovu včel.JPG