Služební poměr

30.12.2014 14:38

SLUŽEBNÍ POMĚR
Občan, který požádá o přijetí do služebního poměru k VS ČR musí podle zákona č. 361/2003 Sb. splňovat následující podmínky:
občan České republiky;
věk nad 18 let;
bezúhonnost;
střední vzdělání s maturitní zkouškou,
zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost k výkonu služby;
nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí;
nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost. 
 
1. Podmínky pro přijímací řízení
2. Průběh přijímacího řízení
3. Vznik služebního poměru
4. Benefity v souvislosti s výkonem služby
 1/ Podmínky pro přijímací řízení
Bezúhonnost se prokazuje opisem z evidence Rejstříku trestů, který zajišťuje Vězeňská služba ČR. V rámci prověrky uchazeče je využívána operativní evidence Policie ČR.
Zdravotní způsobilost se posuzuje posudkovým lékařem VS ČR v průběhu přijímacího řízení a součástí je i vyšetření zaměřené na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek. Komplexní zdravotní prohlídka posoudí zdravotní způsobilosti k výkonu služby. Přísná zdravotní kritéria jsou prevencí před případným poškozením zdraví v důsledku náročných podmínek služby.
Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti. Osobnostní způsobilost se prokazuje psychologickým vyšetřením, které je zaměřeno na zjišťování osobnostních předpokladů potřebných pro výkon služby na služebním místě strážný nebo dozorce. V průběhu psychologického vyšetření uchazeči vyplňují osobnostní dotazníky, podrobují se testům a účastní se řízeného rozhovoru s psychologem. Výsledkem vyšetření je komplexní posouzení vhodnosti uchazeče pro výkon služby. Psychologické vyšetření provádějí výlučně akreditovaní psychologové. Pokud uchazeč nesplní kritéria nutná pro přijetí, může další psychologické vyšetření podstoupit nejdříve za 2 roky. 
2/ Průběh přijímacího řízení
Přijímací řízení se zahajuje za předpokladu volného služebního místa s uchazečem, který splňuje výše uvedené podmínky, doručí písemnou žádost o přijetí do služebního poměru, životopis a  souhlas se soustřeďováním osobních údajů po dobu přijímacího řízení. Uchazeč je pozván k informativnímu pohovoru, kde je seznámen s textem služebního slibu, předpokládaným dnem vzniku služebního poměru, druhem služebního poměru a dobou jeho trvání, služebním zařazením, místem služebního působiště, dobou služby, výší služebního příjmu a výplatním termínem, délkou dovolené, podmínkami výkonu služby a podmínkami skončení služebního poměru. Přijímací řízení obvykle trvá 1-2 měsíce. Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv v jeho průběhu odstoupit. Každý uchazeč je o výsledku přijímacího řízení vyrozuměn písemně. Důvody nepřijetí se neoznamují.
3/ Vznik služebního poměru
Služební poměr vznikne dnem uvedeným v rozhodnutí služebního funkcionáře s personální pravomocí, kterým je příslušník k určenému datu ustanoven na služební místo a složením služebního slibu. Služební poměr je s nově nastupujícím příslušníkem uzavírán na dobu určitou v trvání 3 let. Do služebního poměru na dobu neurčitou se zařadí příslušník dnem, který následuje po uplynutí služebního poměru na dobu určitou, jestliže úspěšně vykonal služební zkoušku a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň dobrých výsledků ve výkonu služby.
Základní odborná příprava - nově přijatí příslušníci po přijetí do služebního poměru musí absolvovat základní odbornou přípravu. Odměňování příslušníků je upraveno zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, nařízením vlády ČR a příslušným nařízením generálního ředitele VS ČR. Základní doba služby příslušníka je 37,5 hodiny týdně a rozvrhuje se pravidelně nebo nepravidelně v jednosměnném nebo nepřetržitém režimu. Příslušník má nárok na 6 týdnů dovolené v kalendářním roce.

4/ Benefity v souvislosti s výkonem služby
 Využití sportovních zařízení
Výhody poskytovány v souladu se sjednanou Kolektivní dohodou a prostřednictvím čerpání finančních prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb