Pracovní poměr

30.12.2014 14:41

PRACOVNÍ POMĚR
Každý uchazeč je přijímán na konkrétní pracovní místo (např. lékař, vychovatel, sociální pracovník, mzdová účetní). Pro každé pracovní místo jsou právními a vnitřními předpisy stanoveny kvalifikační předpoklady, kvalifikační požadavky popř. odborná způsobilost.
      1. Podmínky
      2. Přijímací řízení do pracovního poměru
      3. Zaměstnanecké benefity
 
1/ Podmínky

Uchazeč o zařazení na funkci v pracovněprávním vztahu musí být:

1. bezúhonný
2. splňovat kvalifikační předpoklady (popřípadě odbornou způsobilost) stanovenou právními předpisy a kvalifikační požadavky 
    stanovené  vnitřním platovým předpisem
3. osobnostně a zdravotně způsobilý pro výkon funkce
2/ Přijímací řízení do pracovního poměru
 
Přijímací řízení se zahajuje z důvodu obsazení volného pracovního místa. Volné místo je zveřejněno na intranetových stránkách organizační jednotky a na webových stránkách VS ČR. Oznámení každého volného místa obsahuje i podmínky pro jeho obsazení. Žádosti zájemců o volné pracovní místo včetně jejich strukturovaného životopisu jsou vyhodnoceny příslušným vedoucím zaměstnancem a ve spolupráci s oddělením personálním je vybrán užší okruh zájemců, se kterými jsou uskutečněny osobní pohovory a zahájeno přijímací řízení.

Uchazeč je informován v souladu s ustanovením § 31 zákoníku práce o podmínkách přijetí do pracovního poměru. Je seznámen s právy a povinnostmi, které pro něj z pracovní smlouvy vyplynou, o pracovních podmínkách a podmínkách odměňování a o povinnostech, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru. Je mu předán osobní dotazník a je seznámen se shromažďováním osobních údajů, které jsou povinné pro přijetí do pracovního poměru. Dále je seznámen se způsobem nakládání s osobními údaji ze strany VS ČR, je požádám o předložení výpisu z rejstříku trestů, doklady osvědčujících splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, popř. odborné způsobilosti a kvalifikačních požadavků, je vyslán na vstupní zdravotní prohlídku. U některých funkcí se uchazeč podrobí psychologickému posouzení nebo vyšetření. Na závěr je uchazeči o zaměstnání předložena k podpisu pracovní smlouva a je mu vydán platový výměr. Nevybraným zájemcům o volné pracovní místo je tato skutečnost písemně sdělena.
3/ Zaměstnanecké benefity
Zaměstnanecké benefity vycházejí a jsou upraveny Kolektivní smlouvou a čerpáním finančních prostředků z FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb).