Informace podle zákona 106/1999 sb.

7.1.2010 23:53

 

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je Věznice Rapotice povinna zveřejňovat informace.

 Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona.
 
Informace, které se neposkytují :
  • požadovaná informace je v souladu s zák. č. 412/2005 Sb., označena za utajovanou informaci    
  • požadovaná informace je obchodním tajemstvím ve smyslu § 17 zák. č. 513/1991 Sb.  
  • pokud by poskytnutím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského  
  • o probíhajícím trestním řízení  
  • o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou pravomocných rozsudků  
  • informace, které podléhají povinnosti mlčenlivosti  
Informace lze požadovat :
Písemně na adrese Věznice Rapotice  Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Telefonicky na tel. čísle : 546 433 400
Elektronickou podobou na adrese :
Faxem na čísle : 546 433 217
Osobně ve Věznici Rapotice  - kontaktní osoba : mjr. Bc. Jan Doležal
 
Pracovní doba určená pro osobní kontakt se žadateli :
PO - PÁ od 08:00 - 14:00 hodin
Informace jsou v resortu Ministerstva spravedlnosti poskytovány zdarma
 
Opravné prostředky :
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti je žadatel oprávněn podat na ministerstvo spravedlnosti odvolání ve lhůtě 15 dní od oznámení rozhodnutí, a to prostřednictvím Věznice Rapotice. Věznice Rapotice  je oprávněna odvolání v plném rozsahu vyhovět a požadovanou informaci žadateli poskytnout, jinak odvolání předloží ministerstvu. Odvolání lze podat pouze písemně na výše uvedenou adresu.