Výkon vězeňství

Pravidla přijímání korespondence

Pravidla přijímání korespondence

Odsouzený má právo přijímat a na svůj náklad odesílat písemná sdělení (dále jen "korespondence") bez omezení, pokud zákon nestanoví jinak. Vězeňská služba je oprávněna provádět kontrolu korespondence, přitom je oprávněna seznámit se s obsahem zasílaných písemností. Pokud obsah korespondence zakládá podezření, že je připravován nebo páchán trestný čin, Vězeňská služba korespondenci zadrží a předá ji orgánu činnému v trestním řízení.
 
 
 

 

 

29.5.2015 16:00

více
Pravidla přijímání balíčků

Pravidla přijímání balíčků

Odsouzený má právo jedenkrát za šest měsíců přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Právo na přijetí balíčku vzniká a lhůta podle věty první počíná dnem nástupu do výkonu trestu nebo dnem převedení z výkonu vazby.

 

25.1.2015 0:00

více
Pravidla pro návštěvy odsouzených

Pravidla pro návštěvy odsouzených

Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob po dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

15.2.2015 11:35

více
Pravidla telefonního styku odsouzených

Pravidla telefonního styku odsouzených

Odsouzenému se v odůvodněných případech umožní použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou. V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit použití telefonu ke kontaktu s jinou osobou, než je osoba blízká. Náklady spojené s použitím telefonu hradí odsouzený.

15.2.2015 20:34

více
Specializované resocializační programy

Specializované resocializační programy

Věznice Pardubice realizuje v rámci výkonu trestu odnětí svobody mnohé specializované resocializační programy. 

20.10.2012 20:23

více
Tým odborných pracovníků

Tým odborných pracovníků

Na práci s odsouzenými se podílí tým odborných zaměstnanců.

1.4.2015 7:59

více
Terapeutické aktivity

Terapeutické aktivity

Význam terapeutických aktivit pro vězněné osoby.

31.3.2015 15:51

více