Nejčastější dotazy

 Korespondence obviněných a použití telefonu

Korespondence obviněných a použití telefonu

Obviněný smí odesílat a přijímat korespondenci bez omezení. Kontrolu korespondence provádí pověřený zaměstnanec vazební věznice a u obviněných ve vazbě podle § 67b) trestního řádu příslušný orgán činný v trestním řízení.

23.5.2012 15:48

více
Přijímání balíčků pro obviněné

Přijímání balíčků pro obviněné

Obviněný, který dovršil 18ti let, má nárok na přijetí balíčku 1x za 3 měsíce s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg, a to včetně obalu.

23.5.2012 15:46

více
Příjem peněz a nakládání s nimi

Příjem peněz a nakládání s nimi

Ve věznici je zaveden bezhotovostní styk, kterým se provádějí veškeré platby odsouzených. Držení finanční hotovosti není odsouzeným ve věznici povoleno a může být posuzováno jako závažné porušení ZVTOS a vnitřního řádu.

23.5.2012 16:05

více
Přijetí balíčku

Přijetí balíčku

Balíčkem se rozumí zásilka s potravinami a věcmi osobní potřeby. Právo na přijetí balíčku vzniká odsouzeným počátkem nástupu výkonu tretu do věznice nebo převedením z výkonu vazby. Za balíček se považuje též písemné sdělení do hmotnosti 2 kg, pokud jsou k němu přiloženy potraviny nebo věci osobní potřeby.

23.5.2012 10:04

více
Návštěvy odsouzených

Návštěvy odsouzených

Odsouzení mají právo přijímat návštěvy blízkých osob. Osoby blízké jsou osoby, jejichž vymezení a důsledky s tím spojené upravuje občanský zákoník. Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, tj. potomek (syn, vnuk, pravnuk) nebo předek (otec, děd, praděd), sourozenci, bez ohledu na to, zda mají společné oba rodiče a manžel po dobu trvání manželství; vztahy založené osvojením jsou postaveny na roveň příbuzenským vztahům; jiné osoby v poměru rodinném (teta, strýc, neteř, synovec, bratranec, sestřenice) nebo obdobném (druh, družka, osoby sešvagřené, vztah jednoho manžela k příbuzným druhého manžela, atd.), se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, neboť mezi těmito osobami existují tak intenzivní vztahy, že by újmu, která utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

23.5.2012 12:06

více
Užívání telefonu

Užívání telefonu

K telefonnímu hovoru z věznice jsou využívány telefonní karty. V případě povoleného hovoru umožní vychovatel popř. pověřený zaměstnanec věznice odsouzeným zakoupení telefonní karty ve vězeňské prodejně, přijetí v balíčku nebo při návštěvě.

23.5.2012 10:00

více
Korespondence

Korespondence

Nepovolený obsah korespondence se odsouzeným nepředá a odešle se zpět odesílateli na náklady odsouzených nebo ji lze uložit do úschovy. Nemají-li odsouzení dostatek finančních prostředků k odeslání, bude vynaložená částka vedena jako pohledávka věznice. V případě, že korespondence bude obsahovat nepovolené věci zcela nepatrné hodnoty, lze ji s prokazatelným souhlasem odsouzených za jejich přítomnosti zničit.

7.1.2010 7:21

více
Zdravotní péče

Zdravotní péče

Léky a vitamínové preparáty nebo podpůrné látky obsažené v zásilce se odsouzeným nevydají.

 

23.5.2012 11:35

více
Stravování odsouzených

Stravování odsouzených

Odsouzeným je v souladu s ČRD vydávána strava do stanoveného jídelního nádobí podle platné stravní normy v rámci stanoveného peněžního limitu na osobu a den. Jídelníček obsahuje, jak veškeré diety, tak stravu, která odpovídá danému náboženskému vyznání.

23.5.2012 10:54

více
Ubytování odsouzených

Ubytování odsouzených

Odsouzení jsou ubytováni v jednotlivých oddílech ubytoven nebo odděleních. Oddílem nebo oddělením se zpravidla rozumí uzavřená část chodby s ložnicemi nebo celami, kulturní nebo společenskou místností a hygienickým zařízením, prostory pro realizaci sebeobslužných aktivit nebo aktivit programu zacházení popř. dalšími vyčleněnými prostory.

23.5.2012 9:51

více