Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Návštěvy

Poučení návštěvníků o pravidlech chování při návštěvách

Do věznice je návštěvě zakázáno vnášení zbraní, mobilních telefonů, alkoholických nápojů, výrobků obsahující líh a omamných látek, léků a léčiv, sprejů, potravin a nápojů, publikace a fotografie propagující násilí, rasismus, pornografii, používání a výrobu omamných látek a alkoholu.

V případě důvodného podezření z porušení odst.1 se návštěva podrobí na určeném místě osobní prohlídce – osobou stejného pohlaví v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem, dále prohlídce osobních zavazadel a věcí.
Nepovolené věci si návštěva ukládá do určených schránek.

Návštěvník je povinen se zdržovat jen v prostoru čekárny a dále jen ve vyhrazeném návštěvním sálu. Při návštěvách je zakázáno hlučet a narušovat jejich průběh.

Bez svolení zaměstnance VS nesmí být odsouzenému předávány jakékoliv předměty, věci nebo finanční prostředky.

V návštěvním prostoru není povoleno kouření, konzumování donesených potravin a nápojů. Návštěvníkům se umožňuje přístup k veřejnému telefonnímu automatu.

Povolené balíčky se předávají odsouzeným prostřednictvím určeného zaměstnance VS. Balíčky musí být při předání zabaleny tak, jako by byly do věznice zasílány poštou. V případě, že váha balíčku překročí 5 kg (včetně obalu) nebude tento převzat.

Návštěvníci si mohou v určených prostorech zakoupit nápoje a potraviny z automatů, dále mohou využívat sociální zařízení.

Předčasné ukončení návštěvy hlásí návštěva anebo odsouzený přítomnému zaměstnanci VS, který zajistí jejich doprovod.

V případě nerespektování výše uvedených pravidel může být návštěva předčasně ukončena.

V průběhu konání návštěv je zakázáno návštěvníkům v objektu věznice kouřit (vyjma čekárny pro návštěvníky).

Náležitosti při vstupu do Věznice Nové Sedlo

Osoby vstupující do věznice jsou povinny podrobit se osobní prohlídce a prohlídce zavazadel a dbát pokynů strážného u vchodu.

Při vstupu do věznice je nutné bez vyzvání předložit:

  • občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti

Zároveň odevzdat strážnému u vchodu:

  • mobilní telefony a jiná záznamová zařízení (magnetofony, fotoaparáty, videokamery, flashdisky, přehrávače MP3 apod.)
  • zbraně, munici
  • jiné nepovolené předměty podle rozhodnutí strážného u vchodu (alkoholické nápoje, drogy, nebezpečné předměty, apod.)

Tyto předměty budou uloženy v úschově a při odchodu z věznice vráceny majiteli.

Zákaz vstupu do věznice pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek!!!

Rozpis návštěv