Historie

Historie a vývoj Věznice Nové Sedlo

5.3.2010 11:49

Obec Nové Sedlo

     Obec Nové Sedlo je vzdálena 5,5, km od města Žatce na sedlovitém úbočí, od čehož i jméno obce, které na pravém břehu Ohře obklopuje údolní kotlina. Nejstarší zmínka o obci se datuje 13.února 1249, kdy král Václav I. vyhotovil v Žatci dokument, kterým klášteru Waldsassen věnuje za škody utrpěné válkou tvrz Sedlo s honitbou, rybolovem a lesy. V současné době je v obci 550 obyvatel. Součástí obce Nové Sedlo jsou části Břežany, Čínov, Chudeřín, Sedčice a Žabokliky. V obci je škola, zdravotnické zařízení, dům s pečovatelskou službou, obchod, hospoda, firmy Farm a Holz Trade. 
 

Vznik věznice 

    V roce 1958 vzniká v objektu státního statku věznice. Útvar Nové Sedlo zřídil jako svou pobočku – nápravně pracovní tábor “R Rovnost“ - Ústřední tábor Vykmanov na Jáchymovsku dnem 15.10.1958 v působnosti MV. Podobných táborů bylo v této oblasti více. Patřily sem Poláky, Sýrovice a Drahonice, které byly později v roce 1968 zrušeny. Rozhodnutí o zřízení pracovního tábora v Novém Sedle nebylo náhodné, ale stalo se v té době výrazem konkrétní pomoci rozvoji zemědělství v této oblasti. Odsouzení se podíleli hlavně na produkci obilovin, chmele a řepy.
Ve čtyřech přízemních dřevěných ubikacích, původně určených jako sezónní ubytovny pro česáče chmele, bylo potřeba vytvořit podmínky pro výkon trestu. Chyběla kuchyně, strava se dovážela z místního státního statku, chyběly ostatní pomocné provozní prostory. Jako strážnice sloužila maringotka, eskorty odsouzených se prováděly na přívěsech traktorů a často i pěšky. Původní objekty byly v hrozném stavu, mezi prkny běhaly myši, voda byla hygienicky závadná, v barácích byla zima, všude kolem prach nebo naopak bláto. Po zrušení Vykmanova se Nové Sedlo stává 1.1.1963 samostatným útvarem. V roce 1965 došlo k přejmenování na nápravně výchovný ústav SNV MV a v roce 1969 přešel do působnosti MS. Od roku 1993 nese současný název.

 Rozvoj a výstavba

Po přijetí zákona o výkonu trestu odnětí svobody roku 1965 vyvstala nutnost zlepšení materiálně technických podmínek. Po řadě jednání se 4.11.1971 podařilo od státního statku odkoupit objekty útvaru do vlastnictví SNV a začal generální útok na jejich přestavbu.Postupně se dařilo situaci zlepšovat. Začalo se s výstavbou ubytoven pro odsouzené. Patrové budovy, víceúčelový sál, oddělení výkonu kázeňských trestů a centrální režim byly stavěny do tvaru „U“. V roce 1975 byla dokončena administrativní budova a v prostoru před ní vyrostly sklady, technická ošetřovna vozidel a sauna. Vzhledem k zavedení moderní techniky a použití kynologie při střežení útvaru bylo vybudováno operační středisko a psinec. V roce 1983 byla dána do užívání nová ústavní kuchyně a jídelna pro odsouzené. V přilehlých prostorách útvaru byla vybudována výrobní hala n.p. Meva Roudnice, s možností zaměstnávání většího počtu odsouzených a v roce 1983 byla zahájena výroba popelových nádob v převážné míře určených pro export. Vlastní přestavba tehdejšího útvaru byla dokončena v roce 1992 výstavbou nové ošetřovny, ústavních dílen a pomocných provozů a třípodlažní budovy ubytovny pro odsouzené.
 

Pobočka Drahonice

     V lednu 1972 však přibývá do historické mozaiky útvaru další kamínek. Nebo spíše kámen. Byla znovuotevřena pobočka pro MVT v Drahonicích. K problémům v Novém Sedle přibyly obdobné na pobočce, kde počáteční stav byl snad ještě horší. Ovšem ani Drahonice by dnes již nikdo nepoznal. Útvar pro místní výkon trestu v Drahonicích byl až do roku 1992 pobočkou Nového Sedla a poté se stal pobočkou Věznice v Oráčově.
 

 Další vývoj a výstavba

S rozšiřováním útvaru došlo v 70. letech minulého století též k obměně příslušníků, nastupovali i první specialisté. K uspokojování jejich bytových potřeb byly vystavěny bytové jednotky v Novém Sedle, Žatci a v Lubenci. Pro odpočinek příslušníků začal v roce 1983 útvar budovat rekreační zařízení na Nechranické přehradě.
Podle statistických údajů činil v roce 1971 průměrný stav odsouzených 253 osob. Počet odsouzených ve věznici postupně vzrůstal, kdy v roce 1977 činil 360 osob a v roce 1989 byl počet odsouzených už na počtu 482. Odsouzení byli zpočátku vyváženi na malá, pro ústav nevýhodná pracoviště do několika sousedních okresů. Postupně se dařilo navázat spolupráci s dalšími podniky a tak vězni jezdili na pracoviště např. do VTŽ Chomutov, PS Karlovy Vary, ČSD severozápadní dráha, Státní statek Žatec, ZSS Žatec a další. 
 

Profilace

Od 1.1.1994 byla podle novely zákona o výkonu trestu odnětí svobody stanovena profilace Věznice Nové Sedlo jako typ s ostrahou a bylo zřízeno oddělení s dozorem. Celková kapacita věznice po posledních stavebních úpravách činila 445 míst. Průměrná délka trestu zdejších odsouzených je 2,5 roku. Oddělení typu s dozorem je kapacitně omezeno na 112 míst. Oddělení typu s ostrahou mělo 305 míst a 28 míst bylo vyhrazeno pro nástupní oddělení, kam byli umisťováni noví odsouzení na nezbytně nutnou dobu k tomu, aby se seznámili s chodem věznice a zároveň, aby mohla být provedena potřebná vyšetření a pohovory se specialisty. Od 2013 je Věznice Nové Sedlo profilována jako věznice s ostrahou a dozorem a oddělením specializovaným pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním psychotropních látek ve věznici s dozorem. Průměrná délka výkonu trestu odsouzených mužů je 2 roky. Celková ubytovací kapacita činí 411 míst. Vězni jsou ubytováni ve dvou až devíti lůžkových světnicích. Odsouzení , kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody v oddělení s dozorem , jsou umístěni na ubytovnách ve třech diferenciačních skupinách. Ty jsou rozlišeny dle povahy trestného činu, plnění programu zacházení, pravidelného pracovního zařazení a chování odsouzených.

 

 

Náčelníci útvaru a poté ředitelé věznice od vzniku do současnosti:

pplk. Josef ŠPOULA   od 1.4.1960 do 30.6.1981

pplk. Miroslav FENCKA   od 1.4.1981 do 30.9.1990

kpt. Jiří KLOUČEK   od 21.8.1990 do 30.10.1990

mjr. Miroslav OHNEMICHL   od 1.11.1990 do 15.5.1991

kpt. Miroslav JOBÁK    od 16.5.1991 do 31.12.1993

plk. Pavel PREISINGER   od 1.1.1994 do 31.5.2009

plk. Miroslav ŠPALEK   od 1.6.2009 dosud

 

  pplk. Josef ŠPOULA - první náčelník útvaru   (od 1.4.1960 do 30.6.1981)

 plk. Mgr. Miroslav ŠPALEK  - současný ředitel věznice (od 1.6.2009)

                                                                                         
zpracoval: Fr. Houdek (tiskový mluvčí věznice) 

___________________________________________________________________________________
Údaje byly čerpány z materiálů poskytnutých Kabinetem dokumentace a historie VS ČR Praha,
Zpravodajů SNV č. 6/81, 1/84, 6/88, časopisu České vězeňství 4 a 5/95, a z archivu Věznice Nové Sedlo.
Fotografie – archiv Věznice Nové Sedlo

Ve fotoalbu si můžete prohlédnout dobové fotografie z vývoje věznice fotoalbum


prvomájový průvod 80.léta 

výstava ZUČ 

dřevěné ubytovny 60.léta 

původní vjezd do věznice do r. 1972 

pomocné provozy do r.1989 

pomocné provozy 

stará ošetřovna do 80. léta 

výstavba velitelské budovy r. 1975 

výstavba velitelské budovy r. 1975 

nová ošetřovna r. 1989 

nové pomocné provozy r.1973 

výstavba ubytovny r.1993 

výstavba kotelny a uhelny r.1993 

výrobní hala MEVA r. 1983 

zde vyrostly nové byty r. 1979