Výkon vězeňství

Pravidla přijímání korespondence

Pravidla přijímání korespondence

Odsouzený má právo přijímat a na svůj náklad odesílat korespondenci bez omezení, pokud zákon nestanoví jinak. Vězeňská služba je oprávněna provádět kontrolu korespondence, přitom je oprávněna seznámit se s obsahem zasílaných písemností (čtěte zde).

3.8.2016 14:23

více
Pravidla telefonního styku

Pravidla telefonního styku

Odsouzenému se v odůvodněných případech umožní použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou. V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit použití telefonu ke kontaktu i s jinou osobou, než je osoba blízká. Náklady spojené s použitím telefonu hradí odsouzený (čtěte zde).

3.8.2016 11:34

více
Protidrogová prevence

Protidrogová prevence

Nedílnou součástí preventivní činnosti v rámci protidrogových opatření ve Věznici Kynšperk nad Ohří je činnost Poradny drogové prevence a Bezdrogové zóny. 
 

3.8.2016 20:27

více
Zdravotní péče

Zdravotní péče

Zdravotnické středisko Věznice Kynšperk nad Ohří je zdravotnickým zařízením Vězeňské služby České republiky, které poskytuje a zajišťuje preventivní, diagnostickou, léčebnou a posudkovou péči příslušníkům VS a občanským zaměstnancům, osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, případně dalším osobám v rozsahu a dle zásad stanovených služebními a obecně platnými předpisy s odchylkami vyplývající ze specifických podmínek zdravotní služby VS ČR.
 

3.8.2016 20:22

více
Co čeká odsouzeného po nástupu do výkonu trestu

Co čeká odsouzeného po nástupu do výkonu trestu

Výkon trestu odnětí svobody je zabezpečován podle zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů (v platném znění), v souladu s Vyhláškou MS ČR č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu (v platném znění) a v souladu dalšími normami upravujícími výkon trestu odnětí svobody.

3.8.2016 20:18

více
Návštěvy odsouzených

Návštěvy odsouzených

Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob po dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let (čtěte zde).

 

3.8.2016 19:56

více