Pro zájemce o zaměstnání

Základní podmínky pro přijetí do služebního poměru

13.6.2016 18:11

 Uchazeč musí doručit do věznice písemnou žádost o přijetí do služebního poměru, životopis, souhlas se soustřeďováním osobních údajů a musí dále splňovat následující podmínky:

 • občanství České republiky
 • věk nad 18 let
 • bezúhonnost
 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • fyzickou, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby
 • není členem politické strany nebo politického hnutí
 • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost 
 
V praxi to znamená:
 • Bezúhonnost se prokazuje opisem z evidence Rejstříku trestů, který zajišťuje věznice. Uchazeč nesmí být trestán za úmyslný trestný čin nebo trestný čin z nedbalosti, jestliže jeho jednání při spáchání tohoto trestného činu je v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka. Uchazeč nesmí mít např. pověst rváče, opilce, způsobit dopravní nehodu pod vlivem alkoholu apod. V rámci prověrky uchazeče jsou využívány operativní evidence Policie ČR. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na občana hledí jako by nebyl odsouzen.
 
Za bezúhonného se pro účely zákona č. 361/2003 Sb. nepovažuje občan, který byl
a)      v posledních 10 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody nepřevyšující 2 roky,
b)      v posledních 15 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody převyšující 2 roky, avšak nepřevyšující 5 let,
c)      pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody vyšší než 5 let nebo k výjimečnému trestu, nebo
d)      v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka.
 
Za bezúhonného se pro účely zákona 361/2003 Sb. nepovažuje též občan,
a)      jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě pravomocného rozhodnutí o schválení narovnání zastaveno, a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka,
b)      jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno, a od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž má být rozhodnuto, že se osvědčil, neuplynulo ještě 10 let, nebo bylo v trestním řízení, které bylo proti němu vedeno, rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka,
c)      který byl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku nebo jiného správního deliktu, je-li jednání, kterým spáchal přestupek nebo jiný správní delikt, v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka, nebo
d)      který vykazuje znaky závislosti na alkoholu či jiných psychotropních látkách nebo činnostech.
 
 • Minimální stupeň vzdělání - nejméně ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost se prokazuje v průběhu přijímacího řízení, jehož součástí je i vyšetření zaměřené na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek. Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti, zdravotní způsobilost je posouzena posudkovým lékařem VS ČR a osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením.
 
Doklady nezbytné pro přijímací řízení
Uchazeč předloží tyto doklady: občanský průkaz, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, u uchazečů, kteří dříve podléhali branné povinnosti se vyžaduje vojenská knížka z důvodu zápočtu praxe.
V další fázi přijímacího řízení je zájemce o přijetí požádán o napsání životopisu, vyplnění osobního dotazníku a předložení těchto dokladů:
 • rodný list
 • zdravotní dokumentace registrujícího lékaře
 • doklad o dosavadní praxi včetně vojenské služby, mateřské dovolené, další mateřské dovolené a rodičovské dovolené, popř. posudek z předchozího zaměstnání
 • čestné prohlášení o tom, že uchazeč není členem politické strany nebo politického hnutí a že nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost
 
Průběh přijímacího řízení
Přijímací řízení zahajuje věznice s uchazečem, který doručí písemnou žádost o přijetí a splňuje výše uvedené podmínky. Přijetí občana do služebního poměru nelze odepřít z důvodu věku, rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, jakož i z důvodu členství v odborových organizacích a jiných sdruženích. Uchazeč je pozván k informativnímu pohovoru, kde je seznámen s podmínkami výkonu služby, textem služebního slibu, s výši služebního příjmu atd.
Přijímací řízení obvykle trvá 2 měsíce. V jeho průběhu uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti, zdravotní prohlídku a další personální řízení.
 
 • Psychologické vyšetření je zaměřeno na zjišťování osobnostních předpokladů potřebných pro výkon služby na služebním místě strážný nebo dozorce. Uchazeči absolvují přibližně 4hodinové vyšetření, v jehož průběhu vyplňují osobnostní dotazníky, podrobují se výkonovým testům a účastní se řízeného rozhovoru s psychologem. Výsledkem vyšetření je komplexní posouzení vhodnosti uchazeče pro výkon služby. Psychologické vyšetření provádějí zaměstnanci psychologického pracoviště bezpečnostního sboru VS ČR. Pokud uchazeč nesplní kriteria nutná pro přijetí, může další psychologické vyšetření podstoupit nejdříve za 2 roky.
 
 • Prověrka fyzické zdatnosti se skládá z pěti testů: Člunkový běh 4 x 10 m, celomotorický test, klik - vzpor ležmo, leh - sed, běh na 1000 m.
 
 • Komplexní zdravotní prohlídka sleduje posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu služby. Přísná zdravotní kriteria jsou prevencí před případným poškozením zdraví v důsledku náročných podmínek služby.
 
Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv v jeho průběhu odstoupit. Každý uchazeč je o výsledku přijímacího řízení vyrozuměn písemně. Personální údaje nepřijatých uchazečů se archivují ještě další 3 roky a pak je věznice zničí. Požádá-li uchazeč o přijetí opakovaně v průběhu následujících 3 let od první žádosti o přijetí, zohledňuje se při opětovném přijímacím řízení tento předchozí personální spis.
 
Na přijetí do služebního poměru není právní nárok, proto není vhodné v průběhu přijímacího řízení ukončit stávající pracovní poměr.
 
Vznik služebního poměru
Služební poměr vznikne dnem uvedeným v rozhodnutí služebního funkcionáře s personální pravomocí, kterým je příslušník k určenému datu ustanoven na služební místo. Služební poměr je s nově nastupujícím příslušníkem uzavírán na dobu určitou v trvání 3 let. Do služebního poměru na dobu neurčitou se zařadí příslušník dnem, který následuje po uplynutí služebního poměru na dobu určitou, jestliže úspěšně vykonal služební zkoušku a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň dobrých výsledků ve výkonu služby.
 
Omezení vyplývající ze vzniku služebního poměru
Vzhledem k charakteru práce musí příslušník dodržovat kázeň a přispívat k dobré pověsti a obrazu VS ČR. Na příslušníka se vztahují i zvláštní omezení základních práv. Příslušník VS ČR například nesmí být členem politické strany nebo hnutí ani vykonávat činnost v jejich prospěch. Nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů subjektů, které provozují podnikatelskou činnost, ani vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle zákona o služebním poměru s výjimkou činností uvedených v interním předpisu.
 
Kariérní postup v rámci výkonu služby
Příslušník je při přijetí do služebního poměru ustanoven na služební místo strážný nebo dozorce, pro které je stanovena služební hodnost vrchní referent. Postup obsazování služebních míst v rámci výkonu služby je upraven zákonem. Na uvolněné pozice je příslušník ustanoven služebním funkcionářem, přičemž předpokladem pro toto ustanovení je vzorné plnění služebních povinností. Pro ustanovení na služební místa v 5. tarifní třídě (služební hodnost inspektor) a vyšší je podmínkou umístění se na prvním místě ve výběrovém řízení. Při výběrovém řízení se posuzuje služební hodnocení příslušníka, doba trvání služebního poměru, kvalifikace a dovednosti.
 
Základní odborná příprava
Nově přijatí příslušníci jsou po přijetí do služebního poměru vysláni k absolvování základní odborné přípravy, kterou zajišťuje Akademie VS ČR ve Stráži pod Ralskem. Délka ZOP "A" je 13 týdnů.
 
Skladba služebního příjmu, výsluhové nároky a další sociální výhody
Odměňování příslušníků je upraveno zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, nařízením vlády a příslušným nařízením generálního ředitele.
 
Složky služebního příjmu
Příslušník má nárok na služební příjem za výkon služby, který je stanoven s přihlédnutím k případné službě přesčas v rozsahu 150 hodin za rok. Služební příjem je tvořen z následujících složek.
 • základní tarif (při přijetí je příslušník zařazen do 2. tarifní třídy, platový stupeň se přizná podle délky započtené praxe)
 • zvláštní příplatek (4 880 Kč)
 • osobní příplatek (nenárokový)
 • odměna (např. splnění mimořádného úkolu)
 
Naturální náležitosti
Příslušník má nárok na bezplatnou služební výstroj (uniforma, obuv) a doplňky ke služební výstroji.
 
Výsluhové nároky
Služební poměr příslušníka se v mnoha ohledech liší od běžného pracovního poměru. Při skončení služebního poměru má příslušník nárok na některá další plnění. Pokud je příslušník propuštěn z důvodu porušení služebního slibu nebo spáchání úmyslného trestného činu, tak mu takovéto plnění nenáleží.
Odchodné se poskytuje jednorázově po šesti letech trvání služebního poměru. Je poskytováno ve výši jednoho měsíčního hrubého služebního příjmu a zvyšuje se o jednu jeho třetinu za každý další ukončený rok trvání služebního poměru. Nejvyšší výměra odchodného činí šestinásobek měsíčního hrubého služebního příjmu.
Výsluhový příspěvek činí 20 % měsíčního hrubého služebního příjmu, jestliže příslušník vykonával službu alespoň po dobu 15 let. Za 16. až 20. rok služby se příspěvek zvyšuje o 3 % za každý ukončený rok. Za 21. až 25. rok služby se příspěvek zvyšuje o 2 % za každý ukončený rok a za 26. rok služby a každý další ukončený rok služby se příspěvek zvyšuje o 1 %. Výměra výsluhového příspěvku může činit nejvýše 50 % měsíčního hrubého služebního příjmu.
 
Sociální výhody
Základní doba služby příslušníka je 37,5 hodiny týdně a rozvrhuje se pravidelně nebo nepravidelně v jednosměnném nebo nepřetržitém režimu. Příslušník má nárok na 6 týdnů dovolené v kalendářním roce. Právně je upraven i nárok na udělování služebního volna. Dále je možné příslušníkům, kteří studují poskytovat studijní volno s nárokem na služební příjem. Okruhu příslušníků, jejichž služební poměr trval alespoň 15 let, se poskytuje k upevnění jejich zdraví ozdravný pobyt v délce 14 kalendářních dní v roce ve formě tělesných rehabilitačních aktivit nebo lázeňské péče.
 
Způsoby skončení služebního poměru
 • uplynutím doby určité
 • úmrtím příslušníka nebo prohlášením za mrtvého
 • posledním dnem kalendářního roku, v němž příslušník dovršil věku 65 let
 • propuštěním, a to například:
1.      na vlastní žádost
2.      z důvodu spáchání úmyslného trestného činu
3.      z důvodu spáchání nedbalostního trestného činu, pokud jednání, kterým trestný čin spáchal, je v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka
4.      z důvodu porušení služebního slibu tím, že se dopustil zavrženíhodného jednání, které má znaky trestného činu a je způsobilé ohrozit dobrou pověst bezpečnostního sboru
5.      uložením kázeňského trestu odnětí služební hodnosti
6.      podle lékařského posudku zdravotnického zařízení dlouhodobě pozbytím zdravotní způsobilost k výkonu služby, s výjimkou zdravotních důvodů souvisejících s těhotenstvím
7.      podle posudku psychologa pozbytím osobnostní způsobilost k výkonu služby
8.      na základě omezení způsobilosti příslušníka k právním úkonům a nebo zbavením této způsobilosti
9.      porušením omezení vztahující se na členství v politické straně a zákaz jiné výdělečné činnosti než je služba v bezpečnostním sboru
10. pozbytím občanství České republiky.