Informace o odsouzeném

14.7.2015 10:32

Informace k poskytování údajů z evidence vězněných osob

Podávání informací z této evidence je upraveno zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 23a tohoto zákona konkretizuje komu a v jakých případech údaje z této evidence Vězeňská služba poskytuje. Jsou to:

• orgány činné v trestním řízení a zpravodajské služby České republiky [§ 23a odst. 3 písm. a)],
• soudy a státní zastupitelstvím při výkonu jejich další působnosti [§ 23a odst. 3 písm. b)],
• správní orgány a Rejstřík trestů, pokud je potřebují pro svou činnost [§ 23a odst. 3 písm. c)],
• jiné osoby, pokud na poskytnutí informace osvědčí právní zájem a jejímu sdělení nebrání zvláštní zákon [§ 23a odst. 3 písm. d)] - zde např. zákon o ochraně osobních údajů.
 

Údaje z evidence vězněných osob Vězeňská služba poskytuje pouze na žádost. Žádost o poskytnutí údajů z evidence vězněných osob lze podat:
a) elektronicky do datové schránky Vězeňské služby,
b) zadáním přímého dotazu do databáze Vězeňského informačního systému (dále jen „systém eLustrace“)
c) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
d) v listinné podobě osobně.

Žadatel, který má zřízenu datovou schránku, je povinen podat žádost o poskytnutí údajů z evidence vězněných osob prostřednictvím datové schránky.
Ze žádosti musí být nepochybná identita žadatele, čeho se jeho požadavek týká a čeho se žadatel domáhá.

Za účelem poskytování součinnosti se informace a údaje z evidence vězněných osob poskytnou orgánům činným v trestním řízení (policejní orgán, státní zástupce, soud) a zpravodajským službám České republiky. Rejstříku trestů a správním orgánům při splnění podmínky, že je potřebují pro výkon zákonem svěřené působnosti při výkonu veřejné správy.

Notáři, soudnímu exekutorovi a jiným osobám v postavení orgánů veřejné správy, jimž je Vězeňská služba povinna poskytnout součinnost, se údaje v nezbytně nutném rozsahu poskytnou tehdy, osvědčí-li právní zájem a sdělení nebrání zvláštní právní předpis.


LZE ZJISTIT, ZDA JE MNOU HLEDANÁ OSOBA UVĚZNĚNA?
Pro běžného občana není taková informace dostupná. Informace o odsouzení (příp. obvinění nebo výkonu zabezpečovací detence) je citlivým osobním údajem, který podléhá zvláštnímu režimu ochrany a nelze jej bez souhlasu vězněné osoby běžně sdělovat. Právě z tohoto důvodu neexistuje veřejně přístupný rejstřík, ze kterého by bylo možné zjistit, zda je konkrétní osoba v danou chvíli umístěna v některé z vazebních věznic, věznic anebo ústavů pro výkon zabezpečovací detence spravovaných Vězeňskou službou České republiky.

Tento režim ochrany je upraven nejen zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ale rovněž zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a zabezpečuje každému občanovi České republiky i cizinci, že s jeho osobními údaji bude nakládáno jen mezích
zákon a nebudou zneužity.

JAK MOHU KONTAKTOVAT OSOBU, O KTERÉ VÍM, ŽE JE VE VĚZENÍ, ALE NEVÍM KDE?
Jestliže víte, že je konkrétní osoba ve vězení, ale nevíte kde, pak postupujte následujícím způsobem. Připravte si 2 poštovní obálky. Do první obálky vložte Váš dopis či pohlednici, obálku zalepte, opatřete známkou příslušné nominální hodnoty a zpáteční adresou. Na přední stranu obálky (na místo pro adresu) vyplňte Vám známé údaje o adresátovi, jako oslovení (pan, paní, slečna), jméno, příjmení a nejlépe i datum narození - adresu ani PSČ nevyplňujte. Takto nadepsanou, zalepenou a ofrankovanou obálku vložte do obálky druhé (větší), kterou rovněž opatříte známkou a Vaší zpáteční adresou. Obálku zalepte a v pravém horním rohu viditelně označte textem „ŽÁDÁM O DORUČENÍ“. Takto nachystanou obálku odešlete na adresu „Vězeňská služba České republiky, Generální ředitelství, odbor správní, Centrální evidence vězněných osob, P. O. Box 3, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4.