Výkon vězeňství

Přemisťování odsouzených

Žádost odsouzeného nebo jemu blízké osoby musí být písemná a řádně odůvodněná. O žádosti osoby blízké odsouzenému se rozhodne pouze v případě, že se odsouzený k této žádosti připojí a dodrží následující postup: 

  1. o přemístění do jiné věznice odsouzený požádá prostřednictvím kmenové věznice (vychovatele), ve které si odpykává trest odnětí svobody,
  2. kmenová věznice vyplní formulář o přemístění a společně s žádostí odsouzeného toto postoupí řediteli věznice, do které odsouzený žádá o přemístění,
  3. ředitel formulář se zdůvodněním svého stanoviska vrátí zpět do kmenové věznice, která s výsledkem rozhodnutí odsouzeného prokazatelně seznámí.


Stravování obviněných a odsouzených

Dle Zákona o výkonu vazby a Zákona o výkonu trestu odnětí svobody má každý obviněný a odsouzený právo na poskytování stravy ve vězeňském zařízení. Obviněným a odsouzeným se poskytuje pravidelná strava 3 x denně za podmínek a v hodnotách, které odpovídají udržení zdraví a přihlížejí k jeho zdravotnímu stavu, věku a obtížnosti vykonané práce. V rozsahu, v jakém to umožňuje provoz věznice, se přitom přihlíží i k požadavkům kulturních a náboženských tradic vězněných osob.

V roce 2006 bylo v ústavní kuchyni Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno uvařeno celkem 195 937 porcí a 26 611 dietních porcí. Strava pro obviněné a odsouzené je zajišťována v požadovaném množství a kvalitě. Stížnosti na stravu byly jen ojedinělé a byly případně okamžitě řešeny. Dietní strava ve VVaÚpVZD Brno je sestavována nutričním terapeutem, který určuje technologické postupy při přípravě léčebných diet, počítá energetickou hodnotu jídel a sestavuje speciální diety.

Základní stravní norma pro osoby,umístěné ve věznicích činí 48,- Kč na den, z toho je snídaně 14,- Kč, oběd 19,- Kč a večeře 15,- Kč. Ke stravě jsou také dle nároku poskytovány přídavky, a to např. přídavek pracovní 17,- Kč nebo nápojový pro mladistvé v hodnotě 11,- Kč na den. Dle zdravotního stavu a doporučení lékaře zajišťuje ústavní kuchyně i přípravu dietní stravy. Hodnota dietní stravy se pohybuje od 68 Kč do 74 Kč na den. Jedná se např. o dietu diabetickou, výživnou, bílkovinnou, bezlepkovou, žaludeční a s omezením tuků. VVaÚpVZD Brno na žádost vězněných osob připravuje také stravu muslimskou. Při eskortách dostávají vězni na cestu studenou stravu včetně nápoje.

Veškeré činnosti v provozech referátu stravování a výživy VVaÚpVZD Brno jsou směřovány k tomu, aby byla naplněna ustanovení zákonných norem a předpisů zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláška MZ 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací provoz a NGŘ 18/2003 o stravování ve vězeňské službě. V roce 2006 byla vypracována stavební studie na rekonstrukci ústavní kuchyně. Byly dokončeny stavební práce pro změnu dispozičního uspořádání příručních skladů v ústavní kuchyni. Byl zapůjčen mycí a podlahový stroj od firmy MAG. Na ústavní kuchyni byly nainstalovány 3 směšovače na desinfekční prostředky. Byl také vybudován mezisklad pro příjem zboží, aby byla zajištěna řádná důkladná kontrola a přejímka dováženého zboží do VVaÚpVZD Brno. Byla provedena rekonstrukce umývárny nádobí a zakoupena a dána do provozu nová myčka na černé nádobí. V kuchyních je průběžně prováděna dezinsekce a deratizace, ostatní údržbářské práce pak dle potřeby.Oddělení výkonu trestu s ostrahou ve VVaÚpVZD Brno

Ve VVaÚpVZD Brno je také zřízeno oddělení pro výkon trestu mužů se zařazením do věznice s ostrahou. Kapacita tohoto oddělení představuje 10 míst, přičemž odsouzení jsou ubytováni v celách pro 2 osoby.
Odsouzení se mohou v průběhu dne volně pohybovat na oddělení, na noc se cely uzamykají. Na oddělení je odsouzeným k dispozici víceúčelová místnost s kuchyňkou pro kroužek vaření, sledování televize, hraní společenských her a výchovné aktivity. Součástí tohoto oddělení je také víceúčelová místnost určená pro sportovní vyžití jako např. stolní tenis a kondiční cvičení.
Všichni odsouzení jsou pracovně zařazeni a pracují pro potřeby vazební věznice, např. v úklidové četě, při výdeji stravy na odděleních vazeb, v kuchyni atd.Oddělení výkonu trestu s dozorem ve VVaÚpVZD Brno

Ve VVaÚpVZD Brno je zřízeno oddělení pro výkon trestu s dozorem, které má kapacitu 87 míst. Tito odsouzení jsou zde ubytováni ve světnicích pro 4 až 9 osob. Odsouzení se mohou volně pohybovat po celém dvoupatrovém oddělení a ve vymezených hodinách trávit volný čas na hřišti a vycházkovém prostoru. Kromě ubytovacích prostor jsou na oddělení dvě kulturní víceúčelové místnosti (malá a velká), dále pak knihovna, posilovna, modelářská dílna, prostor pro stolní tenis a kuchyňka.
Všichni zde umístění odsouzení jsou pracovně zařazeni a na svých pracovištích vykonávají práce, potřebné pro provoz vazební věznice. Jedná se zejména o pracoviště prádelna, kuchyně, údržba, úklid, nemocnice apod.
Ve volném čase se mohou zde zařazení odsouzení v rámci Programu zacházení věnovat různým aktivitám. Největší zájem ze strany odsouzených je tradičně o sportovní kroužek a dále o výuku cizích jazyků. Dlouhodobě se těší stálé oblibě akvaristika, kroužek modelářský a kroužek vaření.Oddělení výkonu vazby VVaÚpVZD Brno

Obvinění se umísťují do cel, které jsou  uzamčeny. Zpravidla se obvinění umísťují po dvou na celách. Ve VVaÚpVZD Brno je celkem 208 cel, z toho je 143 cel, určených pro 2 osoby.

Pro každého obviněného musí být v cele lůžko a skříňka na uložení  osobních věcí. Cely jsou dále vybaveny stolkem a židlemi v počtu odpovídajícím počtu obviněných a sociálním zařízením, odděleným od zbývajícího prostoru cely neprůhlednou zástěnou. Do každé cely musí být zavedeno elektrické osvětlení a signalizační (přivolávací) zařízení.

Obviněný má právo na přijetí návštěvy nejvýše 4 osob jednou za 2 týdny v trvání 90 minut. Návštěvy probíhají v místnostech k tomu určených za přítomnosti orgánů Vězeňské služby, případně též orgánu činného v trestním řízení. Obviněný má právo přijímat ve věznici návštěvy obhájce neomezeně.

Obviněný má právo na nepřetržitý osmihodinový čas ke spánku. Má také právo účastnit se denně vycházky ve vymezeném prostoru věznice v trvání nejméně jedné hodiny. Kompletní a podrobnější informace naleznete v zákonu o výkonu vazby,  řádu výkonu vazby.Zacházení s mladistvými a mladými dospělými

Z celé vězeňské populace je bezesporu kategorie mladistvých obviněných (od 15 do 18 let) a mladistvých dospělých obviněných (do 26 let věku) nejplastičtější a nejovlivnitelnější. Proto Vězeňská služba ČR od r. 1994 přijala Program zacházení s mladistvými vězni, který si klade za cíl :
-vytvořit podmínky pro zmírnění záporného dopadu na psychiku mladistvého např. rychlým a účinným informováním mladistvého o úskalích a nástrahách výkonu vazby a trestu a jak jim čelit, navázáním kontaktů s funkčním zázemí mladistvého s cílem jej udržet atd.
-vytvářet předpoklady k návyku trávit volný čas způsobem uspokojujícím potřeby mladistvých a zároveň neodporujícím běžným normám občanské společnosti a zákonům tedy např. naplnit volný čas v průběhu vazby a trestu smysluplným výchovným a vzdělávacím způsobem
-vystavit mladistvé v průběhu vazby a trestu nutnosti vlastního rozhodování např. volby části programu, účasti na komunitách atd.
-vystavit je nutnosti aktivně se o sebe starat v běžných praktických záležitostech se zásadou co nejvíce vlastního úsilí a co nejméně hotového zabezpečení ze strany věznice
-vytvořit předpoklady k nalezení odpovídajícího zaměstnání, včetně zvýšení kvalifikace
Ve Vazební věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno jsou umístěni mladiství obvinění, kteří jsou nejčastěji obžalováni z trestných činů krádeže, loupežného přepadení, výtržnictví, ale i např. vraždy. Mladiství obvinění se zásadně umisťují odděleně od dospělých obviněných a jsou ve VVaÚpVZD Brno soustředěni na jedno oddělení, které dále disponuje dvěmi kulturními místnostmi, dílnou a malou tělocvičnou. Na oddělení s mladistvými kromě strážných Vězeňské služby pracuje tým specialistů ve složení speciální pedagog, psycholog, sociální pracovnice a vychovatelé.
Výchovně-vzdělávací činnost s mladistvými obviněnými a mladými dospělými na oddělení probíhá dle týdenních plánů, které jsou rámcové a umožňují zapojit do aktivit co největší počet obviněných, přičemž návrh aktivit a doba jejich uskutečňování se přizpůsobuje provozu vazby.
U mladistvých je kladen důraz na aktivity, zaměřené na vzdělávání a doučování. Jedná se o procvičování znalostí z českého jazyka, matematiky, atp. Vědomostní úlohy si mohou mladiství procvičovat i při práci na PC. Nově byla zařazena do vzdělávacího programu dopravní výchova. Mladistvým obviněným jsou zadávány úkoly k vypracování na cely, jejich splnění umožňuje jejich účast na výběrových zájmových aktivitách. Lze však konstatovat, že zájem o vzdělávání je u mladistvích minimální. Denně jsou mladiství vedeni k dodržování pořádku na celách.
K realizaci sebeobslužných aktivit slouží vybavení kuchyňky, kde je jedenkrát týdně s vybranými obviněnými realizován kroužek vaření, k dispozici je také žehlící prkno a žehlička a obvinění si mohou před soudem vyžehlit svůj oděv. Všechny činnosti probíhají pod dozorem výchovných pracovníků.
Ze sportovní činnosti je realizován denně stolní tenis a šipky, 2 x týdně kondiční posilování, mladiství rovněž využívají venkovní hřiště k míčovým hrám. O návštěvu tělocvičny je velký zájem, a tak současně také plní funkci motivační. Jsou vedeni k četbě na celách, o přečtených knihách zpracovávají písemně obsahy knih, jsou jim poskytnuty na cely společenské hry.
Mladí dospělí na oddělení A1 přistupují k nabízeným činnostem aktivně a je s nimi lepší spolupráce než s mladistvými, dovedou totiž daleko více ocenit možnost pobytu mimo celu.
U mladých dospělých je dán prostor pro zdokonalení se v angličtině, dvakrát týdně se setkávají obvinění na výuce, kde si procvičují konverzaci a slovní zásobu. Pozornost je rovněž věnována problematice právního poradenství, rozvíjejí komunikativních schopností a problematice mezilidských vztahů. Uskutečňují se diskusní skupinová sezení.
Součástí vzdělávacích aktivit je i vědomostní soutěž, kterou si připravili obvinění a jejíž součástí je kromě všeobecných znalostí je i kreativita, smyslové vnímání a motorická zručnost.
Mezi dospělými obviněnými do 26 let věku je zájem i o práci v dílně s hlínou. Jednou týdně je do programu aktivit zařazen keramický kroužek, kam jsou zapojováni i ti méně zruční.
Mladiství a dospělí obvinění jsou vedeni k dodržování vnitřního řádu VVaÚpVZD Brno, a pokud jej porušují, jsou ze zájmových aktivit, jako je např. sledování videa, vyloučeni.
Vzhledem ke snižujícímu se počtu mladistvých obviněných, umístěných ve VVaÚpVZD Brno, je volná kapacita oddělení nabídnuta motivovaným mladým dospělým obviněným.Kontakt s vězněnými osobami

Nejtěžší dny pro obviněné, odsouzené a jejich blízké nastávají bezprostředně po dodání do výkonu vazby (event. do výkonu trestu odnětí svobody). Šok může však do jisté míry zmírnit znalost pravidel, podle nichž se výkon vazby (výkon trestu odnětí svobody) provádí.

Adresa pro korespondenci s vězněnými osobami
Jméno a příjmení vězněné osoby
doporučujeme uvést i datum narození
P.O.BOX 99
625 99 BRNO

Zasílání peněz
Peníze lze vězni posílat poštovní poukázkou na výše uvedenou adresu věznice ( z důvodu přesné identifikace adresáta příjmu těchto prostředků je nutné na pošt. poukázkách kromě jména a příjmení uvádět i data narození, bez uvedení tohoto bude pošt. poukázka vrácena ). Peníze přichází vězni na jeho konto ve věznici, ze kterého může čerpat tyto finanční prostředky např. na nákup denního tisku, potravin a věcí osobní potřeby aj. dle jeho pokynů.

Korespondence
Korespondence představuje ve vězení jeden z nejdůležitějších informačních toků o tom, co se děje venku a hlavně doma. Je to jedna z málo cest, jak svému blízkému ve vězení poskytnout morální a citovou podporu.
Za korespondenci se považuje jen písemné sdělení. Jakmile je k dopisu přiloženo ještě něco jiného (potraviny, věci osobní potřeby), považuje se zásilka za balíček. Obviněný a odsouzený může přijímat a na své náklady odesílat korespondenci bez omezení množství.
Kontrolu korespondence obviněných (odsouzených) provádí pracovník Vězeňské služby, který je k tomu pověřený. Výjimku v tomto smyslu představují obvinění ve výkonu vazby dle § 67, písm.b) tr. řádu, kdy kontrolu korespondence provádí orgán, který vede trestní řízení. Kontrola korespondence se netýká orgánů určených k vyřizování stížností, nevztahuje se na korespondenci mezi obviněným a jeho obhájcem, státními orgány ČR, orgány dozoru nad výkonem vazby a určenými mezinárodními organizacemi na ochranu lidských práv. V odůvodněných případech může pověřený pracovník závadovou část korespondence zadržet a podá o tom zprávu orgánům činným v trestním řízení.
Náklady spojené s korespondencí hradí obviněný (odsouzený) z vlastních prostředků. U soukromé korespondence je na náklady věznice odeslán zpravidla jen první dopis. Obviněnému (odsouzenému), který neumí nebo nemůže číst a psát, věznice poskytne pomoc.

Návštěvy ve věznici
a)návštěvy obviněných
Obviněný má nárok na přijetí návštěvy ve věznici jednou za 2 týdny. Návštěva trvá 90 minut. Návštěvy se mohou zúčastnit nejvíce 4 osoby, včetně dětí, které však nemohou přijít sami, ale pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Při návštěvě je možno obviněnému předat čisté prádlo nebo balíček do hmotnosti 5 kg. Tento musí být řádně zabalen a doložen platnou povolenkou pro příjem balíčku obviněným. Jiné věci nebudou předány. Z organizačních důvodů je nezbytné dodržovat stanovený den a hodinu návštěvy. Termíny návštěvy jsou přesně vymezeny a navazují na sebe. Na návštěvu je povinnost dostavit se nejpozději 15 minut před stanoveným termínem. Pokud se návštěva dostaví později, vlastní vinou si tak může návštěvu zkrátit. Návštěva také musí svou totožnost prokázat platnými doklady, tj. občanským průkazem a cestovním pasem. Potvrzení o ztrátě občanského průkazu však rozhodně nestačí ! Při příchodu do věznice ihned ohlaste svůj příchod strážnému u vchodu pro návštěvy a předejte mu doklady o povolení návštěvy.
U návštěvy provádí dozor nebo je přímo přítomen pracovník vězeňské služby, který může v odůvodněných případech návštěvu předčasně ukončit.
Návštěva blízkých představuje pro vězněnou osobu velký význam a pozitivní stimulaci, i když může být i záležitostí bolestnou a citově vyčerpávající.
b)návštěvy odsouzených
Každý odsouzený, bez ohledu na typ věznice, má nárok na 3 hodiny návštěvy v měsíci. Stejně jako u obviněných však musí být zachován stejný postup při odesílání povolenky návštěvy a respektování stanoveného termínu návštěvy. I odsouzenému mohou přijít na návštěvu maximálně 4 osoby, včetně nezletilých dětí, ale současně se musí jednat o osoby blízké (manželka, rodiče, sourozenci, děti). V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu jiných než blízkých osob.

Náležitosti kolem návštěv povolenka a termín
Každý vězeň dostane formulář žádosti o povolení návštěvy. Vyplněný formulář pak obviněný předá dozorci nebo pracovníkovi, který provádí návštěvy. Ten stanoví přesný termín návštěvy. Vyrozumí obviněného a podepsanou žádost opatří razítkem, obálku s vylepenými známkami zalepí a odešlou na uvedenou adresu (tj. manželce, matce, družce). Vězeň může ihned, jakmile se dozví termín návštěvy, poslat své rodině dopis a uvede v něm další vysvětlení. To je první případ, pokud je vězeň ve vazbě dle § 67 a,c.
V případě, že je vězeň ve vazbě z koluzních důvodů (§ 67, písm.b) tr. řádu), odesílá se žádanka na adresu soudu nebo státního zastupitelství (podle toho, kdo právě vede trestní řízení). Orgány činné v trestním řízení mohou ze seznamu návštěvy některé osoby vyřadit, případně plánovanou návštěvu nepovolit.. Zástupce těchto orgánů může také dát jako podmínku, že chce být u návštěvy přítomen. U návštěvy je potom dozor zajišťován jednak pracovníkem vězeňské služby a jednak zástupcem orgánů činných v trestním řízení.

Balíčky
Při návštěvě nebo poštou může obviněný jednou za 3 měsíce přijmout balíček s povolenými potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Těžší balík nebude přijat. Obviněný dostává potvrzení o nároku na přijetí balíčku. Balíček může obviněnému ve výkonu vazby předat i jeho obhájce.
Každý odsouzený má právo 2 x ročně, zpravidla u příležitosti narozenin a vánočních svátků, přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Na balíčky, obsahující prádlo, oděv a potřeby k realizaci zacházení, pro vzdělávání nebo zájmovou činnost se toto omezení nevztahuje.
Balíček nesmí zejména obsahovat :
potraviny, podléhající zkáze, balené ve skle, v konzervě, tepelně nezpracované, alkohol, léky, vitamíny, veškeré nápoje, neokolkované cigarety, diasladidla apod. cennosti, peníze, zbraně ! Také zde nesmí být kosmetické a hygienické přípravky v tlakových obalech, ve skle, či obsahující líh. Dále přehrávače, magnetofony a kazety. Tiskoviny nebo materiály propagující národnostní, etnickou, rasovou nebo náboženskou nesnášenlivost, fašismus a podobná hnutí, násilí a krutost nebo obsahující popis výroby a použití psychotropních látek, jedů a výbušnin.Zdravotní péče o obviněné a odsouzené

Dle Zákona o výkonu vazby a Zákona o výkonu trestu odnětí svobody má obviněný/odsouzený právo na zdravotní péči v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním předpisem s přihlédnutím k omezením, vyplývajícím z účelu vazby/účelu trestu. Obviněný/odsouzený je současně povinen podrobit se preventivní vstupní, periodické a výstupní (popřípadě i mimořádné) lékařské prohlídce v rozsahu určeném lékařem, včetně nezbytných diagnostických a laboratorních vyšetření a očkování, a preventivním opatřením, stanoveným orgány ochrany veřejného zdraví.
Obviněný/odsouzený je povinen nahradit škodu způsobenou Vězeňské službě, zvýšené náklady na střežení a náklady na dopravu a předvedení do zdravotnického zařízení, vynaložené Vězeňskou službou, jestliže :
a)si úmyslně způsobil nebo jinému úmyslně umožnil způsobit mu újmu na zdraví anebo se opakovaně dopustil porušování léčebného režimu
b)zneužil zdravotní péče předstíráním poruchy zdraví, nebo
c)z vlastního rozhodnutí se nepodrobil lékařskému zákroku, ke kterému dal předchozí souhlas nebo o který požádal
Obviněný/odsouzený je povinen uhradit náklady zdravotní péče z vlastních finančních prostředků, provedené v zájmu zachování nebo zlepšení jeho zdravotního stavu nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
Zdravotní péči obviněným a odsouzeným, umístěným ve Vazební věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno zajišťuje především zdravotnické středisko VVaÚpVZD Brno nebo přímo Vězeňská nemocnice Brno. Vězeňská nemocnice má působnost pro vězněné osoby v rámci celé ČR ve vybraných specializacích. Ve vězeňské nemocnici je zajišťováno léčení obviněných a odsouzených v rámci tří pavilonů s celkovým počtem 131 lůžek. Jsou zde léčeni obvinění a odsouzení s infekčními chorobami včetně TBC, na interním oddělení jsou léčeni pacienti s interními chorobami, na Jednotce intermediální péče akutní stavy. Na oddělení rehabilitačním jsou vyšetřováni a léčeni pacienti s chorobami pohybového aparátu. Na psychiatrickém oddělení jsou prováděna vyšetření a léčení, včetně zkoumání duševního stavu, nařízeného soudem.
Vyžaduje-li zdravotní stav obviněného neodkladnou lékařskou péči, například v noci, orgán Vězeňské služby přivolá službu konajícího pohotovostního lékaře a v případě potřeby i Záchrannou službu první pomoci. O vážném zdravotním stavu nebo úrazu obviněného/odsouzeného neodkladně pracovníci Vězeňské služby vyrozumí blízkou osobu, kterou určí obviněný. Časový rozvrh dne pro obviněné

Pondělí - pátek:
06.00 budíček, prověrka početního stavu, ranní požadavky obviněných (budíček, dlouhý tón klaksonu)
06.00 - 06.30 osobní hygiena, úklid
06.30 - 07.30 výdej snídaně, léků
07.45 - 16.00 vycházky obviněných
08.00 osobní volno (krátký tón klaksonu)
08.00 - 16.00 návštěvy lékaře
07.30 - 11.00 úklidy, osobní volno
11.00 - 12.00 výdej oběda (dlouhý tón klaksonu)
11.00 - 12.30 výdej léků
13.00 osobní volno (krátký tón klaksonu)
16.30 - 17.30 výdej léků
17.00 - 18.30 výdej večeře (dlouhý tón klaksonu)
18.30 - 19.00 osobní volno
19.00 - 19.15 prověrka početního stavu
19.00 - 21.00 večerní hygiena, příprava na večerku, večerní úklid (dlouhý tón klaksonu)
21.00 večerka (krátký tón klaksonu)
Poznámka: v době od 08.00 hod. do večerky může obviněný odpočívat na ustlaném lůžku, a to ve vlastním nebo vězeňském oděvu.

Poznámka: v době od Sobota, neděle a svátky:
06.00 budíček, prověrka početního stavu, akutní ranní požadavky (dlouhý tón klaksonu)
06.00 - 06.30 osobní hygiena, úklid
06.30 - 07.00 snídaně, výdej léků
07.00 - 15.00 vycházky obviněných
08.00 osobní volno, úklidy (krátký tón klaksonu)
11.00 - 13.00 výdej oběda (dlouhý tón klaksonu)
11.00 - 12.30 výdej léků
13.00 osobní volno (krátký tón klaksonu)
16.30 - 17.30 výdej léků
16.30 - 17.30 výdej večeře (dlouhý tón klaksonu)
17.30 - 19.00 osobní volno
19.00 - 21.00 osobní hygiena, příprava na večerku, večerní úklid
21.00 večerka (krátký tón klaksonu)
08.00 hod. do večerky může obviněný odpočívat na ustlaném lůžku, a to ve vlastním nebo vězeňském oděvu.Odsouzení studují na vysoké škole 

Odsouzení v rámci projektu EPLLA (Engaging of Prisoners in Life-Long Learning Activities") si mohou zvýšit svou kvalifikaci studiem na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studium probíhá formou celoživotního vzdělávání, na které ve třetím ročníku navazuje kombinované studium. Nabídka pro studium platí pro všechny odsouzené, umístěné ve věznicích v ČR. Podmínkou ke studiu je :

-ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
-úspěšné vykonání přijímací zkoušky formou Testu studijních předpokladů
-úhrada školného (ve školním roce 2004/2005 činilo školné 15.000 až 18.000,- Kč za 1 semestr v závislosti od studovaného oboru)
-umístění pro výkon trestu ve Vazební věznici v Brně.
 
Celý projekt studia odsouzených na VŠ si klade za cíl zmírnit izolaci, v níž se vězni často nacházejí a posílit součinnost mezi vězeňskými strukturami a institucemi, tedy vytvořit přímé spojení mezi společností a vězněm.
Ekonomicko-správní fakulta v Brně (ESF) vznikla v roce 1991 jako šestá z fakult Masarykovy univerzity. Nabízí v rámci programu celoživotního vzdělávání studium odsouzených v oboru :
-management
-bankovnictví
-veřejná ekonomika a správa
-regionální rozvoj a správa
-regionální rozvoj a cestovní ruch.
 
Na školní rok 2004/2005 podalo ke studiu přihlášku celkem 6 odsouzených (z toho 1 žena) z věznic Kuřim, Opava, Brno a Karviná. Úspěšně zvládlo přijímací řízení 5 odsouzených, z toho jeden byl již z výkonu trestu odnětí svobody propuštěn a ve studiu pokračuje na svobodě. Konzultace v jednotlivých předmětech probíhají na půdě Vazební věznice v Brně a také formou zabezpečené intranetové linky. VVaÚpVZD Brno v rámci Dohody o spolupráci s ESF zajišťuje koordinaci výuky a vstup lektorů, vybudovala také studovnu s počítačem pro odsouzené. Provoz intranetové linky si hradí odsouzení z vlastních finančních zdrojů.
Vězeňská služba ČR podporuje aktivity, které vedou ke zvyšování kvalifikace vězněných osob v průběhu výkonu trestu odnětí svobody a také aktivity, které podporují návyky se vzdělávat, schopnosti samostatně pracovat a řešit profesní problémy při využití moderních informačních technologií. To vše totiž rozšiřuje možnosti uplatnění odsouzených na trhu práce po vykonání trestu.