Informace ke zprovoznění objektu Poštorná

Informace ke zprovoznění objektu Poštorná

21.4.2017 14:48

BŘECLAV 21. dubna (VS ČR) - Věznice Břeclav v současné době realizuje investiční akci, jejímž výsledkem bude zprovoznění objektu Poštorná. Obsahem této investiční akce je zejména stavba vstupního objektu, úprava vnějšího a výstavba vnitřního oplocení objektu
a další prvky k zajištění vnější i vnitřní bezpečnosti objektu. Na základě uzavřeného smluvního vztahu se zhotovitelem, jsou prováděny veškeré činnosti, které jsou předmětem smlouvy o dílo.

K dodržení stanoveného harmonogramu prováděných prací bylo nutné uskutečnit dne 21. 3. 2017 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby – 2. NP ubytovacího objektu budovy A. Při kontrolní prohlídce byl ověřován soulad provedené stavby s vydaným stavebním povolením, s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a také dodržování obecných požadavků na stavby, přičemž nebyly shledány žádné rozpory. Stavebnímu úřadu MSp ČR byly doloženy veškeré potřebné doklady, požadované revize a zkoušky, které byly provedeny oprávněnými osobami s kladným výsledkem. Tím byla prokazatelně doložena bezpečnost užívání stavby.
Na základě výše popsaných skutečností byl dne 3. dubna 2017 vydán Stavebním úřadem MSp ČR kolaudační souhlas, který je dokladem o povolení užívat 2. NP ubytovacího objektu budovy A Věznice Břeclav - objekt Poštorná.
I nadále jsou Věznicí Břeclav prováděny veškeré kroky vedoucí ke zprovoznění objektu Poštorná ve stanoveném termínu.