Přijímací řízení

6.6.2014 12:32

Zaměstnanecký poměr VS ČR

 

1/ Podmínky pro přijetí uchazeče

Uchazeč o zařazení na funkci v pracovněprávním vztahu musí být:

•bezúhonný – požadován Výpis z rejstříku trestů

•splňovat kvalifikační předpoklady (popřípadě odbornou způsobilost) stanovené právními předpisy a kvalifikační požadavky stanovené vnitřním platovým předpisem

•osobnostně a zdravotně způsobilý pro výkon funkce (pracovního zařazení)

 

2/ Přijímací řízení do pracovního poměru

•přijímací řízení se zahajuje z důvodu obsazení volného pracovního místa

•žádosti zájemců o volné pracovní místo včetně jejich CV jsou vyhodnoceny příslušným vedoucím zaměstnancem ve spolupráci s personálním oddělením

•je vybrán užší okruh zájemců, se kterými jsou uskutečněny osobní pohovory

•s vybraným zájemcem, nyní již uchazečem o zaměstnání, je zahájeno přijímací řízení.

 

To znamená:

•je informován v souladu s ustanovením § 31 zákoníku práce o podmínkách přijetí do pracovního poměru, je seznámen s právy a povinnostmi, které pro něj z pracovní smlouvy vyplynou, o pracovních podmínkách a podmínkách odměňování a o povinnostech, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru

•je mu předán osobní dotazník a je seznámen s osobními údaji, které jsou povinné pro přijetí do pracovního poměru a které jsou dobrovolné

•je seznámen se způsobem nakládání s osobními údaji ze strany VS ČR a podepisuje Souhlas se soustřeďováním osobních údajů na dobu přijímacího řízení;

•je požádán o předložení Výpisu z rejstříku trestů

•je požádán o předložení dokladů osvědčujících splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, popř. odborné způsobilosti a kvalifikačních požadavků

•je vyslán na vstupní zdravotní prohlídku vztahující se k práci, na kterou je přijímán, u vyjmenovaných funkcí zdravotní prohlídce předchází psychologické vyšetření, zaměřená na osobnostní způsobilost uchazeče pro výkon obsazovaného pracovního místa

•na závěr je uchazeči o zaměstnání předložena k podpisu pracovní smlouva a je mu vydán platový výměr

•nevybraným zájemcům o volné pracovní místo je tato skutečnost sdělena  a pokud není sjednáno jinak, jsou poskytnuté osobní údaje skartovány.

 

3/ Zaměstnanecké benefity

Zaměstnanecké benefity vycházejí a jsou upraveny Kolektivní smlouvou a Dohodou o tvorbě a čerpání FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb). Zaměstnavatel v rámci svých finančních zdrojů poskytuje a nabízí:

•příspěvek na dovolenou, rekreaci a dětskou rekreaci

•příspěvek na stravování

•možnost půjček (na bydlení a sociální výpomoc v sociálně tíživých životních situacích)

•příspěvek na kulturní a sportovní vyžití

•profesní rozvoj a růst zaměstnanců (prohlubování kvalifikace, stáže, studium).

 

  

 

Služební poměr příslušníka VS ČR

 

Uchazeč musí podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve znění pozdějších předpisů splňovat následující podmínky:

 

•občanství České republiky;

•věk nad 18 let;

•bezúhonnost;

•střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední s výučním listem;

•zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost k výkonu služby -  není povoleno tetování na viditelných částech těla

•není členem politické strany nebo politického hnutí;

•nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

 

1/ Podmínky pro přijímací řízení

Bezúhonnost se prokazuje opisem z evidence Rejstříku trestů, který zajišťuje Vězeňská služba ČR.

V rámci prověrky uchazeče jsou využívány operativní evidence Policie ČR.

Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost se prokazuje v průběhu přijímacího řízení. Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti, zdravotní způsobilost je posouzena lékařem zdravotního střediska věznice a osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením.

 

2/ Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení obvykle trvá 2 měsíce.

Přijímací řízení se zahajuje za předpokladu volného služebního místa s uchazečem, který splňuje výše uvedené podmínky, doručí písemnou žádost o přijetí do služebního poměru, životopis a podepíše souhlas se soustřeďováním osobních údajů po dobu přijímacího řízení. Uchazeč je pozván k informativnímu pohovoru, kde je seznámen s textem služebního slibu, předpokládaným dnem vzniku služebního poměru, druhem služebního poměru a dobou jeho trvání, služebním zařazením, místem služebního působiště, dobou služby, výší služebního příjmu a výplatním termínem, délkou dovolené, podmínkami výkonu služby a podmínkami skončení služebního poměru.

 

Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv v jeho průběhu odstoupit. Každý uchazeč je o výsledku přijímacího řízení vyrozuměn písemně. Důvody nepřijetí se neoznamují. Personální údaje nepřijatých uchazečů se v souladu s výše uvedeným zákonem archivují ještě další 3 roky a pak jsou skartovány.

 

3/ Vznik služebního poměru

Služební poměr vznikne dnem uvedeným v rozhodnutí služebního funkcionáře s personální pravomocí, kterým je příslušník k určenému datu ustanoven na služební místo a složením služebního slibu. Služební poměr je s nově nastupujícím příslušníkem uzavírán na dobu určitou v trvání 3 let. Do služebního poměru na dobu neurčitou se zařadí příslušník dnem, který následuje po uplynutí služebního poměru na dobu určitou, jestliže úspěšně vykonal služební zkoušku a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň dobrých výsledků ve výkonu služby.

Nově přijatí příslušníci po přijetí do služebního poměru musí absolvovat základní odbornou přípravu v Akademii VS ČR ve Stráži pod Ralskem.

 

4/ Skladba služebního příjmu

Odměňování příslušníků je upraveno zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, nařízením vlády ČR a příslušným nařízením generálního ředitele VS ČR.

Příslušník má nárok na služební příjem za výkon služby. Služební příjem je tvořen z následujících složek:

• základní tarif (při přijetí je příslušník zařazen do 2. tarifní třídy, platový stupeň se přizná podle délky započtené praxe);

• zvláštní příplatek;

• osobní příplatek (nenárokový);

• odměna (např. splnění mimořádného úkolu);

• příplatek za vedení (dle řídící úrovně).

 

5/ Výhody služebního poměru

Základní doba služby příslušníka je 37,5 hodiny týdně a rozvrhuje se pravidelně nebo nepravidelně v jednosměnném, dvousměnném nebo nepřetržitém režimu. Příslušník má nárok na 6 týdnů dovolené v kalendářním roce. Právně je upraven i nárok na udělování služebního volna. Příslušníkům, jejichž služební poměr trval alespoň 15 let, vzniká nárok na výsluhový příspěvek. Příslušníkům, jejichž služební poměr trval alespoň 15 let, se poskytuje k upevnění jejich zdraví ozdravný pobyt v délce 14 kalendářních dní v roce ve formě tělesných rehabilitačních aktivit nebo lázeňské péče.  Další výhody jsou příslušníkům poskytovány v souladu se sjednanou Kolektivní dohodou a prostřednictvím čerpání finančních prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP).