Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

13.5.2016 13:16


NA ZÁKLADĚ ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM JE VĚZNICE BĚLUŠICE POVINNA ZVEŘEJŇOVAT INFORMACE

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona.

Informace, které se neposkytují:

 • požadovaná informace je v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, označena za utajovanou informaci  
 • požadovaná informace je obchodním tajemstvím ve smyslu § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník   
 • pokud by poskytnutím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského
 • o probíhajícím trestním řízení
 • o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou pravomocných rozsudků
 • informace, které podléhají povinnosti mlčenlivosti

  Informace lze požadovat :

  Písemně na adrese Věznice Bělušice, Bělušice 66, 435 26 Bečov u Mostu

  Telefonicky na tel. čísle : 476 143 219

 • Elektronickou podobou na adrese : 18podatelna(zavinac)vez.bel.justice.cz

  Faxem na čísle : 476 143 612

  Osobně ve Věznici Bělušice - kontaktní osoba :  Alena Jarolímová, vedoucí správního oddělení

  Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde 

 • Pracovní doba určená pro osobní kontakt se žadateli :

  PO - PÁ od 08:00 - 14:00 hodin

  Informace jsou v resortu Ministerstva spravedlnosti poskytovány zdarma.

  Opravné prostředky :

  Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti je žadatel oprávněn podat na ministerstvo spravedlnosti odvolání ve lhůtě 15 dní od oznámení rozhodnutí, a to prostřednictvím Věznice Bělušice. Věznice Bělušice je oprávněna odvolání v plném rozsahu vyhovět a požadovanou informaci žadateli poskytnout, jinak odvolání předloží ministerstvu. Odvolání lze podat pouze písemně na výše uvedenou adresu.


  Výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.