Personalistika

Zpracování osobních údajů

18.1.2010 10:02

Zpřístupnění údajů o zpracovávání osobních údajů
V souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zpřístupňuji jako správce osobních údajů informace o tom, že zpracovávám osobní údaje v tomto rozsahu:

Účel zpracování: Vedení osobních spisů zaměstnanců.
Provozování personálního programu Fenix II sloužícího k evidenci uchazečů o zaměstnání a k evidenci průběhu služebního/pracovního poměru zaměstnanců a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Použití automatizovaného zpracování osobních údajů:
Doba uchovávání:
Po dobu trvání služebního/pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Použití manuálního zpracování osobních údajů:
Doba uchování:
Vedení osobních spisů po dobu trvání služebního/pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Písemnosti k uchazečům o zaměstnání se uchovávají po dobu 3 let.
Kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány:
Osobní údaje jiné než citlivé: povinné a dobrovolné údaje v rozsahu dotazníku.
Osobní údaje citlivé: fotografie (ne uchazeči o zaměstnání).
Kategorie subjektů údajů:
Zaměstnanci Vězeňské služby ČR, uchazeči o zaměstnání ve Vězeňské službě ČR.
Příjemci z České republiky: Vězeňská služba ČR, orgány veřejné správy (na základě zvláštního zákona).
Příjemci ze zahraničí: zahraničním subjektům nejsou osobní údaje zpřístupňovány.

Správce: Vězeňská služba České republiky

Poučení subjektu údajů
Správce poučuje subjekt údajů v souladu s §9 písm. a) zákona o jeho právech uvedených v §12 a §21 zákona tím, že subjektu údajů tímto zprostředkovává znění dotčených právních norem.
§ 12
Přístup subjektu údajů k informacím
(1) Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.
(2) Obsahem informace je vždy sdělení o
a) účelu zpracování osobních údajů,
b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
d) příjemci, případně kategoriích příjemců.
(3) Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
(4) Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 2 může za správce plnit zpracovatel.
§ 21
(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
(2) Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
(3) Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad.
(4) Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo.
(5) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.
(6) Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
(7) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.