Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zdravotní péče

Dle Zákona o výkonu vazby a Zákona o výkonu trestu odnětí svobody má obviněný/odsouzený právo na zdravotní péči v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním předpisem s přihlédnutím k omezením, vyplývajícím z účelu vazby/účelu trestu. Obviněný/odsouzený je současně povinen podrobit se preventivní vstupní, periodické a výstupní (popřípadě i mimořádné) lékařské prohlídce v rozsahu určeném lékařem, včetně nezbytných diagnostických a laboratorních vyšetření a očkování, a preventivním opatřením, stanoveným orgány ochrany veřejného zdraví.

Obviněný/odsouzený je povinen nahradit škodu způsobenou Vězeňské službě, zvýšené náklady na střežení a náklady na dopravu a předvedení do zdravotnického zařízení, vynaložené Vězeňskou službou, jestliže:

  1. si úmyslně způsobil nebo jinému úmyslně umožnil způsobit mu újmu na zdraví anebo se opakovaně dopustil porušování léčebného režimu
  2. zneužil zdravotní péče předstíráním poruchy zdraví, nebo
  3. z vlastního rozhodnutí se nepodrobil lékařskému zákroku, ke kterému dal předchozí souhlas nebo o který požádal

Obviněný/odsouzený je povinen uhradit náklady zdravotní péče z vlastních finančních prostředků, provedené v zájmu zachování nebo zlepšení jeho zdravotního stavu nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Zdravotní péči obviněným a odsouzeným, umístěným ve Vazební věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno zajišťuje především zdravotnické středisko VVaÚpVZD Brno nebo přímo Vězeňská nemocnice Brno. Vězeňská nemocnice má působnost pro vězněné osoby v rámci celé ČR ve vybraných specializacích. Ve vězeňské nemocnici je zajišťováno léčení obviněných a odsouzených v rámci tří pavilonů s celkovým počtem 131 lůžek. Jsou zde léčeni obvinění a odsouzení s infekčními chorobami včetně TBC, na interním oddělení jsou léčeni pacienti s interními chorobami, na Jednotce intermediální péče akutní stavy. Na oddělení rehabilitačním jsou vyšetřováni a léčeni pacienti s chorobami pohybového aparátu. Na psychiatrickém oddělení jsou prováděna vyšetření a léčení, včetně zkoumání duševního stavu, nařízeného soudem.

Vyžaduje-li zdravotní stav obviněného neodkladnou lékařskou péči, například v noci, orgán Vězeňské služby přivolá službu konajícího pohotovostního lékaře a v případě potřeby i Záchrannou službu první pomoci. O vážném zdravotním stavu nebo úrazu obviněného/odsouzeného neodkladně pracovníci Vězeňské služby vyrozumí blízkou osobu, kterou určí obviněný.