Evidence vězněných osob

Evidence vězněných osob

16.4.2013 13:37

Vězeňská služba České republiky vede v souladu s ustanovením § 23a zákona č. 555/1992 Sb. evidenci osob, které jsou anebo byly ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody či výkonu zabezpečovací detence. Evidenci těchto osob vede odbor správní Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, resp. pracoviště Centrální evidence vězněných osob.

Z evidence, kterou Vězeňská služba vede, jsou poskytovány údaje subjektům vymezeným v ustanovení § 23a odst. 3 uvedeného zákona na základě žádosti, a to 

a) orgánům činným v trestním řízení

b) soudům a státním zastupitelstvím při výkonu jejich další působnosti

c) správním orgánům a Rejstříku trestů, pokud je potřebují pro svou činnost

d) jiným osobám, pokud na poskytnutí informace osvědčí právní zájem a jejímu sdělení nebrání zvláštní zákon.

Žadatelé o šetření v Centrální evidenci vězněných osob mohou posílat své žádosti elektronicky do datové schránky organizace nebo na adresu e-podatelna(zavinac)grvs.justice.cz (v případě, že jde o kvalifikované podání opatřené elektronickým podpisem), případně písemně na adresu „Vězeňská služba České republiky, Generální ředitelství, Centrální evidence vězněných osob, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4“. Žádost musí být opatřena úředními náležitostmi (razítko, podpis). Právnické a fyzické osoby uvedené pod písmenem d) musí k žádosti vždy připojit kopii dokumentu (rozsudek nebo usnesení soudu, exekuční příkaz, plnou moc, rodný list apod.), který osvědčuje právní zájem na sdělení požadované informace.
 
Žádost o podání informace se podává na stanoveném formuláři, který naleznete v sekci "Formuláře". Formulář lze stáhnout pro opakované užití.