Personální odbor

Personální odbor

1.5.2013 13:47

Personální odbor je organizačním útvarem Generálního ředitelství Vězeňské služby (GŘ VS). Koncepčně, systematicky, metodicky řídí a kontroluje organizační jednotky Vězeňské služby (věznice, vazební věznice, Ústav pro výkon zabezpečovací detence, Akademie Vězeňské služby, Střední odborné učiliště pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody) v oblasti řízení lidských zdrojů.

Odbor personální se věnuje problematice personální práce po linii služebního poměru - příslušníků bezpečnostních sborů a po linii pracovněprávních vztahů – občanských zaměstnanců Vězeňské služby. Odbor personální GŘ VS zajišťuje personální činnost pro příslušníky a občanské zaměstnance GŘ VS.

Každá organizační jednotka provádí personální politiku samostatně v rámci právních a vnitřních předpisů. Uchazeč se zájmem o přijetí do pracovního nebo služebního poměru k Vězeňské službě ČR se obrátí přímo na personální útvar příslušné organizační jednotky.

Prosazování rovnosti žen a mužů
Vězeňská služba ve své práci s lidskými zdroji dbá na uplatňování politiky rovných příležitostí žen a mužů. Každoročně aktualizuje opatření vyplývajících z Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže (usneseni vlády č. 964/2009 ze dne 20. července 2009).