Plnění dohody o duchovní službě
Plnění dohody o duchovní službě

Plnění dohody o duchovní službě<br /><span>Plnění dohody o duchovní službě</span>

2.4.2014 15:12

PRAHA 2. dubna (VS ČR) -  Údaje o realizaci kaplanské služby v českých věznicích se od roku 1998 zjišťovaly pomocí stručných ročních výkazů. Pro rok 2013 byla vytvořena nová forma výkazu, která umožňuje shromáždit větší množství statistických dat o činnosti všech duchovních – kaplanů i dobrovolníků. Nabízíme Vám souhrn hlavních údajů.

• K 31. 12. 2013 působilo v českých věznicích 36 kaplanů z 10 církví, nejpočetněji byla zastoupena Římskokatolická církev (14 kaplanů) a Českobratrská církev evangelická (8 kaplanů). Úvazky kaplanů se pohybovaly od 0,2 do 1,0, v součtu jde o 21 úvazků. Do konce roku 2013 zůstávaly neobsazeny kaplany věznice Všehrdy, České Budějovice (od ledna 2014 obsazeno), Nové Sedlo, Odolov, Litoměřice (s možností obsazení v roce 2014), Kuřim (zatím dostatečně pokryto dobrovolníky).
• Mezi věznicemi jsou výrazné rozdíly v poměru mezi dobou fyzické přítomnosti duchovních a počtem vězňů: v některých věznicích připadá na jeden kaplanský úvazek méně než 200 vězněných osob, jinde je to více než 1000 osob.
• V průběhu roku 2013 působilo ve věznicích celkem 234 dobrovolných duchovních ze 14 církví a náboženských společností se zvláštními právy, z toho 71 členů občanského sdružení Vězeňská duchovenská péče (VDP), 86 pouze na základě pověření církve bez členství ve VDP a 77 členů Náboženské společnosti Svědků Jehovových. Dobrovolní duchovní odpracují každý měsíc více než 1000 hodin (tj. 6 pracovních úvazků) bez nároku na odměnu!
• Vězeňští kaplani stráví průměrně asi 2/3 pracovního času přímou prací s vězněnými osobami, zejména osobními rozhovory a vedením skupinových aktivit.
• V průběhu roku 2013 uskutečnili duchovní celkem 15 tisíc individuálních rozhovorů v délce trvání alespoň 20 minut, to je asi 700 rozhovorů na jeden plný kaplanský úvazek. Duchovní vedli rozhovory asi s 20 – 25 procenty vězňů, s každým z nich bylo uskutečněno průměrně 4 – 5 rozhovorů. Více než třinácti stům vězňů, tedy asi 8 procentům vězeňské populace, se duchovní věnovali dlouhodobě a systematicky.
• Nejčastějšími tématy rozhovorů byly víra v Boha, modlitba, duchovní život a také momentální problémy a psychické tenze vězněných osob. Dalším častým tématem byla jejich trestná činnost a snaha vyrovnat se s vinou a trestem.
• V roce 2013 pracovali duchovní v 70 případech s rodinami vězněných osob a udržovali kontakt se 126 propuštěnými osobami; pro 67 z nich zajistili napojení na církevní obec v místě jejich pobytu na svobodě a dalším 16 zprostředkovali kontakt s křesťanskými pomáhajícími organizacemi.
• Duchovní vykonali v průběhu roku 2013 téměř 5 tisíc skupinových aktivit, tedy v průměru jednu aktivitu v každý pracovní den kaplana. Celková účast dosáhla 40 tisíc osob, to je průměrně 8 osob na každou aktivitu.
• Asi polovinu všech aktivit tvořily bohoslužby, 30 % vzdělávací akce, o zbývajících 20 % se dělily akce kulturní a ostatní. Mezi vzdělávacími aktivitami byly nejčastější výuka základů křesťanství, výklad Bible, etika a religionistika. V rámci kulturních aktivit se často promítaly filmy s náboženskou tematikou, pořádaly koncerty či setkání se zajímavými osobnostmi.
Vězeňští duchovní tedy realizují všechny činnosti, které stanovuje Zákon o výkonu trestu odnětí svobody č. 169/1999 Sb., § 20: bohoslužby, individuální rozhovory, výklad náboženských textů, zajišťování duchovní a náboženské literatury, pořádání přednášek, besed, koncertů, příprava odsouzených k propuštění. Se svým specifickým podílem na naplňování účelu výkonu trestu se tak kaplani a dobrovolní duchovní stali neodmyslitelnou a nenahraditelnou součástí našeho vězeňského personálu.

Michael Martinek, kaplan věznice Bělušice
31. 3. 2014