Veřejná soutěž
Veřejná soutěž o nejvýhodnější návrh na uzavření Smlouvy o provedení exekucí soudním exekutorem

Veřejná soutěž<br /><span>Veřejná soutěž o nejvýhodnější návrh na uzavření Smlouvy o provedení exekucí soudním exekutorem</span>

4.5.2015 15:52

Česká republika – Vězeňská služba České republiky
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
IČO: 00212423
zastoupena
generálním ředitelem vrchním státním radou brig. gen. PhDr. Pavlem Ondráškem
 
vyhlašuje
ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění
soutěžní podmínky veřejné soutěže
o nejvýhodnější návrh na uzavření
Smlouvy o provedení exekucí soudním exekutorem

Veřejná soutěž
Česká republika – Vězeňská služba České republiky
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
IČO: 00212423
zastoupena
generálním ředitelem vrchním státním radou brig. gen. PhDr. Pavlem Ondráškem
 
vyhlašuje
ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění
soutěžní podmínky veřejné soutěže
o nejvýhodnější návrh na uzavření
Smlouvy o provedení exekucí soudním exekutorem
(dále též „soutěž“)
Článek 1
Vyhlašovatel soutěže
1.1 Vyhlašovatelem soutěže je Česká republika – Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, IČO: 00212423, zastoupená generálním ředitelem vrchním státním radou brig. gen. PhDr. Pavlem Ondráškem (dále jen „vyhlašovatel“).
 
1.2 Veřejná soutěž o nejvýhodnější návrh na uzavření Smlouvy o provedení exekucí soudním exekutorem (dále jen „návrh“) je vyhlašována v návaznosti na zákon č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v aktuálním znění, a další související zákony, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v aktuálním znění a v souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. 12. 2012, čj. 4/2012-INV-M, o vymáhání pohledávek, v aktuálním znění.
 
1.3 Soutěž se vyhlašuje uveřejněním na elektronické úřední desce vyhlašovatele a na internetových stránkách Exekutorské komory České republiky.
 
Článek 2
Předmět soutěže
2.1 Předmětem soutěže je provedení objemu exekucí, uvedeného v čl. 2.2, soudním exekutorem.
 
2.2 Vymáhanými pohledávkami zahrnutými vyhlašovatelem do stanoveného objemu exekucí jsou:
 
-          pohledávky vzniklé z povinnosti uhradit náklady trestního řízení dle ustanovení § 152 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) v aktuálním znění, zejména pohledávky související s výkonem vazby a pohledávky související s výkonem trestu odnětí svobody a ostatní pohledávky podle ustanovení §§ 35, 36, 38 a 39a zákona č. 169/1999 Sb., zákona o výkonu trestu odnětí svobody v aktuálním znění, kterými jsou především pohledávky vyhlašovatele vzniklé z titulu náhrady škody z hospodaření s majetkem státu.
 
 
Článek 3
Kritéria soutěže
3.1 Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje oprávnění k výběru 1 či více nejlépe vyhovujících návrhů, aniž by byl stanoven způsob výběru takového návrhu, a to pro region, který zahrnuje organizační jednotky vyhlašovatele v kraji:
-          Libereckém a Ústeckém, počet dlužníků v daném regionu činí ke dni soutěže cca 8 300, průměrný měsíční nápad dlužníků vyhlašovatele činí cca 20 dlužníků.
       V případě shodnosti několika návrhů, vybere vyhlašovatel mezi nimi losem.
3.2 Vyhlašovatel preferuje uchazeče s minimální praxí 7 let.
3.3 Vyhlašovatel preferuje uchazeče, který zajišťoval exekuce v posledních 3 letech minimálně v 1 000 případech za 1 rok formou čestného prohlášení.
3.4 Vyhlašovatel preferuje uchazeče, který má uzavřenou pojistnou smlouvu z titulu odpovědnosti za škodu, uvede v jaké výši.
3.5 Vyhlašovatel preferuje uchazeče, jehož agenda je vedena formou virtuálních spisů, kompletně v elektronické podobě v českém jazyce.
3.6 Vyhlašovatel preferuje uchazeče, který má informace zabezpečeny na serverech a médiích (CD nebo DOD pásky).
3.7 Vyhlašovatel preferuje uchazeče, jehož návrh bude obsahovat reference orgánů státní správy a samosprávy formou čestného prohlášení a byl účastníkem 3 obdobných soutěží.
3.8 Vítězem soutěže se stane 1 či více účastníků soutěže, jejichž návrh bude vyhlašovateli nejlépe vyhovovat.
3.9 V případě výběru 2 či více návrhů v regionu bude docházet k pověřování exekutora (přidělování pohledávkových spisů) podle sídla úřadu exekutora nejblíže k místu bydliště dlužníka.
3.10 Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo odmítnout všechny návrhy, včetně návrhu/-ů vítěze/-ů soutěže.
3.11 V případě zastavení exekuce pro nemajetnost nebude soudní exekutor požadovat po vyhlašovateli úhradu účelně vynaložených výdajů v souladu s ustanovením § 89 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, v aktuálním znění.
3.12Soudní exekutor nebude po vyhlašovateli požadovat náklady cestovného a náhradu ztraceného času převyšující částku stanovenou právním předpisem.
3.13 Soudní exekutor nebude po vyhlašovateli požadovat smluvní odměnu za provedení exekuce podle ustanovení § 90 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, v aktuálním znění.
3.14 Soudní exekutor nebude po vyhlašovateli požadovat zálohu na náklady exekuce.
3.15 Plnění vymožené pro oprávněného bude průběžně rozdělováno tak, že soudnímu exekutorovi připadne vždy příslušná procentní sazba odměny podle vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, v aktuálním znění a platná sazba DPH z každého vymoženého plnění na úhradu odměny exekutora. Toto platí pro všechny exekutorem přijaté částky, tedy i pro ty, kdy odměna z nich vypočtená nedosahuje minimální výše dle § 6 odst. 3 vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, v aktuálním znění. Teprve následně budou uspokojeny zbývající náklady exekuce. Uvedené se nevztahuje na exekuce prodejem movitých a nemovitých věcí či prodejem podniku, a dále tehdy, pokud je vymožené plnění získané provedením exekuce podle § 46 odst. 6 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, v aktuálním znění. Sazba DPH náleží soudnímu exekutorovi pouze tehdy, pokud je plátcem DPH.
3.16 Vyhlašovatel soutěže prohlašuje, že mu není nic známo o majetku povinných, jejichž pohledávky budou soudnímu exekutorovi předávány.
 
 
Článek 4
Účastník soutěže
4.1 Soutěže se mohou účastnit pouze exekutoři ve smyslu ustanovení § 9 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, v aktuálním znění.
4.2 Účastníkem soutěže se stává exekutor, který splňuje veškeré stanovené předpoklady a který ve lhůtě a způsobem stanoveným v těchto soutěžních podmínkách předloží řádný návrh na uzavření Smlouvy o provedení exekucí soudním exekutorem.
4.3 Žádný z účastníků soutěže nemá nárok na náhradu nákladů spojených s jeho účastí na této soutěži.
 
 
 
 
Článek 5
Návrh
5.1 Návrh do soutěže se podává písemně ve třech (3) vyhotoveních (1x originál, 2x kopie) a 1x v elektronické podobě na CD (formát .doc).
5.2 Návrh musí obsahovat:
a)    jméno a příjmení účastníka, IČO, označení a adresu sídla exekutorského úřadu;
b) prohlášení účastníka o plném a bezvýhradném přijetí těchto soutěžních podmínek a o splnění podmínek a předpokladů pro jeho účast v této soutěži;
c) účastníkem podepsaný návrh smlouvy mezi ním a vyhlašovatelem; vyhlašovatel si vyhrazuje právo jednat s vítězným/-i uchazečem/-či o konečné podobě smlouvy.
 
Článek 6
Termín a způsob podávání návrhů
6.1 Návrhy do soutěže je možno zasílat či osobně doručovat počínaje dnem jejího vyhlášení do podatelny na adrese sídla vyhlašovatele. Návrh musí být zabezpečen proti předčasnému otevření a musí být zřetelně označena názvem: „Veřejná soutěž – vymáhání pohledávek - neotevírat“.
6.2 Uzávěrka soutěže je dne 12. 5. 2015 ve 14.00 hod.; k návrhům došlým po tomto čase již nebude v soutěži přihlíženo.
 
Článek 7
Soutěžní komise
7.1 Vyhlašovatel jmenuje pětičlennou soutěžní komisi. Každý člen této komise je povinen prohlásit, že je nestranný vůči účastníkům soutěže a zaváže se odstoupit z členství v komisi pro případ, že zjistí jakoukoli kolizi zájmů nebo vztah k jakémukoli účastníkovi komise. Komise provádí kontrolu úplnosti návrhů, splnění podmínek soutěže a porovnává jednotlivé návrhy.
7.2 Komise sama zkontroluje, zda jednotlivé návrhy splňují veškeré těmito soutěžními podmínkami předepsané náležitosti.
7.3 Veškeré podklady z jednání komise budou uloženy u předsedy komise, kterého si členové ze svého středu zvolí. Tyto dokumenty budou po skončení soutěže archivovány u vyhlašovatele, včetně veškerých došlých návrhů, tedy i těch, které nesplnily podmínky soutěže.
7.4 Komise je ve své činnosti vázána výlučně těmito soutěžními podmínkami a platným právem.
7.5 Členové komise nemají nárok na odměnu.
 
Článek 8
Veřejnost soutěže
8.1 Veřejnost soutěže je zajištěna jejím veřejným vyhlášením, právem účasti v soutěži každé osoby, která splňuje podmínky uvedené v článku 4, a veřejným sdělením výsledků soutěže na elektronické desce vyhlašovatele a na internetových stránkách Exekutorské komory České republiky – www.ekcr.cz.
 
 
Článek 9
Vyhlášení vítězného návrhu
9.1 Komise porovná všechny podané návrhy, a to včetně posouzení naplnění všech soutěžních podmínek, a vybere z nich 1 či více nejvhodnějších.
9.2 Předseda komise nejpozději do tří pracovních dnů od uzávěrky soutěže veřejně vyhlásí, který/-é návrh/-y jsou pro vyhlašovatele nejlépe vyhovující a kdo je vítězem soutěže.
9.3 Vyhlašovatel seznámí písemně či elektronicky nejpozději do pěti pracovních dnů od uzávěrky soutěže její účastníky s tím, zda jejich návrh byl vybrán či odmítnut.
 
 
Článek 10
Uzavření smlouvy
10.1 V případě, že vyhlašovatel přijme návrh/-y vítěze/-ů soutěže, zašle mu/jim nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže návrh Smlouvy o provedení exekucí soudním exekutorem.
10.2Smlouva o provedení exekucí soudním exekutorem nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
 
Článek 11
Neuzavření – odstoupení od smlouvy
11.1 Vyhlašovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že vítěz soutěže nepřevezme oznámení vyhlašovatele o přijetí návrhu účastníka či pro porušení podmínek, s nimiž smlouva či soutěžní podmínky toto právo spojují.
11.2 Pokud z jakéhokoli důvodu nedojde k naplnění smlouvy s vítězem soutěže, jehož návrh byl přijat, popř. vyhlašovatel v souladu s uzavřenou smlouvou využije právo od této smlouvy pro její neplnění ze strany vítěze soutěže odstoupit a ten tak soutěž zmaří, vyhrazuje si vyhlašovatel právo využít výsledků této soutěže a nabídnout uzavření smlouvy ostatním účastníkům, kteří v soutěži nezvítězili, popř. vyhlásí novou soutěž.
 
 
Článek 12
Závěrečná ustanovení
12.1 Vyhlašovatel si výslovně vyhrazuje právo odmítnout všechny nabízené návrhy, soutěž zrušit či změnit její podmínky. Oznámení o zrušení soutěže či změně soutěžních podmínek bude oznámeno způsobem, jakým byla tato soutěž vyhlášena, a při změně musí mít za následek přiměřené prodloužení data uzávěrky, přičemž již známým konkrétním zájemcům o účast v soutěži bude změna doporučeně písemně či elektronicky oznámena.
 
 
 
 
 
V Praze dne 4.5.2015