Opravné prostředky podle zákona č. 106/1999 Sb.

Opravné prostředky podle zákona č. 106/1999 Sb.

5.11.2010 11:19

V tomto článku naleznete informace o možném uplatnění opravných prostředků ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k informacím

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ("InfZ"), lze uplatňovat následující opravné prostředky ve vazbě na činnost povinného subjektu "Vězeňská služba České republiky":

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti (§ 16 InfZ)

Odvolání lze podat proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti (části žádosti), a to ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného rozhodnutí o odmítnutí žádosti (části žádosti).
Odvolání se podává k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu, který napadené rozhodnutí oodmítnutí žádosti vydal. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (viz. § 16a zákona)

Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Struktura povinného subjektu ve vztahu k řízení o opravném prostředku:

I. stupeň II. stupeň
Vazební věznice, věznice, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, Akademie Vězeňské služby, Střední odobrné učiliště Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky, odbor správní
Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky, odbor správní Ministerstvo spravedlnosti České republiky