Lhůty a počítání času ve vztahu k informačnímu zákonu

Lhůty a počítání času ve vztahu k informačnímu zákonu

5.8.2015 13:40

Zde naleznete bližší informace k systematice počítání lhůt ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím (InfZ).

Počítání lhůt při vyřizování žádostí podle InfZ vychází ze správního řádu (§ 39 a § 40 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Lhůty (tzv. pořádkové) jsou InfZ stanoveny takto (lhůta do):

 Poskytnutí informace 15 dnů
 Výzva k upřesnění (doplnění) žádosti 7 dnů
 Informace o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti 7 dnů
 Doplnění žádosti žadatelem  30 dnů
 Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace povinným subjektem až o  10 dnů
 Oznámení o povinnosti hradit náklady žadatelem 15 dnů
 Zaplacení požadované úhrady nákladů žadatelem 60 dnů
 Podání odvolání 15 dnů
 Autoremedura (povinný subjekt) 15 dnů
 Předložení odvolání nadřízenému orgánu 15 dnů
 Rozhodnutí o odvolání nadřízeným orgánem 15 dnů
 Rozhodnutí o rozkladu 15 dnů
 Podání stížnosti 30 dnů
 Autoremedura (povinný subjekt) 7 dnů
 Předložení stížnosti nadřízenému orgánu 7 dnů
 Rozhodnutí o stížnosti nadřízeným orgánem 15 dnů
 Vyřízení žádosti na základě rozhodnutí o stížnosti 15 dnů

K počítání času

Do běhu lhůty se nazapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (den doručení). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u věcně a místně příslušného správního orgánu nebo je.li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto správnímu orgánu, která obsahuje podání, držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě; nemůže-li účastník z vážných důvodů učinit podání u věcně a místně příslušného správního orgánu, je lhůta zachována, jestliže je posledního dne lhůty učiněno podání u správního orgánu vyššího stupně.

Nabytí právní moci

Rozhodnutí nabývá právní moci dnem následujícím po dni, kterým skončil běh lhůty pro podání opravného prostředku proti takovému rozhodnití povinného subjektu.