Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Vzdělávání

Základní úroveň vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby České republiky tvoří základní odborná příprava (ZOP). Základní odborná příprava je zajišťována pro všechny nové zaměstnance přijaté do služebního nebo pracovního poměru k Vězeňské službě ČR. Člení se podle jejich zařazení do výkonu služby nebo práce v jednotlivých organizačních jednotkách a je organizována se zřetelem na splnění základních požadavků a kvalifikačních předpokladů pro výkon zastávané funkce.

Členění základní odborné přípravy

A – pro příslušníky Vězeňské služby bez rozdílu služebního zařazení. Do této formy studia jsou zařazeni příslušníci nově přijatí do služebního poměru k Vězeňské službě ČR. Výuka navazuje na přípravné období, jež student stráví v organizační jednotce, přičemž je realizována přednáškovou a výcvikovou formou s dobou trvání zpravidla 12 týdnů, není-li stanoveno jinak. Výuková a výcviková část základní odborné přípravy je ukončena závěrečnou klasifikací z jednotlivých předmětů a komplexní závěrečnou zkouškou, na jejichž základě obdrží absolvent vysvědčení a osvědčení. Projekt ZOP/A zde.

B/1 – pro občanské zaměstnance, kteří pracují v přímém styku s vězněnými osobami, ale nepodílejí se přímo na realizaci programů zacházení. Jsou to zaměstnanci oddělení a referátů logistiky, informatiky, zaměstnávání, ekonomiky, personálních a správních. Výuka je realizována seminární a přednáškovou formou zpravidla v délce jednoho týdne. Základní odborná příprava je ukončena závěrečným písemným testem a na základě jeho výsledku vydáním osvědčení. Projekt ZOP/B1 zde.

B/2 – pro občanské zaměstnance, kteří pracují v přímém styku s vězněnými osobami a podílejí se na přípravě a realizaci programů zacházení. Jsou to zejména vychovatelé, sociální pracovníci, speciální pedagogové a psychologové. Výuka je realizována seminární a přednáškovou formou zpravidla v délce 6 týdnů. Studium je rozděleno do dvou relativně samostatných na sebe navazujících fází – Všeobecný základ a Profesní příprava. Základní odborná příprava je ukončena závěrečnou zkouškou, na jejichž základě obdrží absolvent osvědčení. Projekt ZOP/B2 zde.

B/3 – pro zdravotnický personál. Výuka je realizována formou přednášek a výcvikem zpravidla v délce jednoho týdne. Základní odborná příprava je ukončena závěrečným písemným testem a na základě jeho výsledku vydáním osvědčení. Projekt ZOP/B3 zde.

B/4 – pro občanské zaměstnance, kteří pracují na částečný úvazek, a dále ostatním pracovníkům vykonávajícím práci pro Vězeňskou službu ČR, kteří přicházejí do přímého styku s vězněnými osobami. Jde např. o profesi pověřený duchovní, lékař – specialista, terapeut apod. Školení probíhá formou vstupního přednáškového bloku, kdy jsou posluchači seznámeni s vybranými tématy služebních předmětů. Tato forma studia je do jednoho měsíce od absolvování přednáškového bloku ukončena odbornou rozpravou a předáním závěrečného osvědčení o absolvování školení.

I – nástupní školení je určeno občanským zaměstnancům nepřicházející do styku s odsouzenými a obviněnými. Je realizován formou samostudia v organizačních jednotkách Vězeňské služby ČR. Na závěr nástupního školení vypracují posluchači závěrečný písemný test zahrnující průřez prostudovanou látkou. Na základě písemného testu obdrží absolvent osvědčení.