PRAHA 14. prosince (VS ČR) – Na Den českého vězeňství 14. 12. 2017 byla při ekumenické bohoslužbě v kostele svatého Václava Církve československé husitské Na Zderaze u příležitosti vyslání nových vězeňských kaplanů a dobrovolníků slavnostně podepsána smlouva mezi Ekumenickou radou církví, Českou biskupskou konferencí a Vězeňskou duchovenskou péčí. Jedná se o zásadní dokument, který potvrzuje unikátnost duchovní péče ve věznicích v ČR ve spolupráci 13 křesťanských církví, která nemá nikde ve světě obdoby.

PRAHA 17. ledna (VS ČR) – Delegace Hasičského záchranného sboru ČR v čele s  ředitelem Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Romanem Hlinovským navštívila dnes generální ředitelství Vězeňské služby ČR, kde se setkala s generálním ředitelem VS ČR Petrem Dohnalem. Po úvodní diskusi o aktuální situaci a problémech ve vězeňství se hosté přesunuli na prohlídku Vazební věznice  Praha Pankrác.

Zde se podrobně zajímali o každodenní chod věznice včetně rizika vzniku požárů. Příslušníci vězeňské služby ve věznici jim názorně předvedli, jak se v případě vzniku požáru otevírají celové dveře a jak se provádí některé specifické operace související s jeho likvidací. Vězeňská služba ČR  udržuje dlouholetou pravidelnou spolupráci s Hasičským záchranným sborem zejména v oblasti požární prevence či požárních cvičení.  Přímo ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem či v rámci celého Integrovaného záchranného systému se v loňském roce požární cvičení konala ve vazebních věznicích: České Budějovice, Hradec Králové, Praha Ruzyně, Praha Pankrác a dále ve věznicích Karviná, Ostrava, Vinařice, Odolov, Příbram, Oráčov, Stráž pod Ralskem, Bělušice, Opava, Ostrov, Rapotice, Olomouc, Rýnovice.

PRAHA  10. ledna (VS ČR) – Sportovní klub policie Nový Jičín zve všechny zájemce z řad ozbrojených sborů i široké veřejnosti k účasti na pravidelném 5. Policejním pochodu, který se bude konat v sobotu 26. května v Beskydech.  

Policejní pochod je pořádán každoročně poslední sobotu v květnu při příležitosti Dne Policie ČR, a je určen příslušníkům IZS ČR, ozbrojených uniformovaných složek ČR, příslušníkům ozbrojených uniformovaných složek ze zahraničí, členům klubů vojenské historie, obce legionářské, veteránům policie, členům sborů dobrovolných hasičů apod., a dále i všem civilním osobám, které se chtějí jen tak projít a poznávat krásy Beskyd.

Další informace o konání pochodu i možnost podat elektronickou přihlášku najdete zde .

 

PRAHA 1. ledna (VS ČR) – V roce 2018 čekají Vězeňskou službu České republiky hned dvě velmi významná výročí. Právě letos totiž uplyne 25 let od okamžiku, kdy po rozpadu Československa vznikla k 1. 1. 1993 společně se samostatnou Českou republikou i Vězeňská služba ČR. Zároveň uplyne 100 let od vzniku Československé republiky, kdy tehdejší ministr spravedlnosti František Soukup v prosinci 1918 vydal výnos s textem služebního slibu zavazujícího dozorkyně a dozorce k věrnosti nové republice.

Zřízení VS ČR v lednu 1993 vycházelo z politických a společenských změn let minulých a symbolizovalo návrat k humanistickým tradicím českého vězeňství. Klíčovým legislativním aktem při zřízení Vězeňské služby se stal zákon č. 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži. Došlo k podstatnému zcivilnění VS ČR a aktuálními úkoly byla nutnost lepšího vzdělávání vězeňského personálu a modernizace výkonu vazby a trestu, resp. zacházení s vězněnými osobami se zřetelem na dodržování jejich lidských a občanských práv. Svůj podíl na úspěšném zvládnutí zmíněných úkolů má i začátkem 90. let obnovená vězeňská duchovní služba a řada nestátních humanitárních organizací. V další fázi se VS ČR zaměřila na změnu svého vnějšího obrazu, poznamenaného dvěma totalitními režimy. Z toho důvodu byla zahájena kontinuální spolupráce nejen s médii, ale i se zahraničními partnery.

Vězeňská služba České republiky se za 25 let stala respektovaným ozbrojeným sborem a spolehlivým partnerem pro organizace doma i v zahraničí. Zacházení s vězněnými osobami a jejich náprava se dostala na úroveň západních evropských států. Reforma českého vězeňství společně se zkvalitňováním práce VS ČR tak, aby ještě lépe sloužila českému státu, ale samozřejmě není u konce. Vězeňská služba České republiky je odhodlána i nadále intenzivně pracovat na naplňování cílů a úkolů stanovených v Koncepci vězeňství do roku 2025, rozvíjet spolupráci se svými partnery a budovat dobré a transparentní vztahy s veřejností.

PRAHA 21. prosince (VS ČR) – Za dlouholetou a záslužnou práci pro Český svaz bojovníků za svobodu převzal Petr Dohnal z rukou předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslava Vodičky Pamětní medaili II. stupně. Při této příležitosti též Petr Dohnal udělil medaile VS ČR a pamětní medaile Věznice Valdice zaměstnancům Generálního ředitelství VS ČR za významnou a dlouholetou spolupráci.

 

PRAHA 15. prosince (VS ČR) – Vězeňská služba ČR si ve čtvrtek připomněla svůj významný svátek – Den českého vězeňství, konaný každoročně 14. prosince, v den výročí vydání prvního služebního slibu vězeňských dozorců v roce 1918. Letošních oslav spojených s vyznamenáváním zasloužilých pracovníků sboru se zúčastnila i manželka prezidenta republiky Ivana Zemanová, která spolu s generálním ředitelem Vězeňské služby ČR Petrem Dohnalem ocenění předávala. Na závěr slavnostního shromáždění obdržela i ona Čestnou medaili Vězeňské služby ČR.     

U příležitosti Dne českého vězeňství se v českých věznicích a vazebních věznících konají služební shromáždění k připomenutí historických tradic, reformních úspěchů a dosažených výsledků v českém vězeňství. Den českého vězeňství je spojen rovněž s oceněním služebních a pracovních úspěchů příslušníků a občanských zaměstnanců a udělením resortních vyznamenání.

 

 

 

PRAHA 15. prosince (VS ČR) – U příležitosti Dne českého vězeňství se ve čtvrtek na pražských Olšanských hřbitovech konal pietní akt u hrobu zakladatele moderních vězeňských metod Františka Josefa Řezáče. Řezáčův hrob adoptovala v roce 2015 Vězeňská duchovenská péče; hrob upravují v rámci extramurálních aktivit vězni z Vazební věznice Praha – Pankrác.  Vězeňskou službu ČR reprezentoval náměstek generálního ředitele Simon Michailidis, který připomněl důležitosti služby pro společnost v osobě F. J. Řezáče.

Předseda VDP Pavel Zvolánek zdůraznil odvahu tohoto reformátora a potřebnost navazovat na hodnoty formulované F. Řezáčem. Předseda Ekumenické rady církví a také bývalý kaplan ve V Pardubice Daniel Ženatý svým pozdravem vyjádřil podporu službě kaplanů a dobrovolníků. Hlavní kaplan Pavel Kočnar zdůraznil, že příklad a dílo F. J. Řezáče je to nejlepší dědictví, které české vězeňství má. Celou akci, kterou moderoval ředitel odboru výkonu vazby a trestu Pavel Horák, pak modlitbou uzavřel královéhradecký biskup a člen Rady pro Duchovní službu ve věznicích a ústavech Josef Kajnek. Shromáždění se v hojném počtu zúčastnili kaplani, dobrovolní duchovní, zaměstnanci VS ČR a další hosté.

 

PRAHA 23. listopadu (VS ČR) – Vězeňská služba ČR hostila ve středu ve svých prostorách jednání ředitelů firem sdružených v Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu. Na úvod jednání představil vězeňskou službu hostům generální ředitel VS ČR Petr Dohnal. Jeho náměstek Marian Prokeš seznámil účastníky jednání s bezpečnostní situací vězeňské služby, včetně její aktuální výzbroje a plánovaných nákupů a modernizace vybavení v blízké budoucnosti.

Na závěr svého jednání si zástupci asociace prohlédli Vazební věznici Praha Pankrác včetně Památníku českého vězeňství a prostor tzv. pankrácké sekyrárny.

 

PRAHA 20. listopadu (VS ČR) – Po říjnové návštěvě první části redakční rady časopisu CDIS Review se ve čtvrtek zúčastnila jednání s vedením Vězeňské služby ČR i druhá část rady. Představitelé redakční rady časopisu se náměstky generálního ředitele VS ČR se Simonem Michailidisem a Marianem Prokešem. Jednání se uskutečnilo ve Vazební věznici Praha Pankrác a zúčastnil se ho také ředitel věznice Pavel Hadrava. Na závěr jednání si hosté vazební věznici důkladně prohlédli. Delegaci redakční rady časopisu tvořili vrcholní představitelé české armády a dalších ozbrojených sborů a složek integrovaného záchranného systému, představitelé obranného průmyslu a další hosté. Hosté se seznámili s aktuální situací v českém vězeňství, zajímali se o stav vyzbrojení vězeňské služby a proces jejího přezbrojení. 

red 

JIŘICE 3. listopadu (VS ČR) – Po intenzivních přípravách se od 1. listopadu 2017 rozeběhla přímá realizační fáze pilotního projektu „Otevřená věznice“, lokalizovaného v prostorách Věznice Jiřice. Cílovou skupinou, se kterou je od samého počátku intenzivně pracováno jsou odsouzení, kteří vykonávají trest odnětí svobody v režimu ostrahy – oddělení nízkého stupně zabezpečení. Programy zacházení, kterými je na jednotlivé odsouzené cíleně působeno, mají primárně za cíl vytvoření optimálních podmínek k celkové možné resocializaci a následné reintegraci, která by do budoucna mohla vést ke snížení recidivy trestné činnosti odsouzených.

Základním předpokladem pro úspěšný návrat k prosociálnímu chování a změně hodnotového žebříčku je mimo jiné i získání pracovních návyků, pozitivních životních postojů, obnově a upevnění rodinných vazeb. V projektu je aktuálně zařazeno 15 odsouzených, kteří se od prvního momentu seznamují s moderním prostředím ubytoven a také s pozemky areálu „Otevřené věznice“. Tyto prostory budou sloužit zejména pro zemědělské a chovatelské činnosti. Nicméně již nyní si mohou odsouzení vyzkoušet první kontakty se zvířaty, která jsou zde ustájena od zahájení provozu projektu.

hap