PRAHA 16. října (VS ČR) – Ve Věznici Jiřice byla dnes zprovozněna první tzv. Otevřená věznice, kde se budou odsouzení připravovat na návrat do společnosti. Slavnostního otevření čtyř obytných domků pro tři desítky vězňů a jedné administrativní budovy pro personál se dnes zúčastnil ministr spravedlnosti Robert Pelikán, spolu s velvyslankyní Norska Siri Ellen Sletnerovou, generálním ředitelem VS ČR Petrem Dohnalem a dalšími hosty. Právě Norsko se stalo vzorem pro výstavu tohoto vězeňského zařízení, které má odsouzeným před propuštěním přiblížit podmínky života na svobodě.   

 „Před dvěma lety jsme navštívili věznici na norském ostrově Bastøy, kde se vězni o sebe starají v podstatě sami. Jsou už při výkonu trestu zodpovědní za své chování a po návratu do společnosti nevykazují téměř žádnou recidivu. Velmi jsme stáli o to, abychom mohli podobný projekt vyzkoušet u nás. Jsem rád, že se to po necelých dvou letech podařilo,“ uvedl generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal. „Prosadit a následně připravit tento projekt nás stálo mnoho úsilí. Stálo to ale za to, protože toto může být začátek koncepční změny našeho vězeňství,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Pravidelný režim a zároveň učení se odpovědnosti za sebe samé podle zahraničních zkušeností velkou měrou přispívají ke snížení recidivy. Odsouzení budou sami přispívat k úklidu a provozu věznice, starat se o údržbu budov a okrasné zahrady nebo pomáhat v kuchyni. Podmínkou pro zařazení do výkonu trestu v Otevřené věznici bude kromě motivace také zdravotní způsobilost k práci a žádný kázeňský trest minimálně půl roku před nástupem. Několikaměsíční pobyt odsouzených v Otevřené věznici bude rozdělený do dvou fází – přechodné a závěrečné. V závěru bude odsouzený moct například využít povolení opustit věznici například kvůli přijímacím pohovorům na pracovní místa.

 

 

 

 

Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) je příslušná hospodařit s hmotným movitým majetkem státu – promítací plátna a zpětné projektory. V souladu s § 19c odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Vězeňská služba majetek uvedený v příloze právnickým a fyzickým osobám k prodeji. Veškerá dokumentace je k dispozici v odkazech uvedených níže.

Minimální cenu za majetek Vězeňská služba stanovila po jednotlivých skupinách takto:

Skupina 1 – promítací plátna 11 ks – 5 632 Kč, jednotková cena 512 Kč,

Skupina 2 – zpětné projektory 21 ks – 16 128 Kč, jednotková cena 746 Kč.

 

Prodej je možný po jednotlivých kusech. Majetek je uskladněn v prostorách Akademie VS ČR, Máchova 200, 471 27 Stráž pod Ralskem. Prohlídku majetku lze zajistit po tel. domluvě (p. Sedláková, 487 878 924). Další dotazy směřujte na mhrouzkova@grvs.justice.cz. V případě Vašeho zájmu o skupinu nebo skupiny majetku doručte závaznou nabídku kupní ceny do 20. 10. 2017 do 10:00 hod. na adresu Generální ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, v obálce s označením „OL-projektory a plátna, NEOTEVÍRAT“. V nabídce kromě nabídkové ceny za skupinu nebo skupiny uveďte základní identifikační údaje (jméno a příjmení nebo název firmy, adresu trvalého pobytu nebo sídla, IČO nebo datum narození, bankovní spojení, jednatel, telefon, e-mail). V případě více nabídek zaslaných jedním zájemcem bude jako závazná vzata ta s nejvyšší nabízenou cenou.

Jediným výběrovým kritériem je nejvyšší nabízená cena. V případě nabídky za celou skupiny má tato přednost před nabídkami odkupu samostatných kusů. V případě shodných nejvyšších nabídek od více uchazečů za skupinu, popř. za samostatné kusy, vyhrává starší nabídka. Vítězný uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů ode dne vyrozumění o vyhodnocení podání nejvýhodnější nabídky podepsat smlouvu.

 

Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) je příslušná hospodařit s hmotným movitým majetkem státu – obálkovací stroj PB DI425. V souladu s § 19c odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Vězeňská služba majetek uvedený v příloze právnickým a fyzickým osobám k prodeji. Veškerá dokumentace je k dispozici v odkazech níže.

Minimální cenu za majetek Vězeňská služba stanovila ve výši 11 102 Kč. Majetek je uskladněn v prostorách Generálního ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4. Prohlídku majetku lze zajistit po tel. domluvě (p. Víšek, 244 024 562). Další dotazy směřujte na mhrouzkova@grvs.justice.cz.

V případě Vašeho zájmu o majetek doručte závaznou nabídku kupní ceny  do 20. 10. 2017 do 10:00 hod. na adresu Generální ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, v obálce s označením „OL-Obálkovací stroj, NEOTEVÍRAT“. V nabídce kromě nabídkové ceny uveďte základní identifikační údaje (jméno a příjmení nebo název firmy, adresu trvalého pobytu nebo sídla, IČO nebo datum narození, bankovní spojení, jednatel, telefon, e-mail). V případě více nabídek zaslaných jedním zájemcem bude jako závazná vzata ta s nejvyšší nabízenou cenou.

Jediným výběrovým kritériem je nejvyšší nabízená cena. V případě shodných nejvyšších nabídek od více uchazečů vyhrává starší nabídka. Vítězný uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů ode dne vyrozumění o vyhodnocení podání nejvýhodnější nabídky podepsat smlouvu.

 

PRAHA 6. října (VS ČR) – V návaznosti na úspěšnou bilaterální spolupráci v rámci projektu PDP5 –„Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava“, v jejímž rámci se čeští a norští zaměstnanci ženských věznic zúčastnili v březnu a dubnu 2017 studijních cest, zorganizovala VS ČR další dvě cesty do ČR a Norska. První z nich byla studijní cesta 11 zaměstnanců ženských norských věznic do ženských věznic v České republice v termínu 28. 8. 2017 – 31. 8. 2017, jejichž součástí byly 3 návštěvy. První den byli norští účastníci seznámeni s českým vězeňským systém na GŘ VS ČR, proběhlo přivítání zahraniční delegace za účasti pana generálního ředitele genmjr. PhDr. Petra Dohnala. Další den následovala celodenní studijní cesta do věznice ve Světlé nad Sázavou a poté návštěva v OVT objektu Řepy v Domově svatého Karla Boromejského 31.

Druhá studijní cesta 8 zaměstnanců VS ČR do norských ženských věznic proběhla v termínu 11. 9. 2017 – 15. 9. 2017. Studijní cesta započala návštěvou věznice Ravneberget, která se nachází u městečka Sarpsborg. Poté se skupina přesunula do Osla, kde navštívila probační dům v Oslu a dozvěděla se zajímavé informace a zkušenosti zejména z oblasti používání elektronických náramků. Cesta byla zakončena celodenní pracovní a studijní návštěvou ženské věznice Bredtveit v Oslu. Přínos bilaterální spolupráce je dán mimo jiné skutečností, že vězeňské systémy (tj. norský a český) jsou velmi odlišné, vycházejí z jiných tradic, ekonomických možností, národních povahových rysů, prošly jiným historickým vývojem, státy mají jiné finanční možnosti apod. To vede k rozdílnému přístupu ve vztahu k práci a jednání s odsouzenými v obou zemích. Pro delegaci z Norského království byl velmi přínosný koncept oddělení pro matky s dětmi ve věznici Světlá nad Sázavou i koncept ve Věznici Praha-Ruzyně, kde jsou odsouzené zaměstnány v hospici a pracují zde společně se sestrami Boromejkami. Pro české účastníky bylo vysoce inspirující zapojení norských úřadů práce anebo obcí k získání práce anebo ubytování pro osoby po výkonu trestu. Bilaterální spolupráce umožnila efektivní sdílení dobré praxe a cennou výměnu zkušeností v oblasti ženského vězeňství obou partnerů, což povede ke zlepšení výkonu profese zaměstnanců ženských věznic, jak na domovské půdě v České republice, tak v severní Evropě u donora programu.

Bilaterální spolupráce byla financována z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“, financováno z Norských fondů 2009 – 2014.

 

PRAHA 5. října (VS ČR) – Vězeňská služba České republiky se neztotožňuje s opětným zákazem plnění smlouvy na telefonické služby pro vězně ani s udělenou pokutou 100 tisíc korun, o kterých rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Proti tomuto rozhodnutí Vězeňská služba České republiky podala rozklad.

 

PRAHA 4. října (VS ČR) – Zvýšení efektivity a přípravy odsouzených na jejich propuštění z výkonu trestu a snížení rizika opakování trestné činnosti a dalšího návratu do vězeňských zařízení je cílem zřízení víceúčelové haly, jejíhož slavnostního otevření se v úterý ve Věznici Příbram zúčastnil ministr spravedlnosti Robert Pelikán, generální ředitel VS ČR Petr Dohnal, starosta města Příbram Jindřich Vařeka a další významní hosté. 

Jedním z kroků dosažení tohoto cíle je právě vytvoření nových prostor pro vzdělávání, pracovní činnosti a další aktivity programu zacházení, což se v příbramské věznici povedlo. Výstavba haly byla financována z Norských fondů, z celkových nákladů přes 15 miliónů korun se z těchto fondů pokrylo téměř 10 miliónů. Budou se zde konat rekvalifikační kurzy na PC, kurzy jednoduché obsluhy pro zařízení restauračního typu a kurzy kuchařských prací pro zařízení restauračního typu. Vzděláváním projde 110 odsouzených během jednoho roku. Ti získají kvalifikaci a posílí si pracovní dovednosti. Hala poskytne také prostory pro zaměstnávání odsouzených. V současné době se pořádají jednání mezi Věznicí Příbram a dvěma společnostmi, které by zde mohly zaměstnat odsouzené na drobné montážní práce. V prostorách bude moci být zaměstnáno 10 – 15 odsouzených.

 

PRAHA 25.  září (VS ČR) – Vězeňská služba ČR se v současné době intenzivně připravuje na přechod na nový systém vnější diferenciace  vězněných osob, který začne platit od 1. října.  Podle ředitele odboru výkonu vazby a trestu Pavla Horáka to obnáší zejména tvorbu některých nových vnitřních předpisů, včetně novelizace desítek stávajících a vnitřních řádů věznic. „Dále je zapotřebí informovat vězněné osoby o této změně a také proškolit vybrané zaměstnance a příslušníky vězeňské služby,“ říká Pavel Horák.

Změna diferenciace je podle něj významná tím, že umožní vězňům, kteří jsou připraveni účinně pracovat na své nápravě, snáze a rychleji dosáhnout různých institutů, jako jsou například extramurální aktivity, přerušení výkonu trestu či opuštění věznice v souvislosti s návštěvou, nebo i volného pohybu v souvislosti s plněním pracovních úkolů. Pro vězeňskou službu je velmi důležité, aby v souvislosti se změnou vnější diferenciace nepoklesla celková míra zaměstnanosti odsouzených. Ředitelé věznice proto mohou v individuálních případech k 1. 10. 2017 rozhodnout o umístění odsouzeného do jiného stupně zabezpečení za využití přechodného ustanovení novelizovaného zákona. Dalším cílem vězeňské služby je, aby změna vnější diferenciace nevyvolala nutnost rozsáhlých přesunů vězněných osob mezi věznicemi.

Dnem 1. října 2017 nabývá účinnosti novela trestního zákoníku, kterým se redukují dosavadní čtyři typy věznic na dva, a to na věznici s ostrahou a na věznici se zvýšenou ostrahou. Věznice s ostrahou se podle stupně zabezpečení člení na oddělení s nízkým stupněm zabezpečení, se středním stupněm zabezpečení a s vysokým stupněm zabezpečení. Do těchto oddělení jsou odsouzení umisťováni podle míry vnějšího a vnitřního rizika. Vnější riziko vyjadřuje míru nebezpečnosti odsouzeného pro společnost, zejména s ohledem na trestnou činnost, za kterou mu byl uložen trest, délku trestu a formu zavinění a s přihlédnutím k tomu, zda již byl ve výkonu trestu. Vnitřní riziko vyjadřuje míru rizika ohrožení bezpečnosti během výkonu trestu s ohledem na individuální charakteristiku odsouzeného, v níž se zohledňují zejména povaha jeho trestné činnosti, nevykonaná ochranná opatření, průběh předchozích výkonů trestu a hrozba útěku. O přeřazení do jednotlivých oddělení ve věznici s ostrahou rozhoduje Vězeňská služba ČR. Odsouzený umístěný do oddělení se středním nebo vysokým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou má právo do tří dnů ode dne doručení rozhodnutí podat návrh na umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení. Návrh se podává u ředitele věznice, který jej, spolu s rozhodnutím o umístění do některého z oddělení věznice s ostrahou a dále s podklady pro vydání tohoto rozhodnutí a dokladem o doručení tohoto rozhodnutí odsouzenému, předloží neprodleně soudu.

Více informací o změně vnější diferenciace najdete zde: http://vscr.cz/o-nas/zmena-vnejsi-diferenciace/

 

PRAHA 20. září (VS ČR) – V pondělí 18. září navštívili Vazební věznici Praha-Pankrác členové ománské advokátní komory v doprovodu honorárního konzula Sultanátu Omán v ČR. Delegace se během krátkého dopoledního programu setkala s vedením Vězeňské služby ČR v čele s generálním ředitelem Petrem Dohnalem a vedením věznice. V rámci setkání se zástupci ománské advokátní komory seznámili se systémem českého vězeňství a podiskutovali o obecných aspektech výkonu odnětí svobody v České republice. Po této části následovala prohlídka oddělení výkonu vazby pod vedením ředitele Vazební věznice Praha-Pankrác Pavla Hadravy.

 PRAHA 19. září (VS ČR) – Vězeňská služba České republiky se letos  opět představila na Dnech NATO v Ostravě. Nechyběla atraktivní dynamická ukázka, ale také v rámci statické prezentace mnoho zajímavostí z činnosti této bezpečnostní složky.

Dynamické ukázky, které předvádějí příslušníci Vězeňské služby České republiky jsou u návštěvníků již tradičně vyhledávanou podívanou. Ani letos ukázka Vězeňské služby nezklamala. „Předvedli jsme ukázku, která je založena na skutečné události z minulosti. Jednalo se o útěk vězněných osob z výrobní zóny věznice za využití zásobovacího vozidla a jejich následné zneškodnění naším zásahovým týmem,“ prozradil generální ředitel Vězeňské služby České republiky Petr Dohnal.

Vězeňská služba také samozřejmě představila statickou expozici, která návštěvníkům nabídla možnost prohlédnout si dvě cely, jednu standardní a jednu renovovanou i s vybavením, donucovací prostředky používané vězeňskou ostrahou nebo figuríny, oblečené do  uniforem příslušníků VS ČR a oděvy vězňů. Mezi vystavenými předměty byly k vidění nedovolené předměty, které byly zabaveny u vězňů – úkryty na mobil, tetovací prostředky, drogy či zbraně. Stánek rovněž nabídl průřez vývojem a posláním české vězeňské služby a nechyběla ani prezentace Střediska hospodářské činnosti, které zaměstnává vězněné osoby a nabízí tak své produkty z oblasti nábytku a kovovýroby a poskytuje služby v oblasti prádelenství a tiskařství. „Novinkou v rámci statické ukázky bylo představení vozového parku Vězeňské služby, a to nejen v současné verzi, ale také ve verzi retro. Návštěvníci tak měli jedinečnou možnost vidět naše vozidla, která nyní běžně jezdí, ale také vozidla, která nám sloužila v minulosti. Na naší expozici tedy parkovalo 12 vězeňských vozidel včetně autobusů,“ doplnil Petr Dohnal.

 

Statická ukázka jako již tradičně předvedla výrobky vězňů. Vězeňská služba také seznámila návštěvníky s projekty, které se týkají zaměstnávání odsouzených.

 

V rámci Dnů NATO předal ostravský primátor Tomáš Macura čestné jednotce Vězeňské služby České republiky významné ocenění – čestnou stuhu České euroatlantické rady.

PRAHA 12. září (VS ČR) – Přepadení eskorty, vozový park a mnoho zajímavostí z činnosti Vězeňské služby České republiky viděli návštěvníci třetího ročníku Dne integrovaného záchranného systému na holešovickém výstavišti v Praze dne 9. září 2017.

Dynamické ukázky, které předvádějí příslušníci Vězeňské služby České republiky jsou u návštěvníků již tradičně vyhledávanou podívanou a ani v Praze Vězeňská služba nezklamala. Za bezpečnostním oplocením sledovaly scénu jak z akčního filmu stovky diváků. Příslušníci z Vazební Věznice Praha Ruzyně předvedli přepadení eskorty. Příslušníky, kteří připravili dynamickou a statickou ukázku přijel také podpořit generální ředitel VS ČR Petr Dohnal, který řekl: „Příslušníci naší eskortní skupiny předvedli modelovou situaci, ve které došlo k napadení bezpečnostní eskorty. Tuto činnost vykonávají příslušníci určení a speciálně vycvičení k eskortám nebezpečných osob. Při zásazích se využívá speciální výstroj a výzbroj. Veřejnost mnohdy netuší, že tyto zásahy patří do činnosti vězeňské služby, proto jsme se rozhodli, že ukážeme i tuto stránku naší služby.“

 Vězeňská služba také samozřejmě představila statickou expozici, která návštěvníkům nabídla možnost nahlédnout do její činnosti. Jako vždy velmi zaujal interiér vězeňského autobusu, velmi oblíbeným stanovištěm se stalo místo, kde bylo možné nechat spoutat někoho ze členů rodiny, malé i velké zaujaly zbraně, které naši příslušníci používají ve službě, děti mohly v rámci soutěže též střílet z paintballové pistole. Také improvizovaná cela se těšila velkému zájmu. Vozový park Vězeňské služby, kde bylo možno vidět staré vozy, které sloužily v minulosti, tak i ty současné moderní, byl též častou zastávkou příchozích. Stánek rovněž nabídl průřez vývojem a posláním české vězeňské služby a nechyběla ani prezentace Střediska hospodářské činnosti, které zaměstnává vězněné osoby a nabízí tak své produkty z oblasti nábytku a kovovýroby a poskytuje služby v oblasti prádelenství a tiskařství.

 

pek